راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی
کاربران گرامی! مسئولیت انتشار هر گونه مطالب طبقه‌بندی شده بر عهده نویسنده است و فصلنامه هیچ مسئولیتی را در این زمینه عهده‌دار نمی‌باشد، لذا از ارسال مقالات دارای طبقه‌بندی جدا خودداری فرمایید. در ضمن لازم است که نویسندگان محترم فرم کاربرگ مالکیت معنوی اثر و تعهد عدم طبقه‌بندی امنیتی را که لینک آن در پایان همین نوشتار قرار داده شده تکمیل فرمایند.
کاربران عزیز قبل از اینکه مقاله خود را upload نمایند ابتدا فایل word مقاله خود را در قالب template فصلنامه قرار داده و به همراه ترجمه صحیح چکیده انگلیسی در سایت قرار دهند. در ضمن مقاله بایستی به گونه‌ای در template قرار گیرد که شماره صفحات قید شده باشد. در صورتی که مقاله در قالب template نباشد و یا فاقد ترجمه صحیح چکیده انگلیسی باشد، از پذیرفتن مقاله شما معذوریم. در ضمن در فایل word مقاله ارسال شده بایستی اسامی و عناوین نویسنده یا نویسندگان حذف گردد و در نهایت بعد از تایید توسط داوران و دریافت نمره قبولی، فایل نهایی مقاله خود را همراه با اسامی و عناوین نویسندگان جهت چاپ ارسال فرمایید. برای تهیه template به بخش پایانی همین نوشتار مراجعه نمایید.

نکته: شرط پذیرش مقاله در این نشریه استناد به مقاله‌های نشریه در متن مقاله است.

الف) نحوه تدوین متن مقاله

تعداد صفحات مقالات، حداقل 18 و حداکثر 26صفحه A4 و با رعایت صفحه‌بندی مندرج دربند «ب» همین راهنما و نیز با در نظر گرفتن موارد زیر:

1)       صفحه اول مشتمل بر:

§         عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سمت و مرتبه علمی، آدرس پستی به فارسی، آدرس پست الکترونیکی(Email)، تلفن و نمابر؛

§         چکیده شامل مدخل ورود به موضوع در یک یا دو خط از ادبیات موضوع، بیان هدف، روش‌شناسی و نتیجه پژوهش، حداکثر در250 کلمه؛

§         کلیدواژه‌ها شامل حداکثر 5 واژه کلیدی که نقش محوری در متن اصلی مقاله دارند.

2)       صفحه دوم مشتمل بر ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها.

3)       صفحه سوم به بعد شامل:

§         مقدمه؛ مشتمل بر مدخل ورود به بحث، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف، سؤال/ سؤال‌ها یا هدف و فرضیه/ فرضیه‌ها. مطالب مندرج در این بخش بدون تیتر، ذکر می‌گردد.

§         مبانی نظری؛ مشتمل بر پیشینه پژوهش، مفهوم شناسی متغیرها و ادبیات مرتبط، چارچوب نظری، ارائه مدل مفهومی و نظایر آن؛

§         روش‌شناسی؛ مشتمل بر نوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش گردآوری داده‌ها و ابزار آن، تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال یا آزمون فرضیه در صورت وجود. مطالب مندرج در این بخش در چند پاراگراف و بدون تیتربندی ارائه می‌گردد.

§         تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق؛ مشتمل بر دو بخش یافته‌های تحقیق و نیز تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها.

§         نتیجه‌گیری و پیشنهاد: این قسمت شامل گزاره‌های پاسخ به سؤال یا فرضیه تحقیق به همراه پیشنهادهای راهبردی و کاربردی در دو بخش مجزای «نتیجه‌گیری» و «پیشنهادها» نگارش می‌شود.

§         فهرست منابع: فهرست منابع ارجاع شده در متن، در دو بخش فارسی و انگلیسی تنظیم گردد؛

جهت آگاهی از جزئیات روش منبع نویسی موردنظر در مقالات این فصلنامه به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی به نشانی www.sndu.ir مراجعه شود. همچنین نمونه‌ای از نحوه منبع نویسی در فایل template فصلنامه ارائه گردیده است.

 

ب) اصول صفحه‌بندی و نگارش مقاله

1) مقاله باید در محیط نرم‌افزار Microsoft office word 2007 و ویرایش‌های بالاتر از آن تایپ شود.

2) اندازه‌ها از حاشیه صفحه، بالای صفحه 3 سانتی‌متر؛ پایین صفحه 8/1 سانتی‌متر؛  چپ صفحه 5/2 سانتی‌متر؛ و سمت راست صفحه 5/2 سانتی‌متر تنظیم گردد؛

جهت آگاهی از نوع و سبک و اندازه قلم در نگارش مقاله به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی به نشانیwww.sndu.ir  و یا template فصلنامه مراجعه شود.

 

ت)- نکاتی که نویسنده محترم مقاله هنگام تهیه و ارسال مقاله می‌باید رعایت فرمایند:

§         فصلنامه از پذیرش مقالاتی که ساختار شکلی مورد اشاره در این راهنما را رعایت ننموده باشند معذور است.

§         فصلنامه در ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

§         مقالات دریافت شده عودت داده نمی‌شوند.

§         مقالاتی که در منابع خود از شماره‌های گذشته همین فصلنامه استفاده نموده باشند در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.

§         فصلنامه از نشر مطلب با نام‌های غیرواقعی معذور است، لذا لازم است تصویر مدرک معتبری که حاکی از هویت واقعی ارسال‌کننده مقاله است ضمیمه مقاله گردد.

§         فرم تعهدنامه (اصالت اثر) به امضاء نویسنده مسئول، تکمیل و به ضمیمه مقاله ارسال گردد.

§         مقاله ارسالی نباید در نشریات فارسی‌زبان داخل و خارج کشور منتشرشده باشد.

§         مقالات مستخرجه از رساله دکتری و یا کارشناسی ارشد، تنها با ارائه تأییدیه استاد راهنما پذیرفته خواهد شد.

§         متن مقاله در قالب دو فایل الکترونیکی مقاله به‌ صورت Word و PDF از طریق پورتال به آدرس journals.sndu.ac.ir  به فصلنامه ارسال شود. ضمنا پست الکترونیکی فصلنامه Pmram@sndu.ac.ir  می‌باشد.

دریافت فایل راهنمای استفاده از روش استاندارد در مأخذنویسی

(1) شکل‌ها و نمودارهای مقاله باید اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد. فایل اصلی شکل‌ها باید تحت (Word-Excel) ارائه گردد. اندازة قلم‌ها به‌ویژه در مورد منحنی‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند. عنوان نمودارها و شکل‌ها با لوتوس سیاه 10 در زیر آنها و عنوان جدول‌ها با لوتوس سیاه 10 در بالای آنها درج گردد.
(2) در نگارش متن، معادل اسامی افراد و یا اصطلاح‌های ویژه، در پاورقی همان صفحه آورده شود.
(3) اولویت در ارزیابی و چاپ مطالب با مقاله‌هایی است که محور اصلی آنها امور و شرایط دفاعی ج.ا. ایران بوده و ضمن داشتن ماهیتی کاربردی، به ارائة راهبرد نیز پرداخته باشند.
(4) مقاله‌ها باید با نرم‎افزار Word 2010 و با قلم لوتوس فونت 13 حروف‌چینی شده و  از طریق سامانه فصلنامه ارسال شود.
(5) مطالب فرستاده شده بازگردانده نمی‌شوند.


جهت دریافت template به این لینک مراجعه گردد

 

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

فرم تعارض منافع

ضروری است نویسندگان محترم، نسبت به تکمیل کاربرگ تعهد مالکیت معنوی اثر اقدام نمایند:

فرم تعهد تائید مالیکت معنوی اثر و عدم طبقه بندی محتوا

نویسندگان محترم همچنین گواهی صحت مقاله خود را با استفاده از سامانه مشابهت‌یاب سمیم نور در صفحه اول سایت مجله دریافت و به عنوان فایل تکمیلی ارسال فرمایند.

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه همیاب (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

همچنین نویسندگان جهت ثبت نام در سامانه و همچنین ورود به آن و ارسال مقاله از فایل‌های راهنمای زیر استفاده نمایند.

دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سامانه

دریافت فایل راهنمای ورود به سامانه و ارسال مقاله

 

 و. الزام درج عنوان حامی مقاله 

توجه: نویسنده/ نویسندگان محترم برابر ضوابط شیوه‌نامه نشریات علمی کشور موظف می‌باشند چنانچه مقاله دارای حامی می‌باشد، در انتهای صفحه اول مقاله نسبت به ذکر نام حامی اقدام لازم به‌عمل آورند.

خط مشی بایگانی:

مقالات منتشر شده در وب سایت مجله بایگانی شده اند و همچنین در چندین پایگاه داده داخلی و بین المللی در سراسر جهان برای افزایش میزان مطالعه و حفظ دیجیتالی طولانی مدت نمایه گردیده اند.

همچنین،نویسندگان مقالات اجازه دارند، یک نسخه از مقاله منتشر شده خویش را در یک مخزن دیگر به انتخاب خود بایگانی نماید. ازجمله سایت همین نشریه.

این بایگانی ها شامل موارد زیر است:

 

ز. شایان ذکر اینکه: انتشار مقالات در این نشریه، بدون دریافت هرگونه هزینه از نویسنده یا نویسندگان انجام می پذیرد.