الگوی راهبردی نفوذ آمریکا علیه ج.ا.ایران از منظر امام خامنهای «مدظلهالعالی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

آمریکا در راستای تحقق راهبرد «فروپاشی از درون و فشار از بیرن» پروژه نفوذ جریانی را علیه ج.ا.ایران طبق چهار اولویت انجام میدهد: 1- نفوذ فرهنگی از طریق «شبیخون فرهنگی» 2- نفوذ سیاسی از طریق «ناتوی سیاسی» 3- نفوذ اقتصادی از طریق «تروریسم اقتصادی» است. این سه مرحله همان فروپاشی از درون است. 4- نفوذ امنیتی از طریق «تهدید امنیتی» یا فشار از بیرون است.این راهبرد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر باور و رفتار میگردد. آمریکا از طریق نفوذ به دنبال براندازی نظام، استحاله انقلاب و استفاده از عناصر نفوذپذیر برای تأثیر در ادراک مردم و مسئولین است. نفوذ موردی مثل جاسوسی از طریق تصمیمگیران، تصمیمسازان و خواص و یا نفوذ جریانی مثل شبکهسازی باعث تغییر آرمانها، ارزشها، باورها، نگاهها، خواستهها و سبک زندگی میشود.این پژوهش به روش زمینهای موردی انجام گردیده و از نوع توسعهای- کاربردی میباشد. روش جمعآوری اطلاعات میدانی و کتابخانهای بوده و جامعه نمونه 70 نفر، است. هدف این مقاله بررسی ابعاد و مولفهها و شاخصهای نفوذ آمریکا علیه ج.ا.ایران از منظر مقام معظم رهبری است. آمریکا طی فرآیند سه مرحلهای بهدنبال نفوذ در حاکمیت و نظام ج.ا.ایران است. مرحله اول؛ نفوذ و بازگشت آمریکابه ایران است که شامل چهار گام است. مرحله دوم؛ اشتباه محاسباتی است که این مرحله شامل سه گام است. مرحله سوم؛ راهبرد مهار و محدود سازی از طریق تحذیر با اقناع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع و مآخذ

  • قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی.
  • بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دسترسی در سایت www.khameniei.ir.
  • الوانی، سید مهدی (1386)، مدیریت عمومی، تهران، نی، چاپ سی و یکم.
  • اون، هارجی و دیگران (1377)، مهارت­های اجتماعی در ارتباطات میان­فردی، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، انتشارات رشد.
  • حاتمی، حمیدرضا و طهماسبی­پور، ملیحه (1394)، مقاله علمی- پژوهشی نفوذشناسی؛ بازخوانی اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، فصلنامه شماره 34 مطالعات عملیات روانی.
  • خاتمی­ سبزواری، سید جواد و بقیعی، زهره (1396)، مقاله علمی- پژوهشی واکاوی مسئله نفوذ فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات قرآن، فصلنامه شماره 4 فرهنگ در دانشگاه اسلامی.
  • دشتی، محمد (1391)، نهج­البلاغه، قم، انتشارات رسالت.
  • دیکشنری آنلاین کمبریج (2015)، نفوذ، قابل‌دسترسی در سایت: http://dictionary.cambridge.org
  • سعیدی شاهرودی، علی (1395)، جریان­شناسی نفوذ در انقلاب­ها، قم، زمزم هدایت.
  • کلانتری، فتح­الله، (1397)، مدیریت روانی و تحولات داخلی از طریق نفوذ، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
  • کرمی، علی، (1395)، مفهوم­شناسی نظری نفوذ، تهران، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی.
  • میرزائی دریانی، شهرام (۱۳۹۵)، مقاله علمی- پژوهشی تحلیلی بر رهبری و نفوذ، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز.
  • سخن هدایت (1390)، ماهنامه هدایت، سال 11، شماره 116.