دوره و شماره: دوره 13، شماره 52 - شماره پیاپی 3، مرداد 1402 (تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند) 
تحول‌قضایی و راهبرد پیشگیری وضعی از فساد اقتصادی

صفحه 148-123

آیت اله اسماعیلی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محمد حسن شیبانی فر؛ سید محمد صدری


واکاوی و تبیین پیشران‌های موثر بر آینده اقتصاد ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

صفحه 197-171

شهریار شیرویه پور؛ مهدی نیکویه؛ حمید عزیزمحمدلو؛ سید مرتضی مرتضوی


شماره‌های پیشین نشریه

ش. 53، اسفند 1402 (همه مقالات این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند
شماره 51 تابستان 1402 (تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند)
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند