دوره و شماره: دوره 13، 50 (بهار 1402) - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1402، صفحه 278-7 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند) 
ارائه الگوی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی اجا

صفحه 138-113

فرهاد هادی نژاد؛ فرامرز نصری؛ محمد عباسیان؛ منصور خیرگو


طراحی الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست‌های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی

صفحه 171-139

مهدی مرادی؛ مهرداد فضلعلی؛ غلامرضا توکلی؛ حمید رضا میلانی نژاد


شاخص‌های دیپلماسی پنهان دفاعی

صفحه 31-7

احمد وحیدی؛ مجید خادمی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ عبداله مرادی؛ نصرا... کلانتری


تدوین سناریوهای اثربخشی عملکرد مراکز تحقیقاتی بخش دولتی در ایران

صفحه 224-197

اکبر مبینی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود مدیری


شماره‌های پیشین نشریه

ش. 53، اسفند 1402 (همه مقالات این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند
شماره 51 تابستان 1402 (تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند)
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند