نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، مرسده طراحی الگوی شادمانی سازمانی اعضای هیئت علمی؛ الگویی برآمده از نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 138-115]
 • آرما، فریدون تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد (IPMA) شاخص‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 238-207]
 • آزادفدا، شیوا تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 32-7]
 • آسیابان، امید اقتصاد مقاومتی و اولویت بندی شرکای راهبردی ج.ا.ایران [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 242-221]
 • آقاجانی، حسنعلی تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد (IPMA) شاخص‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 238-207]

ا

 • ایازی، سید علی تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 206-179]
 • ابراهیمی، میترا تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 32-7]
 • ابراهیم آبادی، حسین تحلیل آماری تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش عالی در ایران [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 120-99]
 • ابلی، خدایار طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه (رویکرد سازمان ناب) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 388-359]
 • احمدی، علی اکبر بررسی عوامل موثر در شکل گیری راهبردهای مدیریت انقلابی در بخش دولتی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 118-87]
 • احمدی، کیومرث بررسی عوامل موثر در شکل گیری راهبردهای مدیریت انقلابی در بخش دولتی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 118-87]
 • احمدی، مهرداد عوامل اثرگذار )فردی، سازمانی، آموزشی و فرا سازمانی( بر انتقال یادگیری به سازمان [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 354-321]
 • اخباری، محمد تبیین لزوم بازنگری در تقسیمات سیاسی در راستای پیشگیری از بحران‌های مدیریت انتظامی با تأکید بر قابلیت‌های ژئوپلیتیکی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 150-119]
 • اخباری، محمد سازماندهی سیاسی فضا در حل و پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی، متاثر از قابلیت های ژئوپلتیکی ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 39، 1399]
 • اذر، عادل تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 206-179]
 • اسماعیلی، حسین راهبردهای مناسب توسعه بازار صنعت پتروشیمی ج.ا.ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 56-33]
 • اصلی‌پور، حسین الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 191-161]
 • افشار، علیرضا الگوی ‌پارادایمی‌ جهادسازندگی بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 58-31]
 • اکبری، محسن بررسی نقش میانجی قابلیت‌های پویا و استراتژی رقابتی ترکیبی در رابطه با ساختار و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استان گیلان [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 82-57]
 • اکرمی نیا، محمد سیاست های خارجی ترکیه در قبال گروه های تارشگری در سوریه و تاثیر آن بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 114-83]
 • الهامی، امیرحسین دولت و سیاستگذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 120-85]
 • امیری، مجتبی تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 224-199]
 • امیری، مقصود تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 206-179]
 • امینی، سیدجواد الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 357-335]

ب

 • باغستانی، بیتا شناخت محیط راهبردی با بهره‌گیری از منابع متن‌باز [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 300-277]
 • باقری هشی، مهدی طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه (رویکرد سازمان ناب) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 388-359]
 • بخشایشی اردستانی، احمد نقش اندیشکده ها در سیاستگذاری خارجی ( مطالعه موردی انگلستان ) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 64-39]
 • بیژنی، علی تبیین لزوم بازنگری در تقسیمات سیاسی در راستای پیشگیری از بحران‌های مدیریت انتظامی با تأکید بر قابلیت‌های ژئوپلیتیکی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 150-119]
 • بیژنی، علی سازماندهی سیاسی فضا در حل و پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی، متاثر از قابلیت های ژئوپلتیکی ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 39، 1399]
 • بصیرتی، کاظم راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 224-193]
 • بوشهری، علیرضا الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 191-161]

پ

 • پاشایی هولاسو، امین شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 37-7]
 • پوررمضان، مهدی ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 170-139]
 • پورصادق، ناصر شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 37-7]
 • پورصادق، ناصر شناسایی شاخص ها ی جاری سازی استراتژی های منابع انسانی [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 38-7]
 • پورکریمی، جواد طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه (رویکرد سازمان ناب) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 388-359]

ت

 • ترابی خالدی، حمید رضا طراحی و تبیین الگوی راهبردی مدیریت جهادی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 358-331]
 • تنهایی، علیرضا عوامل اثرگذار )فردی، سازمانی، آموزشی و فرا سازمانی( بر انتقال یادگیری به سازمان [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 354-321]
 • توکلی، غلامرضا الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 191-161]

ث

 • ثنائی پور، هادی فراتحلیل مطالعات سیاست‌گذاری کارآفرینی در ایران: تجربیات گذشته و چشم اندازهای آینده [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 420-389]

ج

 • جمالی، حمید رضا ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 170-139]

ح

 • حاجی پور، بهمن طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 414-387]
 • حاج حسینی، حجت الله توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 160-121]
 • حاجیها، علی طراحی الگوی شادمانی سازمانی اعضای هیئت علمی؛ الگویی برآمده از نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 138-115]
 • حسینی، سید محمد بررسی علل شکل گیری خشم سازمانی در بوروکرات‌های سطح خیابان (مطالعه موردی: سازمان تعاون روستایی استان قم) [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 382-359]
 • حسن پور، اکبر طراحی الگوی جوسازمانی متعالی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 440-415]
 • حسن زاده، سیدسعید واکاویی نقش هویت دینی در گرایش افراد به محافظه کاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های اصفهان) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 144-121]

خ

 • خالقی، آرمین شناخت محیط راهبردی با بهره‌گیری از منابع متن‌باز [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 300-277]
 • خبیری راد، کاوه تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 32-7]
 • خیراندیش، مهدی ارائه الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 30-7]
 • خزایی، سعید ارائه الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 30-7]
 • خزاعی، علی آسیب شناسی فرهنگی مدیریت بحران‌های اجتماعی مطالعه موردی بیماری کرونا [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 172-145]
 • خزاعی، مریم آسیب شناسی فرهنگی مدیریت بحران‌های اجتماعی مطالعه موردی بیماری کرونا [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 172-145]
 • خورشیدی، عباس طراحی الگوی شادمانی سازمانی اعضای هیئت علمی؛ الگویی برآمده از نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 138-115]
 • خوش چهره، محمد تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 224-199]

د

 • دهدشتی شاهرخ، زهره ارائه الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 30-7]
 • دهقان، نبی اله تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 333-303]
 • دهقانی پوده، حسین شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 37-7]

ر

 • ریاضی، وحید الگوی بومی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 86-59]
 • ریاضی، وحید دولت و سیاستگذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 120-85]
 • ربیع نتاج، علی اکبر مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد تخریب شخصیت و الگوهای دینی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 256-225]
 • رحمان سرشت، حسین بررسی نقش میانجی قابلیت‌های پویا و استراتژی رقابتی ترکیبی در رابطه با ساختار و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استان گیلان [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 82-57]
 • رحیمی مقدم، فاطمه تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 224-199]
 • رسولی قهرودی، مهدی ارائه الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 30-7]
 • رشیدی اقدم، محمود طراحی و تبیین الگوی راهبردی مدیریت جهادی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 358-331]
 • رضایی، احمد مقایسه «الگوی راهبردی برنامه ریزی پیشگیری از جرم» با الگوهای جزئی نگر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 70-39]
 • رضایی منش، بهروز شناسایی شاخص ها ی جاری سازی استراتژی های منابع انسانی [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 38-7]
 • رفیعی راد، جواد بررسی میزان تأثیر فضای مجازی بر باورها و اعتقادات کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 220-201]
 • رمضانی آرانی، مجید شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی‌های اجتماعی (موردمطالعه شهروندان تهران) [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 97-71]
 • رنگریز، حسن طراحی الگوی جوسازمانی متعالی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 440-415]
 • رهبر، فرهاد تبیین گفتمان اندیشه‌ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 354-319]
 • رهبرقاضی، محمودرضا واکاویی نقش هویت دینی در گرایش افراد به محافظه کاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های اصفهان) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 144-121]
 • ره پیک، سیامک الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 357-335]

س

 • سام دلیری، کاظم نظام تأمین (تربیت، آموزش، بکارگیری) کارگزاران سطوح راهبردی ج.ا.ایران در تراز انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 252-225]
 • سعیدی، پرویز تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد (IPMA) شاخص‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 238-207]
 • سیف، ا... مراد تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 333-303]
 • سیف، ا... مراد تبیین گفتمان اندیشه‌ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 354-319]
 • سلطانی، علیرضا نقش اندیشکده ها در سیاستگذاری خارجی ( مطالعه موردی انگلستان ) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 64-39]
 • سلطانی، مرتضی طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 414-387]
 • سلیمی، حسین نظام تأمین (تربیت، آموزش، بکارگیری) کارگزاران سطوح راهبردی ج.ا.ایران در تراز انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 252-225]

ش

 • شیخ محمدی، مجید مدل سازی و شبیهسازی عملیات تمام طیف (مطالعه موردی عملیات آمریکا در شهرک صدر بغداد) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 272-243]
 • شیرازی، محمود ارائه الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 30-7]
 • شفقت، ابوطالب شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 37-7]
 • شمسی گوشکی، سجاد طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 414-387]

ص

 • صالحی، علیرضا تحلیل آماری تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش عالی در ایران [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 120-99]
 • صالحی، محمد خلیل مقایسه «الگوی راهبردی برنامه ریزی پیشگیری از جرم» با الگوهای جزئی نگر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 70-39]
 • صالحی صدقیانی، جمشید شناسایی شاخص ها ی جاری سازی استراتژی های منابع انسانی [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 38-7]
 • صدری، محمد توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 160-121]
 • صفری، حسین تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 224-199]
 • صفرزاد، حسین تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد (IPMA) شاخص‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 238-207]

ط

 • طالبی، حسین اقتصاد مقاومتی و اولویت بندی شرکای راهبردی ج.ا.ایران [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 242-221]
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین چارچوبی جامع برای ابزارهای اجرای استراتژی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 276-239]
 • طهماسبی، سیامک الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 191-161]

ع

 • عادلی، امیدعلی برآورد تابع تقاضا برای هزینه های نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس: رویکرد ایستا و پویا [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 302-285]
 • عبادی زاده، حجت الله مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با توجه به آیات و روایات [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 242-221]
 • عبدالهی، بیژن طراحی الگوی جوسازمانی متعالی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 440-415]
 • عزتی، مرتضی تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 333-303]
 • عزیزی، محمد حسین تحلیل راهبردی حل و فصل اختلافات بین‌الملی بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 278-253]
 • عسگری، محمود رویکردی به ناآرامی‌های اجتماعی در ج.ا. ایران از منظر مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 318-279]
 • علی احمدی جشفقانی، حسین آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 84-65]
 • علیزاده، محمود طراحی و تبیین الگوی راهبردی مدیریت جهادی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 358-331]

ف

 • فخرایی، میلاد بررسی عوامل موثر در شکل گیری راهبردهای مدیریت انقلابی در بخش دولتی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 118-87]
 • فراهانی، غلامحسین الگوی ‌پارادایمی‌ جهادسازندگی بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 58-31]
 • فرتوک‌زاده، حمیدرضا الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 191-161]
 • فرتوک‌زاده، حمیدرضا تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 206-179]
 • فرج اله زاده، محمد تبیین گفتمان اندیشه‌ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 354-319]

ق

 • قاسمی، نعمت الله راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 224-193]
 • قاسمی شمس، معصومه بررسی نقش میانجی قابلیت‌های پویا و استراتژی رقابتی ترکیبی در رابطه با ساختار و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استان گیلان [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 82-57]
 • قدیمی، بهرام تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 32-7]

ک

 • کاکایی، حمیدرضا مدل سازی و شبیهسازی عملیات تمام طیف (مطالعه موردی عملیات آمریکا در شهرک صدر بغداد) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 272-243]
 • کیان خواه، احسان تبیین شمول و کاربرد قاعده‌ی نفی سبیل بر گسترش فضای سایبر [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 414-385]
 • کاویانی، حسن طراحی مدل شایستگی کارکنان در حوزه امنیت سایبری [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 298-273]
 • کدخدایی، عباسعلی الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 357-335]
 • کریمی، عظیم نقش اندیشکده ها در سیاستگذاری خارجی ( مطالعه موردی انگلستان ) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 64-39]
 • کروبی، امیرمسعود شناسایی شاخص ها ی جاری سازی استراتژی های منابع انسانی [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 38-7]
 • کشتکار هرانکی، مهران مدل مفهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و مدیریت دانش با رویکرد فراترکیب [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 452-421]
 • کعبی، عباس الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 357-335]
 • کلانتری، فتح ا... الگوی راهبردی نفوذ آمریکا علیه ج.ا.ایران از منظر امام خامنهای «مدظلهالعالی» [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 384-355]
 • کلاهی، رضا تحلیل آماری تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش عالی در ایران [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 120-99]

گ

 • گودرزی، مهناز واکاویی نقش هویت دینی در گرایش افراد به محافظه کاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های اصفهان) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 144-121]

ل

 • لزگی، عینقی مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با توجه به آیات و روایات [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 242-221]
 • لشکریان، حمیدرضا مدل سازی و شبیهسازی عملیات تمام طیف (مطالعه موردی عملیات آمریکا در شهرک صدر بغداد) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 272-243]
 • لطفیان کریم، ابراهیم راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 224-193]

م

 • مالک پور، داریوش عوامل اثرگذار )فردی، سازمانی، آموزشی و فرا سازمانی( بر انتقال یادگیری به سازمان [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 354-321]
 • مبینی دهکردی، علی شناخت محیط راهبردی با بهره‌گیری از منابع متن‌باز [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 300-277]
 • متقی، ابراهیم بازاندیشی در راهبرد بازدارندگی با کاربست نظریه سازه انگاری [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 284-257]
 • محجوب، حسن عوامل اثرگذار )فردی، سازمانی، آموزشی و فرا سازمانی( بر انتقال یادگیری به سازمان [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 354-321]
 • محمدیان ساروی، محسن شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی‌های اجتماعی (موردمطالعه شهروندان تهران) [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 97-71]
 • محمدشاهی، حمیدرضا تبیین لزوم بازنگری در تقسیمات سیاسی در راستای پیشگیری از بحران‌های مدیریت انتظامی با تأکید بر قابلیت‌های ژئوپلیتیکی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 150-119]
 • محمدشاهی، حمیدرضا سازماندهی سیاسی فضا در حل و پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی، متاثر از قابلیت های ژئوپلتیکی ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 39، 1399]
 • محمد میرزائی، حمید تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 333-303]
 • مدیری، محمود طراحی مدل ساختاری-تفسیری برای چالش های اثرگذار در مدیریت بلایا [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 386-355]
 • مرادی سیاهکالی، جواد بررسی علل شکل گیری خشم سازمانی در بوروکرات‌های سطح خیابان (مطالعه موردی: سازمان تعاون روستایی استان قم) [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 382-359]
 • مرادی صالح، علیرضا طراحی الگوی جوسازمانی متعالی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 440-415]
 • میرزائی، حسین الگوی ‌پارادایمی‌ جهادسازندگی بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 58-31]
 • میرسپاسی، ناصر طراحی مدل شایستگی کارکنان در حوزه امنیت سایبری [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 298-273]
 • میرشمسی، محمدرضا الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 357-335]
 • مسعود، غلامحسین ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 170-139]
 • مسلمی، محمد حسن مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد تخریب شخصیت و الگوهای دینی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 256-225]
 • مظلومی، نادر چارچوبی جامع برای ابزارهای اجرای استراتژی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 276-239]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا طراحی مدل شایستگی کارکنان در حوزه امنیت سایبری [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 298-273]
 • ملکی عزین آبادی، روح اله بازاندیشی در راهبرد بازدارندگی با کاربست نظریه سازه انگاری [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 284-257]
 • مهدوی، سیدمحمدصادق تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 32-7]
 • مهدوی، هوشمند برآورد تابع تقاضا برای هزینه های نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس: رویکرد ایستا و پویا [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 302-285]
 • موسوی، سید محسن مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد تخریب شخصیت و الگوهای دینی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 256-225]
 • موسوی نقابی، سید مجتبی تبیین معیارهای بکارگیری بهینه کارکنان وظیفه بر اساس تحلیل مضامین فرامین مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 178-151]

ن

 • نارنجی ثانی، فاطمه طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه (رویکرد سازمان ناب) [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 388-359]
 • نجفی سیار، رحمان شاخص‎های حکمرانی مطلوبِ «دولت تراز انقلاب اسلامی» مطابق با بیانیه گام دوم [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 200-173]
 • نرگسی، قاسم توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 160-121]
 • نژاد نوری، محمدمهدی توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 160-121]
 • نصرتی، علیرضا طراحی راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با تأکید بر هم‌سوسازی روندها و پیشران‌ها [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 330-301]
 • نیکنام، مهدی آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 84-65]
 • نیکونهاد، ایوب شاخص‎های حکمرانی مطلوبِ «دولت تراز انقلاب اسلامی» مطابق با بیانیه گام دوم [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 200-173]
 • نهادی، هادی بررسی علل شکل گیری خشم سازمانی در بوروکرات‌های سطح خیابان (مطالعه موردی: سازمان تعاون روستایی استان قم) [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 382-359]

و

 • واعظی نژاد، حجت اله تبیین معیارهای بکارگیری بهینه کارکنان وظیفه بر اساس تحلیل مضامین فرامین مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 178-151]
 • وحیدی، احمد نظام تأمین (تربیت، آموزش، بکارگیری) کارگزاران سطوح راهبردی ج.ا.ایران در تراز انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 252-225]

ی

 • یزدانی، حمیدرضا طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان) [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 414-387]
 • یقینی، محمود آسیب شناسی فرهنگی مدیریت بحران‌های اجتماعی مطالعه موردی بیماری کرونا [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 172-145]
 • یوسفوند، یعقوب مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با توجه به آیات و روایات [دوره 10، شماره 41، 1399، صفحه 242-221]