شناسایی و اولویت بندی پیش‌ران‌‌های انعطاف‌پذیری در سیستم آماد و پشتیبانی- مطالعه موردی: یک سازمان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این تحقیق برآن است تا با بررسی ادبیات مربوط به حوزه آماد و پشتیبانی (لجستیک) و انعطاف‌پذیری، پیشران‌های تاثیرگذار انعطاف‌پذیری آماد و پشتیبانی را شناسایی و رتبه‌بندی کند. این تحقیق از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق یک سازمان نظامی بوده‌ که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس تعداد 54 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده‌اند و میزان تاثیرگذاری هر یک از پیشران‌ها بررسی گردید. در این تحقیق دسته‌بندی مولفه‌ها مبتنی بر الگوی سیستمی (ورودی-فرآیند/پردازش- خروجی) است و برای اولویت‌بندی و تعیین تاثیرگذاری از مدل FANP استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که در حوزه ورودی، متغیر «عدم اطمینان نسبت به زمان‌‌های تأخیر، عدم اطمینان در تحویل اقلام و تجهیزات» با وزن نهایی 78/17 در رتبه اول و متغیر «برنامه‌ریزی بلندمدت» با رتبه 41/16 در مرتبه آخر قرار گرفته است. در حوزه فرایند/پردازش بر اساس رتبه بندی FANP متغیر «موضوعات مربوط به فرآیند عملیات، نیروی کار، خرید ماشین‌آلات» با وزن نهایی 01/17 در رتبه اول قرار گرفته است و متغیر «عدم اطمینان نسبت به زمان بین شروع تا اتمام فرآیند» با رتبه 62/10 در مرتبه آخر قرار گرفته است. در حوزه خروجی متغیر «عدم قطعیت نسبت به تقاضای رده‌ها، تلاطم‌های محیطی» با وزن نهایی 09/32 در رتبه اول قرار گرفته است و متغیر «فرهنگ سازمانی مشترک بین رده‌ها» با رتبه 08/15 در رتبه آخر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  • آرمون، آرش (1392)، یکپارچگی و افزایش بهره‌وری در لجستیک و زنجیره تامین؛ انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
  • پوربقال، فاطمه؛ مهرابی، علی؛ رحیمی، فرج الله و محمودی، ادریس (1393)، بررسی انتقال دانش و عدم اطمینان محیطی با انعطاف­پذیری زنجیره تأمین و عملکرد مالی در شرکت­های تولیدی خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  • دودانگه محمود و حمیدی علی (1389)، لجستیک و کارکرد‌های آن؛ تهران، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
  • نوجوان، مجید؛ هاشمی­فر، مهرداد و تیموری، ابراهیم (1393)، اندازه­گیری انعطاف­پذیری زنجیره تأمین با استفاده از مدل ترکیبی AHP و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، ویژه نامه دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، (48)، 1-11.
  • یزدان پناه، احمد علی (1392)، بررسی رابطه انعطاف­پذیری­های چندگانه و عملکرد ‌سازمان‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران،

   

  • Abdelilah, B., El Korchi, A., & Balambo, M. A., (2018), Flexibility and agility: evolution and relationship. Journal of Manufacturing Technology Management.29, No.7.
  • Angkiriwang, R., Pujawan, I. N., & Santosa, B., (2014), Managing uncertainty through supply chain flexibility: reactive vs. proactive approaches. Production & Manufacturing Research, Vol.2, 1.
  • Blome, C., Schoenherr, T., & Eckstein, D., (2014), The impact of knowledge transfer and complexity on supply chain flexibility: A knowledge-based view, International Journal of Production Economics,147, No.PB.
  • Brozovic Danilo, (2016), Strategic Flexibility: A Review of the Literature, International Journal of Management Reviews, 20, No.1.
  • Chandra, C., & Grabis, J., (2009), Role of flexibility in supply chain design and modeling: introduction to the special issue. Omega,37, No.4.
  • Chiang, C. Y., Kocabasoglu-Hillmer, C. and Suresh, N., (2012), An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm’s supply chain agility. International Journal of Operations & Production Management,32 No.1.
  • Dani, S., (2009), Predicting and managing in supply chain risks, Springer, Boston, MA
  • Dey, S., Sharma, R. R. K., & Pandey, B. K., (2019), Relationship of Manufacturing Flexibility with Organizational Strategy. Global Journal of Flexible Systems Management,20, No.3.
  • Esmaeilikia, M., Fahimnia, B., Sarkis, J., Govindan, K., Kumar, A. and Mo, J., (2014), Tactical supply chain planning models with inherent flexibility: definition and review. Annals of Operations Research, Vol.244, No.2.
  • Fantazy, K.A., Mukerji, B. and Kumar, R., (2012), Relationship between supply chain strategies, logistics flexibility and supply chain performance: evidence from Canadian manufacturing industry. International Journal of Logistics Systems and Management,12, No.4.
  • Groote, X., (2008), The flexibility of production processes: A general framework, Management Science, 40, No.7.
  • Gupta, A., & Maranas, C. D., (2003), Managing demand uncertainty in supply chain planning, Computers & chemical engineering,27, No.8.
  • Huo, B., Gu, M., & Wang, Z., (2018), Supply chain flexibility concepts, dimensions and outcomes: an organisational capability perspective. International Journal of Production Research,56, No.17.
  • Jafari, H., (2015), Logistics flexibility: a systematic review, International Journal of Productivity and Performance Management, 64, No.7.
  • Kilubi, I., & Haasis, H., (2015), Supply chain risk management enablers: A framework development through systematic review of the literature from 2000 to 015. International Journal of Business Science & Applied Management,10, No.1.
  • Kumar, P., Bera, S., Dutta, T., & Chakraborty, S., (2018), Auxiliary flexibility in healthcare delivery system: an integrative framework and implications, Global Journal of Flexible Systems Management,19, No.2.
  • Kume, K., & Fujiwara, T., (2016), Production flexibility of real options in daily supply chain, Global Journal of Flexible Systems Management,17, No.3.
  • Li, G., Fan, H. Lee, P.K.C. and Cheng, T.C.E., (2015), Joint supply chain risk management: An agency and collaboration perspective. International Journal of Production Economics, 164, No.
  • Manders, J.H.M., Caniëls, M.C.J. and Ghijsen, P.W.T., (2017), Supply chain flexibility: A systematic literature review and identification of directions for future research, The International Journal of Logistics Management, 28 No.4.
  • Merschmann, Ulf and Ulrich W. Thonemann, (2011), Supply chain flexibility, uncertainty and firm performance: An empirical analysis of German manufacturing firms, International Journal of Production Economics,130, No.1.
  • Moon, K. K. L., Yi, C. Y., & Ngai, E. W. T., (2012), An instrument for measuring supply chain flexibility for the textile and clothing companies. European Journal of Operational Research, 222, No2.
  • Pe´rez-Pe´rez M., Kocabasoglu C.H., Serrano-Bedia A.M., Concepcio´n M.L.F., (2019), Manufacturing and Supply Chain Flexibility: Building an Integrative Conceptual Model Through Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. Global Journal of Flexible Systems Management,20, No7.
  • Rajesh, R., Ravi, V. and Rao, R.V., (2015), Selection of risk mitigation strategy in electronic supply chains using grey theory and digraph-matrix approaches, International Journal of Production Research, 53, No1.
  • Ramı ´rez, A. M., Morales, V. J. G., & Aranda, D. A., (2012), Knowledge creation and flexibility of distribution of information, Industrial Management & Data Systems, 112, No2.
  • Singh, R. K., & Acharya, P., (2014), An AHP model approach to supply chain flexibility: A case study of Indian FMCG firm, Operations and supply chain management,7, No2.
  • Singh, R. K., Modgil, S., & Acharya, P., (2019), Identification and causal assessment of supply chain flexibility, Benchmarking: An International Journal,27, No2.
  • Upton, D. M., (2009), The Management of Manufacturing Flexibility, California Management Review, Winter, 72-89.
  • Van Donk, D.P. and van der Vaart, T., (2005), A case of shared resources, uncertainty and supply chain integration in the process industry, International Journal of Production Economics, 96 No.1.
  • Van Hoek, R.I., (2001), Epilogue: moving forward with agility, International Journal of phisical distribution & Logistics management, 31, No4.
  • Volberda, H. W., (1998), Building the Flexible Firm: How to remain Competitive. Oxford, Oxford University Press, 2, No1.
  • Wagner, S. M., Grosse-Ruyken, P. T., & Erhun, F., (2018), Determinants of sourcing flexibility and its impact on performance, International Journal of Production Economics,205, No.
  • Wieland, A., (2013), Selecting the right supply chain based on risks, Journal of Manufacturing Technology Management,24, No5.
  • Yi, C. Y., Ngai, E. W. T., & Moon, K. L., (2011), Supply chain flexibility in an uncertain environment: Exploratory findings from five case studies. Supply Chain Management: An International Journal, 16,No.4.
  • Yu, K., Cadeaux, J., & Song, H., (2017), Flexibility and quality in logistics and relationships, Industrial Marketing Management,62, No.
  • Zhang, Q., Vonderembse, M.A. and Lim, J.S., (2006), Spanning flexibility: supply chain information dissemination drives strategy development and customer satisfaction, Supply Chain Management: An International Journal,11, No.5.