طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت کسب و کار و سیستم ها، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

چابکی راهبردی به شناخت و درک تغییرات محیطی و پاسخ به این تغییرات کمک می کند. هدف پژوهش توسعه چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا در صنعت فولاد استان کرمان است. این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با فراترکیب به ارایه چارچوب چابکی راهبردی پرداخته شد. تعداد نمونه 44 مقاله است که در سال های 2000 تا 2018 در مجلات معتبر خارجی پیرامون چابکی راهبردی چاپ شده است. در بخش کمی مطالعه موردی 2 شرکت فعال درصنعت فولاد استان کرمان مطالعه شد. ابتدا از طریق مصاحبه با 5 نفر از خبرگان صنعت فولاد استان کرمان شاخص های چابکی راهبردی تدوین وسپس این شاخص ها دراختیار 10 نفر از خبرگان هرشرکت قرار گرفت تا وضعیت چابکی این شرکت ها مشخص شود. در بخش کیفی مطالعه موردی با یکی از مدیران هرشرکت مصاحبه شد. نتایج فراترکیب نشان داد محرک های چابکی راهبردی، (سطح1) مدل چابکی راهبردی را تشکیل می دهند. توانمندسازهای چابکی راهبردی، (سطح2) شامل قابلیت فناوری اطلاعات، یادگیری راهبردی و تفکر راهبردی می شود. ابعاد چابکی راهبردی، (سطح3) شامل حساسیت راهبردی، سیالی منابع، وحدت رهبری، پاسخگویی راهبردی و قابلیت جمعی می شود. نتایج مطالعه موردی نشان داد که شرکت های فولاد کرمان و سیرجان ایرانیان چابک هستند. در این شرکت ها عوامل داخلی و خارجی محرک های چابکی راهبردی و توانمندسازهای چابکی راهبردی شامل قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت تفکر راهبردی و قابلیت یادگیری راهبردی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. فارسی

  • خدامی، سهیلا؛ خداداد حسینی، سیدحمید؛ مشبکی، اصغر؛ و آذر، عادل (1391)، «طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیت­های پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار»، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال 2، شماره 1، صص 24-1.
  • عباس پور، عباس؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ حسام امیری، روزبه؛ و مرادی، کیوان (1393)، «تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار)»، فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، سال 2، شماره 4، صص 24-1.
  • کاویانی، حسن؛ شکوهیار، سجاد؛ و فتح­آبادی، حسین (1396)، «شناسایی و تبیین عوامل زمینه­ای موثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی»، پژوهش­های مدیریت راهبردی، سال 23، شماره 67، صص 173-149.
  • §         مختاریان دهکردی، شهرام (1392)، «بررسی نقش قابلیت فناروی اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی (مطالعه موردی: سازمانهای فناوری اطلاعات در سطح شهر تهران)»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک). دانشگاه پیام­نور کرج.
  • ناظمی، شمس­الدین؛ مرتضوی، سعید؛ و جعفریانی، حسن (1389)، «ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد»، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 2، 87-69.

  ب- انگلیسی

  • Abesi, S., Mohammadi, M., & Shafieepur, D. (2013). The role of Organizational agility capabilities in the successful performance of the national production. World of Sciences Journal, 3, 17-32.
  • Abu-Radi, S., & Al-Hawajreh, K. M. (2013). Strategic agility and its impact on the operations competitive capabilities in Jordanian private hospitals. Middle East University.
  • Alavi, S., Abd. Wahab, D., Muhamad, N., & Arbab Shirani, B. (2014). Organic structure and organisational learning as the main antecedents of workforce agility. International Journal of Production Research, 52(21), 6273-6295.
  • Arbussa, A., Bikfalvi, A., & Marquès, P. (2017). Strategic agility-driven business model renewal: the case of an SME. Management Decision, 55(2), 271-293.
  • Barrales‐Molina, V., Martínez‐López, F. J., & Gázquez‐Abad, J. C. (2014). Dynamic marketing capabilities: Toward an integrative framework. International Journal of Management Reviews, 16(4), 397-416.
  • Brueller, N. N., Carmeli, A., & Drori, I. (2014). How do different types of mergers and acquisitions facilitate strategic agility? California Management Review, 56(3), 39-57.
  • Chan, S. L. (2000). Information technology in business processes. Business Process Management Journal, 6(3), 224-237.
  • Chen, X. (2012). Impact of business intelligence and IT infrastructure flexibility on competitive advantage: An organizational agility perspective. The University of Nebraska-Lincoln.
  • Chien, S. Y., & Tsai, C. H. (2012). Dynamic capability, knowledge, learning, and firm performance. Journal of Organizational Change Management, 25(3), 434-444.
  • Chonko, L. B., & Jones, E. (2011). Sales force agility, strategic thinking, and value propositions. In The Oxford Handbook of Strategic Sales and Sales Management.
  • Cooper, C. (1991). Are innovation studies on industrialized economies relevant to technology policy in developing countries? UNU/INTECH Working Paper, 3.
  • Dabiri, S. A., & Gholami, A. (2015). Surveying the effect of strategic agility on gaining competitive advantage in Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company. Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, 3(6), 196-207.
  • Dionisio, M. A. (2017). Strategic Thinking: The Role in Successful Management. Journal of Management Research, 9(4), 44-57.
  • Djaja, I., & Arief, M. (2015). The Impact of dynamic information technology capability and strategic agility on business model innovation and firm performance on ICT Firms. Advanced Science Letters, 21(5), 1225-1229.
  • Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long range planning, 43(2-3), 370-382.
  • Doz, Y.L., & Kosonen, M. (2008). Fast strategy: how strategic agility will help you stay ahead of the game. Wharton School Publishing.
  • Fang, S. R., Chang, E., Ou, C. C., & Chou, C. H. (2014). Internal market orientation, market capabilities and learning orientation. European journal of marketing, 48(1/2), 170-192.
  • Fourné, S. P., Jansen, J. J., & Mom, T. J. (2014). Strategic agility in MNEs: Managing tensions to capture opportunities across emerging and established markets. California Management Review, 56(3), 13-38.
  • Größler, A. (2010). An exploratory system dynamics model of strategic capabilities in manufacturing. Journal of Manufacturing Technology Management, 21(6), 651-669.
  • Gutiérrez, R., Miguel, J., & Peña-Legazkue, I. (2017). Firm renewal through corporate venturing and strategic agility: shifting from spin-out to spin-in ventures. International Journal of Entrepreneurship, 21(1).
  • Hull, C. E., & Covin, J. G. (2010). Learning capability, technological parity, and innovation mode use. Journal of Product Innovation Management, 27(1), 97-114.
  • Hemmati, M., Feiz, D., Jalilvand, M. R., & Kholghi, I. (2016). Development of fuzzy two-stage DEA model for competitive advantage based on RBV and strategic agility as a dynamic capability. Journal of Modelling in Management, 11(1), 288-308.
  • Idris, W. M. S., & Al-Rubaie, M. T. K. (2013). Examining the impact of strategic learning on strategic agility. Journal of Management and Strategy,4(2), 70.
  • Iskanius, P. (2006). An agile supply chain for a project-oriented steel product network. University of Oulu.
  • Ismail, H. S., Poolton, J., & Sharifi, H. (2011). The role of agile strategic capabilities in achieving resilience in manufacturing-based small companies. International Journal of Production Research, 49(18), 5469-5487.
  • Junni, P., Sarala, R. M., Tarba, S. Y., & Weber, Y. (2015). The role of strategic agility in acquisitions. British Journal of Management, 26(4), 596-616.
  • Kaurić, A. G., Miočević, D., & Mikulić, J. (2014). Dynamic Capabilities and Firm Effectiveness: The Mediating Role of Supply Chain Performance. Innovative Methods in Logistics and Supply Chain Management, 391.
  • Keshtegar, A. A., & Seyedzadeh, S. (2014). The Study of the relationship betwwn agility and employee productivity (case study: Governor of Sistan and Baluchestan. Mathematics in engineering, Management and Technology, 2(3), 335-345.
  • Lee, O. K. D., Xu, P., Kuilboer, J. P., & Ashrafi, N. (2011, October). It-enabled strategic-level agility and firm performance: service versus manufacturing industry. In ECIS(p. 98).
  • Lewis, M. W., Andriopoulos, C., & Smith, W. K. (2014). Paradoxical leadership to enable strategic agility. California Management Review, 56(3), 58-77.
  • Liang, L., Kuusisto, A., & Kuusisto, J. (2018). Building strategic agility through user-driven innovation: the case of the Finnish public service sector. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 19(1), 74-100.
  • Lu, Y., & K.(Ram) Ramamurthy. (2011). Understanding the link between information technology capability and organizational agility: An empirical examination. MIS quarterly, 931-954.
  • Mao, H., Liu, S., & Zhang, J. (2014). How the effects of IT and knowledge capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty and information intensity. Information Development, 31(4), 358-382.
  • Mavengere, N. B. (2013). Role of information systems for strategic agility in supply chain setting: Telecommunication industry study. The Electronic Journal Information Systems Evaluation, 16(4).
  • Oyedijo, A. (2012). Strategic agility and competitive performance in the Nigerian telecommunication industry: An Empirical Investigation. American International Journal of Contemporary Research, 2(3), 227-237.
  • Pesonen, J. (2010). Strategic agility in production networks. Masters degree programme in Automation Engineering, Tampere University of Technology.
  • Peteraf, M., Di Stefano, G., & Verona, G. (2013). The elephant in the room of dynamic capabilities: Bringing two diverging conversations together. Strategic Management Journal, 34(12), 1389-1410.
  • Sajdak, M. (2015). Compilation of operational and strategic agility for ensuring the highest efficiency of company operations. Ekonomia i Zarządzanie, 7(2), 20-25.
  • Salih, A. A., & Alnaji, L. (2014). Impact of Strategic Thinking and Strategic Agility on Strategic Performance: A Case Study of Jordanian Insurance Industry Companies. International Review of Management and Business Research, 3(4), 1871.
  • Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
  • Self, D. R., Self, T., Matuszek, T., & Schraeder, M. (2015). Improving organizational alignment by enhancing strategic thinking. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 29(1), 11-14.
  • Shin, H., Lee, J. N., Kim, D., & Rhim, H. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics, 168, 181-196.
  • Su, Z., Peng, J., Shen, H., & Xiao, T. (2013). Technological capability, marketing capability, and firm performance in turbulent conditions. Management and Organization Review, 9(1), 115-137.
  • Tikkanen, J. (2014). Dynamic capability influence on Strategic agility: a case study in energy conservation industry. Master Science in Economics and Business Administration, Oulu Business School: University of Oulu.
  • Tseng, S. M., & Lee, P. S. (2014). The effect of knowledge management capability and dynamic capability on organizational performance. Journal of Enterprise Information Management, 27(2), 158-179.
  • Vecchiato, R. (2015). Creating value through foresight: First mover advantages and strategic agility. Technological Forecasting and Social Change, 101, 25-36.
  • Vitari, C. (2009). It Dynamic Capability Development In The Context Of Data Genesis Capability. In The 17th European Conference on Information Systems (pp. 12-p).
  • Weber, Y., & Tarba, S. Y. (2014). Strategic Agility: A State of the Art Introduction to the Special Section on Strategic Agility. California Management Review, 56(3), 5-12.