دوره و شماره: دوره 13، 50 (بهار 1402) - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1402، صفحه 278-7 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند) 
ارائه الگوی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی اجا

صفحه 138-113

فرهاد هادی نژاد؛ فرامرز نصری؛ محمد عباسیان؛ منصور خیرگو


طراحی الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست‌های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی

صفحه 171-139

مهدی مرادی؛ مهرداد فضلعلی؛ غلامرضا توکلی؛ حمید رضا میلانی نژاد


شاخص‌های دیپلماسی پنهان دفاعی

صفحه 31-7

احمد وحیدی؛ مجید خادمی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ عبداله مرادی؛ نصرا... کلانتری


تدوین سناریوهای اثربخشی عملکرد مراکز تحقیقاتی بخش دولتی در ایران

صفحه 224-197

اکبر مبینی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود مدیری