ارائه الگوی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی اجا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، نوشهر، ایران. رئیس گروه نظامات مرکز مطالعات راهبردی آجا.

3 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع) ، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع) ، تهران، ایران.

چکیده

مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان، بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها است که نقش بسیار مؤثری در بهبود و ارتقای بهره‌وری دارد. البته اجرای موفق آن؛ مقدماتی لازم دارد که طراحی الگوی بومی مورد نیاز، یکی از آن‌هاست. از سوی دیگر طراحی الگوی بومی برای سازمان‌های نظامی بویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تغییر مداوم ماهیت صحنه نبرد و تحولات مستمر محیطی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا با توجه به ضرورت موضوع، تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی بومی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی آجا تدوین گردیده است. بررسی بیانات مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و الگوهای موجود مهندسی مجدد فرآیندها، در کنار جلسات خبرگی و اعتبارسنجی از اهم اقدامات انجام شده برای دستیابی به این هدف می‌باشد. نوع تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی است که به روش آمیخته انجام شده و از دو ابزار مصاحبه عمیق و پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در پایان تحقیق، الگوی پیشنهادی شامل دو بخش زیربنایی با عناوین: عوامل توانمندساز درون سازمانی و عوامل موثر برون سازمانی وهمچنین مراحل چهارگانه فرآیند بازمهندسی شامل: 1) برنامه‌ریزی و آماده-سازی 2) شناسایی و تحلیل، 3) اجرا و 4) ارزیابی و بهبود، تبیین و ارائه گردیده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • ابلنسکی، نیک (1376)، «مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمان»، ترجمه منصور شریفی کلویی، چاپ اول، نشر آروین.
  • احمدوند، علی­محمد و پوینده، محمدرضا (1398)، «الگوی بهبود مستمر فرآیندهای سازمانهای دفاعی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، 5-48.
  • اسکندری پور، تورج (1389)، «مهندسی مجدد در سازمان های نظامی»، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفتم، 7-23.
  • باقری هشی، مهدی؛ ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد و نارنجی ثانی، فاطمه (1399)، «ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی)»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 18، شماره 80، 353-374.
  • بحرینی، صادق (1385)، «بررسی تحلیلی اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در آموزش عالی کشور»، فصلنامه اندیشه صادق، شماره 23.
  • بستانچی، مهدی (1390)، «روش مناسب مهندسی مجدد در ایران»، مجله تدبیر، سال 18، شماره 183.
  • الجدوی، امیر؛ رمضانی، مریم و محمدی، رضا (1385)، «مدل سازی فرایندها در مهندسی مجدد»، مجله تدبیر، شماره 177، 18-22.
  • شمس­الدینی، ابراهیم؛ ابراهیم نیا، مهدی؛ سپندی، مجتبی؛ حسینی شکوه، سیدمرتضی و عامریون، احمد (1399)، «مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396»، مجله طب نظامی، دوره 22، شماره 1، 36-45.
  • صدقیانی، جمشید و اخوان خرازیان، مریم (1384)، «عوامل مؤثر در پیاده سازی مناسب پروژه های مهندسی مجدد در سازمانها»، نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره­های 15و16، 195-215.
  • فرج­وند، اسفندیار (1386)، «نگاهی دوباره به مهندسی مجدد»، مجله تدبیر، شماره 185، 45-91.
  • کیان، محسن (1399)، «متدولوژی ‌های مهم مهندسی ‌مجدد فرآیند های کسب و کار»، هلدینگ کاسپین، 1-14.
  • گیتی نما، سحر؛ سلیمانی­ها، مجتبی. (1389). متدولوژی مناسب مهندسی مجدد در موسسه های آموزش عالی، مجله تدبیر، 216، 36-42.
  • هادی نژاد، فرهاد و بیداله خانی، فریدون (1398) «مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی آجا در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، همایش گام دوم انقلاب پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق در نیروی هوایی ارتش، تهران: دانشگاه هوایی شهید ستاری، 1-19.

  ب. منابع انگلیسی

  • Al‐Mashari, M & Mohamed, Z. (1999). BPR implementation process: an analysis of key success and failure factors. Business process management journal, 87-112.
  • Bhaskar, H. (2018). Business process reengineering framework and methodology: a critical study. International Journal of Services and Operations Management, 29 (4), 527-556.
  • Bhaskar, H & Singh, R. P. (2014). Business process reengineering: a recent review. Global Journal of Business Management, 24-
  • Department of Defense. (2012). DoD Business Process Reengineering Assessment Guidance.
  • Hammer, M. (1990). Reengineering work: don't automate, obliterate. Harvard Business Review, Vol. 68 No. 4, July/Augustpp, 104-12.
  • M & Champy, J. (1993). Reengineering the corporation, New York: Harper Business. 
  • Hashem, Gh. (2019). Organizational enablers of business process reengineering implementation: An empirical study on the service sector. Iternational Journal of Productivity and Performance Management. 69 (2), 321-343.
  • James, P. (2021). Business Process Reengineering: 6 Key Steps + Some Secret Sauce. the U.S.: Inteq Blog.
  • Kumar, M & Harshitha, D. (2019). Process innovation methods on business process Reengineering. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8 (11), 2766-2768.
  • Manganelli, R & Klein, M. (1994). A step-by-step guide to business transformation. American Management  Association, NewYork.
  • Paper, D., Rodger, J & Pendharkar, P. (2001). A BPR Case Study at Honeywell. Business Process Management Journal, 1-15.
  • Vakola, M. (1999). Business Process Re-Engineering And Organisational Change: Evaluation Of Implementation Strategies. Salford, UK: University of Salford.
  • Vakola, M & Rezgui, Y. (2000). Critique of existing business process re-engineering methodologies: The development and implementation of a new methodology. Business Process Management Journal, 238-250.
  • Wanare, R & Amar R, M. (2014). Study on Business Process Reengineering (BPR) and its importance in ERP Implementation. International Journal of Research in Computer, 715-719.