شاخص‌های دیپلماسی پنهان دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

3 مدیر دانش و پژوهش دانشگاه

4 استادیار روابط بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی

5 دانشجوی دکتری و نویسنده مسئول

چکیده

دیپلماسی پنهان طیف گسترده‌ای از مواضع را در بر می‌گیرد که از دیپلماسی شبه رسمی پشت‌پرده به رهبری گروه‌های مخالف گرفته تا روش‌های قابل‌انکار نظیر دیپلماسی مخفیانه، سرویس‌های مخفی جاسوسی را شامل می‌شود. هدف از اجرای دیپلماسی پنهان دفاعی، دفع دشمنی‌ها، ایجاد و حفظ اعتماد و پیشبرد کنترل دموکراتیک نیروهای نظامی است. دیپلماسی پنهان دفاعی دارای ابعاد، مولفه و شاخص‌های خاص خود می‌باشد، هدف اصلی تحقیق شناسایی شاخص‌های دیپلماسی پنهان دفاعی است. نوع پژوهش کاربردی و به روش زمینه‌ای- موردی با رویکرد کمی انجام گردیده است، روش‌ گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای بوده، حجم نمونه 30 نفر می‌باشد. بر اساس مبانی نظری مبتنی بر نظریه عقلانی یا بازیگر خردمند در چارچوب پارادایم اثبات‌گرایی، تعداد 12 کارکرد و شاخص برای دیپلماسی پنهان انجام شده که طبق یافته‌های تحقیق تعداد 41 شاخص برای دیپلماسی پنهان دفاعی به‌دست آمده است. تعداد 39 شاخص در دیپلماسی پنهان دفاعی نقش‌آفرین و معنادار شدند. بر اساس نتایج تحقیق دو شاخص «نمایشگاه نظامی و مسابقات نظامی» تایید نشدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات