اهداف و چشم انداز

 اهداف:

اشاعه ونشرتحقیقات وپژوهش انجام شده درحوزه میان‌رشته‌ای دانش راهبردی دفاع، امنیت و مدیریت؛

فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار واطلاعات میان اندیشمندان، صاحب‌نظران و دانش‌پژوهان؛

تلاش درجهت رفع نیازهای علمی وتحقیق کشور درحوزه مسائل راهبردی


چشم‌انداز:

 - نشریه‌ای با قابیلت مرجعیت درمجامع علمی درحوزه میان رشته‌ای علوم راهبردی.