طراحی الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست‌های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد قزوین ،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عاالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

مسئله نظارت راهبردی مهم‌ترین مسائل در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با مسئولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. نظارت راهبردی در کنار کنترل و ارزیابی در راهبری، استحکام و مدیریت صحیح، نقش اساسی و تعیین‌کننده ایفا می‌کند. در اندیشه اسلامی نیز نظارت از موضوعات اساسی در عرصه‌های دینی، سیاسی و اجتماعی است. این پژوهش با توجه به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها، ضمن بررسی پارادایم‌ها و الگوهای نظارت راهبردی بر تحقق سیاست در سطح ملی و فراملی، وضعیت تحقق سیاست‌های کلی نظام در صنعت دفاعی را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست‌های کلی نظام در صنعت دفاعی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و روش تحقیق آن، به ‌صورت ترکیبی(روش آمیخته) است. در این تحقیق ابتدا داده‌های کیفی و در ادامه داده‌های کمی جمع آوری شده است. ترکیب داده‌های کیفی و کمی نیز از نوع اکتشافی است بدین صورت که مرحله اول برای دستیابی به عناصر اصلی الگوی نظارت و کنترل تحقق سیاست‌های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی از رویکردهای کیفی استفاده شده و در مرحله دوم عناصر و متغیرهای شناسایی و کشف‌شده با رویکرد کمی تکمیل و اعتبارسنجی شده است. الگوی ارائه شده از 7 بُعد، 33 مؤلفه و 86 شاخص‌ها تشکیل شده که به صورت سیستمی شامل نظارت حین اجرا بوده است. ابعاد «نظارت برتدوین ترجمان تحقق سیاست»، «نظارت بر بسترسازی‌های تحقق سیاست» و «نظارت بر الزامات اجرای سیاست» است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • افضلی اردکانی، محسن، (1382)، الگوی نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،4، ص68-57.
  • امامی میبدی، راضیه و اشتریان، کیومرث (1391) طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره دوم. 2(1)، ص22-12.
  • اسمیت، کوین‌تی؛ و لاریمر، کریستوفردابلیو. (۱۳۹۲). درآمدی بر نظریه خط‌ مشی گذاری عمومی (تقابل نظری عقلانیت‌گراها و فرا اثبات گراها). ،حسن دانائی‌فرد و سیدحسین کاظمی، مترجمان.
  • اعرابی، سید محمد؛ و رزقی رستمی، علی رضا. (۱۳۸۴ب‌). آسیب شناسی اجرای خط مشی های صنعتی کشور، مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران: گروه پژوهشی آریانا، 1(3) ، ص 18-1.
  • خنیفر، حسین، الوانی، سید مهدی، و حاجی ملامیرزایی، حمید. (۱۳۹۴). الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
  • رحمانی، زین العابدین؛ پرهیزگار، محمدمهدی؛ امینی، محمدتقی؛ و شیرمحمدی، یزدان، (۱۳۹۲). عوامل موثر بر اجرای سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران، مطالعات مدیریت گردشگری.
  • فضلعلی، مهرداد ،مرادی، مهدی، (1398)، مدل نظارت راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی.
  • قلیپور، رحمت الله؛ دانایی فرد، حسن؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا؛ و فلاح، محمدرضا (1390) ارائه مدلی برای اجرای خط مشی‌های صنعتی مطالعه موردی در استان قم. مدیریت فرهنگ سازمانی.
  • گیوریان، حسن؛ و ربیعی‌مندجین، محمدرضا، (۱۳۸۱). تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران، یکان، چاپ دوم.
  • گرجی ازندریانی، علی اکبر و ابوالحسنی، محسن، 1395، نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز، دانش حقوق عمومی، سال پنجم،  شماره 2، ص 19-5.
  • موسی زاده، ابراهیم، (1387)، تاملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام. نشریه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره 17. ، ص 22-8 .
  • مختاریان پور، مجید؛ حسینی، فردین؛ و رزمی، علی. (۱۳۹۴). شبکه‌های اجرای خط مشی، رویکرد شبکه‌ای به اجرای خط مشی‌های عمومی، مقاله ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. ص 16-2
  • منوریان، عباس. (۱۳۹۴‌). مدل اجرای خط‌مشی‌‌های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  • ‏‫ه‍اول‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌ و رام‍ش‌، ام‌. (۱۳۸۰). م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍ط م‍ش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌. (ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وری‍ان‌ و اب‍راه‍ی‍م‌ گ‍ل‍ش‍ن‌، مترجمان). ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌.
  •  

  ب- انگلیسی

  • A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the 2011. Major Chaval,Chompucot Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Development Administration) School of Public Administration National Institute of Development Administration. National Institute of Development Administration
  • Analysis ,Public Policy, Politics. 2014. (Scott R, Furlong, Michael E, Kraft and Alternatives Fifth edition). Los Angeles, CQ Press
  • Basu, P, Liu, Q, & Stallaert, J. Supply chain management using put option contracts with information asymmetry. International Journal of Production Research, 57(6), (2019): pp.1772-1796.
  • Gunjidmaa۲۰۱۶Foreign Investment Policy Implementation Effectiveness, A Case Study from Mongolia. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 2016(Batsuuri)3,2(309-320)
  • Implementing Restorative Justice by «Groping Along»: A Case Study in Program Evolutionary Implementation. The Justice System Journal,2002(Gregory D, Russell, Ellen C, Lemley)2,23(157-190)
  • Berkeley University of California,1987 Aaron (Wildavsky, Jeffrey L, Pressman).
  • New York, Palgrave Macmillan Politics of Policy Implementation, 1980(Frank, Smallwood Robert, T. Nakamura)
  • O’Toole &,Malcolm L, Goggin, Ann O’M ،Bowman, James P, Lester Laurence J. (1987). Public Policy Implementation, Evolution of the Field and Agenda for Future Research. Review of Policy Research ,۷(۱) ,۲۰۰-۲۱٦.
  • Public Policy Making, Process and Principles. M.E. Sharpe. 2004. (Larry N, Gerston(
  • Public policy failure and fiasco in education: perspectives on the British examinations crises of 2000–2002 and other episodes since 1975. Oxford Review of Education, 2007 (Richardson، William)2,3(143-160)
  • Problems of Policy Implementation in Developing Nations, The Nigerian Experience. Journal of Social Sciences,2005(Taiwo,Makinde)1,11(63-69).
  • Policy implementation barriers analysis: conceptual framework and pilot test in three Washington: Futures Group countries,2009(Spratt, Kai) pag 48.
  • Pretoria POLICY IMPLEMENTATION, LESSONS FOR SERVICE DELIVERY: School of Public Management and Administration، University of Pretoria,2005 (.Petrus A, Brynard)
  • The Policy Implementation (1975) Carl E ,Van Horn ,Van Meter Donald S، Process, A Conceptual Framework. Administration & Society ،٦(٤) ٤٤٥-٤۸۸.
  • The Policy Implementation Process, A Conceptual Administration & Society, 1975(Carl E, Van Horn, Van Meter Donald S) 6,4(445-488).
  • The Conditions of Effective Implementation, A Guide to Accomplishing Policy Objectives, Policy Analys,1979, (Sabatier), Paul & Mazmanian، Daniel,4,5(481-504).
  • Understanding Public Policy, (12th, edition). Upper Saddle. 2007. (Thomas R, Dye River ,NJ, Prentice Hall.(