داوران

داوران فصلنامه بین ­رشته ­ای دانش راهبردی(سال 1399)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر مهران کشتکار هرانکی

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2

دکتر بهرام بیات

ایران

استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3

دکتر فتح ­ا... کلانتری

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4

دکتر جعفر نقدی عشرت آباد

ایران

استادیاردانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

5

دکتر علی اصغر بیک

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

6

دکتر عبدالرحیم پدرام

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

7

دکتر کامیار حسینی

ایران

استادیار دانشگاه شهید ستاری

8

دکتر محمد فرج ا... زاده

ایران

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

9

دکتر محمد شاه‌محمدی

ایران

دبیر پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی

10

دکتر محمداسماعیل شریفان

ایران

دبیر پژوهشکده دکترین، معماری دانا و ترازیابی قدرت

11

دکتر محمدرضا موحدی صفت

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

12

دکتر رحمان نجفی سیار

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

13

دکتر مصطفی محمدجانی

ایران

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

14

دکتر ا... مراد سیف

ایران

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

15

دکتر مهدی نوریان

ایران

استادیار دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره) قزوین

16

دکتر اصغر افتخاری

ایران

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

17

دکتر محسن آقایی

ایران

دبیر پژوهشگر ارشد گروه مدیریت راهبردی فضای سایبر

18

دکتر محسن مرادیان

ایران

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

19

دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری

ایران

استاد دانشگاه مالک اشتر

20

دکتر امیرحسین الهامی

ایران

دبیر گروه روش تحقیق دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

21

دکتر سیدجواد امینی

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

22

دکتر شهرام نوروزانی

ایران

رئیس پژوهشکده دکترین، معماری دانا و ترازیابی قدرت

23

دکتر بهرام بیات

ایران

استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی(لینک پابلونز)

24

دکتر محسن رستمی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

25

دکتر امیر حسین الهامی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

26

دکتر میثم بالباسی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

27

دکتر عباسعلی جباری

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)