دوره و شماره: دوره 13، شماره 53 - شماره پیاپی 4، اسفند 1402، صفحه 266-7 (ش. 53، اسفند 1402 (همه مقالات این شماره پژوهشی هستند) 
طرح ایده چرخش استراتژیک در مقابل تحریم های اقتصادی غیر هسته ای

صفحه 60-35

محمد آقارضی درمنی؛ امیرحسین رهبر؛ علیرضا نصر اصفهانی؛ مهدی ثنایی


شماره‌های پیشین نشریه

ش. 53، اسفند 1402 (همه مقالات این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند
شماره 51 تابستان 1402 (تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند)
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند