زیبایی‌شناسیِ نسبت سوژه سیاسی و امر سیاسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی/ دانشکده اقتصاد/ گروه علوم سیاسی

چکیده

زیبایی‌شناسی امر سیاسی با هدف «بازتوزیع امر محسوس» و انتقاد از سیاست متعارف که در نگاه رانسیر به آن «پلیس» گفته می‌شود سعی دارد کنشگران به حاشیه رانده شده را به متن ساحت سیاست برگرداند. در این متن سعی بر آن رویکرد و اندیشه متفکران مختلف درمورد زیبایی-شناسی بیان گردد و سپس با بیان مؤلفه‌های امر سیاسی و چالش‌های سوژه سیاسی در اعصار مختلف با کمک رویکرد زیبایی‌شناسانه رانسیر به سیاست، رفع نواقص این رویکرد و افزودن مؤلفه‌های جدید به آن به زیبایی‌شناسی نسبت سوژه و امر سیاسی پرداخته شود. در تحلیل زیبایی-شناسانه امر سیاسی در این متن سوژه سیاسی باید برای تحقق امر سیاسی سوژه‌شدگیش را از درون‌ماندگاری من فاعلی و من مفعولی کسب کند، با معنا پیوند داشته باشد، مسئله محور و دغدغه مند باشد، به رخدادهای حقیقت گونه وفادار باشد و این امر سبب حرکت جوهری در سوژه سیاسی شود؛ امر سیاسی نیز به جز تحولات فرمی باید از لحاظ محتوایی نیز دچار تحول گردد و با اخلاق مداری و عشق‌ورزی پیوند بخورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • ال بلک، دبراه( 1385). زیبایی شناسی در فلسفه اسلامی، هادی ربیعی و شهرام جمشیدی، فصلنامه تخصصی نقد و نظر، تهران: صص 204 تا
  • ارسطو( 1386). سیاست، ترجمة: حمید عنایت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • آرنت، هانا ( 1390). وضع بشر، ترجمة: مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس.
  • استرول، اورام( 1387). فلسفة تحلیلی در قرن بیستم، ترجمة: فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
  • اسفندیاری، سیمین( 1392). تطبیق زیبایی شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت، تهران: نشریه فلسفه.
  • اشمیت، کارل ( 1389). مفهوم امر سیاسی، در قانون و خشونت، ترجمة: صالح نجفی، با گزینش و ویرایش مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی، تهران.: انتشارات رخداد نو.
  • اشمیت، کارل ( 1390). الهیات سیاسی، ترجمة: لیلا چمن­خواه، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
  • افلاطون ( 1380). دوره آثار افلاطون، ترجمه: محمد حسن لطفی، چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
  • افلاطون(1383). جمهور، ترجمة: فؤاد روحانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • اینگلس، جان ( 1388). دربارة آکوئیناس، ترجمة: بهنام اکبری، تهران: انتشارات حکمت.
  • بیردزلی مونروسی،هاسپرس جان( 1376). تاریخ‌ و مسایل زیباشناسی، ترجمه: مـحمد سـعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات هرمس.
  • پیرس، دیوید ( 1387). ویتگنشتاین، ترجمة: نصراالله زنگویی، تهران: انتشارات سروش.
  • تاتارکویچ، ولادیسلاو(1387). تاریخ زیبایی شناسی زیبایی شناسی توماس آکوینی، ترجمه: مینا نبئی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره نوزده.
  • تیلور، چارلز( 1387). هگل و جامعة مدنی، ترجمة: منوچهر حقیقی راد، تهران: نشر مرکز.
  • چنتلر، ابیگیل( 1384). نویسندگان برجسته قلمرو هنر، کریس ماری، ترجمه: صالح طباطبایی و فائزه دینی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
  • حقیقی، شاهرخ ( 1387). گذار از مدرنیته؟، تهران: انتشارات آگه.
  • داوری، رضا ( 1380). هنر و حقیقت، تهران: نشر رستا.
  • رانسیر، ژاک (1388). ده تز در باب سیاست، ترجمه: امید مهرگان، تهران: انتشارات رخداد نو.
  • رانسیر، ژاک(1393). سیاست ورزی زیبایی­شناسانه، ترجمه: فتاح محمدی، تهران: انتشارات هزاره سوم.
  • روسو، ژان ژاک ( 1388). قرارداد اجتماعی، ترجمة: مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات آگه.
  • سایمونز، جان( 1390). فوکو و امر سیاسی، ترجمة: کاوه حسین زاده راد، تهران: انتشارات رخداد نو.
  • سپهران، کامران (1388). تئاتر کراسی در عصر مشروطه: 1285-1304، تهران: انتشارات نیلوفر.
  • شریعت، فرشاد( 1386). مبانی اندیشة سیاسی در غرب، تهران: نشر نی.
  • شیلر، فریدریش(1385). نامه هایی در تربیت زیبا شناختی انسان، ترجمه: محمودعبادیان، اختران، تهران.
  • فوکو، میشل( 1392). مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمة: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
  • گیدنز، آنتونی( 1382). فراسوی چپ و راست، ترجمة: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
  • گیدنز، آنتونی( 1385). تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدیـد، ترجمـة: ناصـر موفقیـان، تهران: نشر نی.
  • لاک، جان( 1388). رساله­ای دربارة حکومت، ترجمة: حمید عضدانلو، تهران: نشر نی.
  • لوینسون, جرولد؛ گایر ,پل (1387). زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی شناسی جدید, ترجمه: فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
  • ماکیاولی، نیکولو( 1388 ). شهریار، ترجمة: داریوش آشوری، تهران: انتشارات آگه.
  • موفه، شانتال( 1391). درباره امر سیاسی، ترجمه: منصور انصاری، تهران: انتشارات رخداد نو.
  • میلر، پیتر( 1382). سوژه، استیلا و قدرت، ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
  • هابز، توماس ( 1387). لویاتان، ترجمة: حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
  • هاشم نژاد، حسین؛ نعمتی، جواد( 1390). زیبایی شناسی در فلسفه صدرالمتألهین، تهران: نشریه فلسفه، صص 137- 167.
  • هگل، فریدریش ویلهلم ( 1379). عقل در تاریخ، ترجمة: حمید عنایت، تهران: انتشارات شفیعی.
  • هومر، شون ( 1390). ژاک لاکان، ترجمة: محمدعلی جعفری و سید محمدابراهیم طاهایی، تهران: انتشارات ققنوس.
  • وینسنت، اندرو( 1378). ایدئولوژی­های مدرن سیاسی،ترجمه: مرتضی ثاقب­فر، تهران: نشر ققنوس.

   

  ب- انگلیسی

  • Arendt H (1958)The Human Condition. Chicago, IL: University of Chicago Press
  • Augustine (2003). The City of God, R.W. Dyston (ed.), Cambridge: Polity Press, London: Verso
  • Badiou. (2005), Being and Event, Trans. by Oliver Feltham. London: Continuum Press
  • Ben Agger( 1992), The Discourse of Domination, (Evanston: Illinois
   Northwestern University Press, 1992), P. 243.
  • Butler J (1997)The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford, CA: Stanford University Press ، David Leopold, “A Left-Hegelian Anarchism”, The European legacy, Vol. 8, No, 6, 2003, P. 777
  • Habermas, Jurgen (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Society, trans. Thomas McCarthy, Vol. I, London: Heinemenny.
  • Häkli, Jouni, Kallio, Kirsi Pauliina (2014), Subject, action and polis: Theorizing political agency, Progress in Human Geography, Vol 38, Issue 2, pp. 181 – 200
  • Hegel, G.F.W. (2003). Elements of Philosophy of Rihgt, Allen Wood (ed.), trans. H.B Nisbet, Cambridge: Polity Press
  • Honneth A (1995)The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Inwood, Michael; A Hegel Dictionary; Blackwell: Blackwell, (1992).
  • James D., Forman, Anarchism: Political innocence or Social Violence,
   (NewYork: Dell Publishing Co, (1975), P. 8
  • Althusser, ldeology and Ideological State Apparatuses, in: Lenin
   and Philosophy
   , London: New left Books, (1971), P. 50.
  • Leon P. Baradat, Political Ideologies, Prentice-Hall international: USA. (1994) P. 13
  • Marx, K. (1981). Capital, Vol. 1, Harmondsworth: Penguin. Polity.
  • Simpson, J.A and Weiner; ( 1989)The Oxford English Dictionary; V.1, New York: Oxford, Steve Pile & Nigel Thrift, Mapping the Subject, London:Routledge