اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فتح‌ا... کلانتری

ژئوپلیتیک سردبیر

pmramsndu.ac.ir


 مدیر مسئول: امیر حیات‌مقدم                                                      سردبیر:دکتر ناصر پورصادق
مدیر اجرایی: فتح ا... کلانتری                                                       پژوهشگر
اعضای هیئت تحریریه:
دکتر اصغر افتخاری                                                                     دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سیدمهدی الوانی                                                                استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر ناصر پورصادق                                                                     دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر سعید تائب                                                                         دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 دکتر سیدعلی حسینی تاش                                                         استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمدرضا خراشادی‌زاده                                                         استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر ا... مراد سیف                                                                     دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر حسن شیرازی رومنان                                                           دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر محمدرحیم عیوضی                                                              استاد دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) 
دکتر ابراهیم متقی                                                                     استاد دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم حسن‌بیگی                                                               استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر ارسطو توحیدی                                                                    استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی   
دکترحسین عصاریان‌نژاد                                                                دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

سردبیر

ناصر پورصادق(استاد گروه مدیریت راهبردی)

مدیریت دولتی سردبیر

pmramsndu.ac.ir

دبیر اجرایی

مهدی رسولی

مترجمی زبان انگلیسی مدیر اجرایی

pmramsndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا حسینی

حقوق بین‌الملل دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

hussienisndu.ac.ir

بهرام بیات

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

bahramsnsdu.ac.ir

الله‌مراد سیف

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)

allahsndu.ac.ir

کاظم سام دلیری

جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

kazemsndu.ac.ir

ناصر شهلایی

حقوق قضایی استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com

داوود آقامحمدی

مدیریت راهبردی استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22bgmail.com

ناصر پورصادق

مدیریت منابع انسانی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

naser_1400yahoo.com

اسماعیل احمدی مقدم

مدیریت راهبردی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

shahid.kavandgmail.com