تدوین سناریوهای اثربخشی عملکرد مراکز تحقیقاتی بخش دولتی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات و نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

اندازه‌گیری عملکرد بخش دولتی به دلیل ابهام در هدف ها، ماهیت وظایف و تنوع کارکنان آن، از بخش خصوصی دشوارتر است. هدف از این مقاله تدوین سناریوهای اثربخشی عملکرد مراکز تحقیقاتی بخش دولتی در ایران با استفاده از رویکرد ارزش‌های رقابتی و مدل سازی پویایی سیستم ها است. نوع تحقیق کاربردی، هدف توصیفی و روش تحقیق پیمایشی بوده که با بهره گیری از خبرگان مدیریت به تعداد 18 نفر داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که برای ارزیابی عملکرد مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی بهترین معیار وجود ندارد و مدل آمیبی شکل که نشان دهنده عوامل کلیدی معیارهای هشتگانه اثربخشی هستند برای ارزیابی عملکرد این مراکز معرفی شده است. در این تحقیق با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و به کمک نرم‌افزار ونسیم، سناریوهای اثربخشی عملکرد مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی معماری و شهرسازی ارائه شد. در این رابطه 6 سناریو مختلف تدوین شد تا تعیین شود نظام مدیریت عملکرد از چه متغیرهایی بیشترین تأثیر را دارد. نتایج نشان داد مطلوب ترین سناریو این است که اگر مراکز تحقیقاتی سیاست کاهش برنامه‌ریزی را در سال های آینده پیش بگیرند سهم فرایندهای داخلی (I.P) و سیستم باز (O.S) تا 50% ، سهم مدل روابط انسانی (H.R) و کار تیمی نیز تا دو برابر افزایش و بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • آراسته، حمیدرضا و رضا حسین­پور(1389). تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال اول، شماره 4، پاییز، صص 136-115.
  • بهرامی و همکاران(1388). روش­شناسی پویایی سیتم درنظام آموزش عالی. نشریه تدبیر، شماره 203، فروردین صص 59-53.
  • ترک زاده، جعفر(1388)، شناسایی و تحلیل چالش های توسعه مدیریت اسلامی یک الگوی سیستمی، انتشارات راهبرد یاس، شماره 19.
  • رفیع زاده علاءالدین و یوسف رونق(1392). مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی- کاربردی. تهران: انتشارت فرمنش.
  • سعیدی مهرآبادی، محمد و رحیم انسانی (1395). طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی،
  • سلیمی، قاسم و ابهام حیدری و فهیمه کشا.رزی(1394). شایستگی­های اعضای هیأت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛  تأمّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری، دو فصلنامۀ نوآوری و ارزش­آفرینی، سال سوم، شمارۀ هفتم، بهار و تابستان. صص 95-85.
  • سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران 1399-1395، سال انتشار(1394) ، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.
  • عمار فیضی و همکاران 1396 .مدل تصمیم گیری چند شخصیته فازی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان ادارات محیط زیست، فصلنامه انسان و محیط زیست 42 تهران ایران 15.
  • غلامرضایی، داوود، حسن دانایی فرد و حمید خداد حسینی(1392). طﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ؛ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، فصلنامه سیاست علم و فنآوری. سال پنجم، شماره 4، تابستان، 18-1.
  • فاتح راد، مهدی و سحر کوثری(1391). مدل سازی آینده تعاملی فنآوری اطلاعات با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، فصلنامه سیاست علم و فنآوری، سال چهارم، شماره 4، تابستان صص 93-77.
  • کهن، گوئل(1376)، بازمهندسی مدیریت دولتی، لزوم نوین­سازی اداری و ساختاری در کشورهای روبه رشد، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 37: صص 65-52.
  • مختاریان، فرانک و رضا محمدی(1389)، چالش­های استقرار ساختار ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران، فصلنامه آموزش عالی، دوره جدید، سال سوم، شماره دهم. تابستان: صص 127-101.
  • میرسپاسی، ناصر(1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار(تمرین و مقالات)، تهران: انتشارات میر.

  ب- انگلیسی

  • Artley Will DJ Ellison Bill Kennedy, (2001), The Performance-Based Management Handbook Volume 1Establishing and Maintaining Performance-Based Management Program, Laboratory Administration Office University of California.
  • Bakker, A., & Demerouti, E. (2017). Job Demands-Resources Theory: Taking Stock and Looking Forward, Journal of Occupational Health Psychology, 22(3), 273-285. doi: 10.1037/ocp0000056
  • Barlas, Y., 2002, System dynamics: systemic feedback modeling for policy analysis in knowledge for sustainable development—an insight into the encyclopedia of life support systems. Paris, France, Oxford, UK: UNESCO Publishing—Eolss Publishers.
  • Bitici, S., Carrie, A.S. & Mcdevitt, L.  (1997). Integrated performance measurement systems:  a development guide.  International  Journal  of  Operations & Production Management, Vol. 17, No. 5, pp. 522-35
  • Dabbagh, R. & Javaherian, L. 2016. Productivity of educational units in Iran’s comprehensive public universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 22(2), 99-123. (In Persian).
  • Schöffner & Partner, EFQM Knowledge Base, 2020.
  • Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1991), "An Integrated Dynamic Performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness", International Journal of Production Economics, Vol.84, pp.501-52
  • Goldratt, E.M. (1990). What is this thing called the Theory of Constraints? North River
  • Kanji, G. K. (2002). Performance measurement system, Total Quality Management, Vol. 13, NO. 5, pp. 715-728.
  • Kaplan R.S., & Norton, D.P., Score card Translating Strategy into Action, Harvard business school press, pp 1-300.
  • Mehregan, M. & Dehghan Nayeri, M. 2009. An integrated BSC-TOPSIS approach to evaluate the best's Iranian business schools. Journal of Industrial Management, 2, 153-168. (In Persian).
  • Moullin, M. (2003). Defining Performance Measurement. Perspectives on Performance, 2(2), 3.
  • Neely, A. (2002). Business Performance Measurement: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Neely, A.D., Adams, C. & Kennerley, M. (2002). The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationships. London:.Financial Times/Prentice Hall.
  • Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and Kennerley, M. (2000), "Performance Measurement System Design: Developing and Testing a process-based Approach", International Journal of Operations & Production Management, Vol.50 No.10, pp1119-82
  • Otley, D.T. (1999). Performance management: a framework for management control systems researc. Management Accounting Research, Vol. 10, No. 4, pp. 363-82.
  • Parmanter, D(2007). Key Performance Indicators:  Developing,Implementing  and  Using  Winning  KPIs.  New Jersey:  Hohn Wiley & sons.  Key Performance Indicators. ISBN 978-0-470-09588-1
  • Robinson, H.S., Carrillo, P.M., Anumba, C.J., & Al-Ghassani, A.M. (2005).  Review  and  implementation  of  performance  management  models  in  construction engineering organizations. Construction Innovation, 5, pp. 203217.
  • Sushil, 1993. Systems Dynamics: A Practical Approach for Managerial Problems. Wiley eastern limited.
  • I. et al. (2011). Psychologie pracea organizace: nove poznatky. Prague: Grada publishing. Hondnocenia hzenivykonnosti- nove aspekty, p. 58. ISBN 978-80-247-3701-0.
  • Wu, D. (2009). Measuring Performance in Small and Medium Enterprises in the Information & Communication Technology Industrie. Ph.D. thesis, School of Management, RMIT University, February 2009