بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

  • شرفی، مرضیه [1] گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،ایران
  • شعبانی فر، محمد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)
  • شفقت، ابوطالب [1] استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر / رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • شکوری، الهام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی