شاخص‌های دیپلماسی پنهان دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

3 مدیر دانش و پژوهش دانشگاه

4 استادیار روابط بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی

5 دانشجوی دکتری و نویسنده مسئول

چکیده

دیپلماسی پنهان طیف گسترده‌ای از مواضع را در بر می‌گیرد که از دیپلماسی شبه رسمی پشت‌پرده به رهبری گروه‌های مخالف گرفته تا روش‌های قابل‌انکار نظیر دیپلماسی مخفیانه، سرویس‌های مخفی جاسوسی را شامل می‌شود. هدف از اجرای دیپلماسی پنهان دفاعی، دفع دشمنی‌ها، ایجاد و حفظ اعتماد و پیشبرد کنترل دموکراتیک نیروهای نظامی است. دیپلماسی پنهان دفاعی دارای ابعاد، مولفه و شاخص‌های خاص خود می‌باشد، هدف اصلی تحقیق شناسایی شاخص‌های دیپلماسی پنهان دفاعی است. نوع پژوهش کاربردی و به روش زمینه‌ای- موردی با رویکرد کمی انجام گردیده است، روش‌ گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای بوده، حجم نمونه 30 نفر می‌باشد. بر اساس مبانی نظری مبتنی بر نظریه عقلانی یا بازیگر خردمند در چارچوب پارادایم اثبات‌گرایی، تعداد 12 کارکرد و شاخص برای دیپلماسی پنهان انجام شده که طبق یافته‌های تحقیق تعداد 41 شاخص برای دیپلماسی پنهان دفاعی به‌دست آمده است. تعداد 39 شاخص در دیپلماسی پنهان دفاعی نقش‌آفرین و معنادار شدند. بر اساس نتایج تحقیق دو شاخص «نمایشگاه نظامی و مسابقات نظامی» تایید نشدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. منابع

  1. بیولا، کورنلیو و موری، استوارت (1396)، دیپلماسی پنهان: مفاهیم و زمینه‌ها، ترجمه معاونت پژوهشی و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
  2. صالحی، محمود (1395)، «اقدام پنهان؛ کارکرد چهارم اطلاعات، گزینه سوم در دیپلماسی»، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
  3. کاظمی‌زند، علی‌اصغر و دیگران (1398)، «دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک»، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 86 زمستان.
  4. میرمحمدی، مهدی و غلام‌رضا سالارکیا (1393)، «سازمان اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل»، تهران، ابرار معاصر.
  5. وترینگ، فردریک.‌ال (1386)، «اقدام پنهان: سیر تبدیل اقدامات پنهان به آشکار»، دانش اطلاعاتی، ویژه‌نامه اقدام پنهان»، ترجمه: معاونت پژوهشی، تهران: دانشکده اطلاعات.
  6. قادری کنگاوری، روح الله. (1392) دیپلماسی پنهان. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
  7. قادری‌کنگاوری، روح‌اله (1398)، «مقاومت و دیپلماسی نهضتی»، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
  8. Bjola, corneliu (2013),The Ethics of Secret Diplomacy: A Contextual Approach, Journal of Global Ethics 10 (1): 1-16.
  9. Carnegie, Allison (2021), Secrecy in International Relations and Foreign Policy, Department of Political Science, Columbia University, New York, NY 10025, USA; Annu. Rev. Political Sci. 2021. 24:213–33.
  10. Holmes, Marcus (2013), “The Force of Face-to-Face Diplomacy: Mirror Neurons and the Problem of Intentions”. International Organization 67 (4):61-829.
  11. Keren Yarhi-Milo and George Yin (2017), Can You Keep a Secret? Reputation and Secret Diplomacy in World Politics, Princeton’s Politics Department and the Woodrow.
  12. Carnegie, Allison (2021), Secrecy in International Relations and Foreign Policy, Department of Political Science, Columbia University, New York, NY 10025, USA; Annu. Rev. Political Sci. 2021. 24:213–33.
  13. Haas, Mark (2005) The ideological origins of great power politics, Cornell University Press.
  14. Momengoh, Nick Parfait. (2013) Secret Diplomacy: The Practice of Back Channel Diplomacy by Liberal Democratic States. Newark, New Jersey
  15. Tomz, Michael (2007), Domestic Audience Costs in International Relations: An Experimental Approach”, International Organization 61 (4): 40-821.