فراتحلیل فرآیند برنامه‌ریزی درسی دانش اندیشه‌نظامی در دانشگاه‌های کشورهای منتخب و ارائه الگوی مطلوب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکترای اندیشه نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل تجارب بین الملی در خصوص برنامه درســی دانش اندیشه نظامی و همچنین ارائه الگوی برنامه درســی مطلوب این دانش میباشــد. این پژوهش یک پیمایش کیفی اســت که به روش فراتحلیل انجام گرفته اســت. بر اساس این روش ابتدا مطالعات مورد نیاز درباره دوره های تحصیلی اندیشه نظامی دانشگاه های کشورهای منتخب از منابع معتبر گردآوری، تفسیر و طبقه بندی شــده و براساس فراوانی مفاهیم استخراج شده ، مقولات اصلی تعیین و پرسشنامه تحقیق بر مبنای مقولات مطابق با فرآیند برنامه‌ریزی درسی تنظیم گردید. جامعه مورد مطالعه، از دوازده دانشگاه و دانشکده مستقل از کشور ایالات متحده و همچنین دانشگاه‌ دفاع ملی فنلاند، دانشگاه پداگوژی نیوزیلند، دانشگاه دفاع ملی چین و مرکز آموزش حرفه ای ناتو ، به دلیل ارائه دوره تحصیلی در زمینه مرتبط با دانش اندیشه نظامی انتخاب شد و در نهایت پرسشنامه به تایید 12 نفر از صاحب نظران دانش اندیشه نظامی رسید. روایی نتایج پرسشنامه نیز با محاسبه CVR , CVI گویه ها احصا وسپس نتیجه پاسخ‌ها جمع‌بندی و از طریق سطح معناداری با خطای 5٪ و در سطح اطمینان 95٪ مورد تایید قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد محتوای درســی مختلف ارئه شــده توسط دانشگاه های منتخب را می‌توان در چند مولفه خلاصه کرد این مولفه ها عبارتند از: اهداف برنامه درسی با 9 شاخص ، محتوای برنامه درسی با 21 شاخص، روش اجرای برنامه درسی با 6 شاخص و شایستگی دانش آموختگان با 4 شاخص .

کلیدواژه‌ها

موضوعات