آسیب شناسی هویتی عرفان های نوظهور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

عرفانهای نوظهور مفهومی است که مانند تمام مفاهیم حوزه علوم انسانی دارای تعریف مشخص و متقنی نیست اما در مقام تعریف کلی می توان گفت عرفانهای نوظهور به گروههای معنویت گرایی که بعد از 1800 میلادی به خصوص دهه 1960 میلادی به بعد، مبتنی بر مولفه‌های مدرنیته بالاخص اومانیسم، سکولاریسم، عقلانیت ابزاری و غیره شکل گرفته و داعیه به سعادت رساندن و شاد کردن انسان معاصر به شیوه های انفسی دارند ، اطلاق می شود. با توجه به اینکه یک چالش بنیادین بین هویتهای ایجابی این معنویت های مدرن با هویت اسلامی-ایرانی کشور و در واقع انقلاب اسلامی وجود دارد، عدم درک صحیح و شناخت این پدیده می تواند تبعاتی را متوجه آینده ی انقلاب اسلامی خواهد نمود، چرا که معنویت های نوپدید برگرفته از مبانی نظام لیبرال دموکراسی با حرکتی نرم و خزنده به دنبال عرفی (سکولار) نمودن معنویت می باشند که بالتبع در مخالفت صریح با معنویت الهی منبعث از اسلام ناب و انقلاب اسلامی می باشد، رشد و نفوذ این گروهها در بلندمدت با توجه به انحرافی که ناآگاهانه در ذهن مخاطب از معنویت ایجاد می کند ، می تواند هویت افراد را تحت تاثیر قرار داده و باورهای دینی را خدشه دار نماید، به همین دلیل شناخت و مدیریت آن لازم و تنها در پرتو بصیرت صورت می گیرد. این مقاله برای نشان دادن پیامدهای معنویت های نوپدید در مستحیل کردن هویت الهی و ایرانی انقلاب اسلامی (هدف) می باشد و از شیوه ی توصیف و تحلیل، بهره می برد(روش).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. منابع

  1. قـرآن‌
  2. اوشو (١٣٨٠). شهامت . ترجمه : خدیجه تقیپور. تهران : هودین .
  3. ــــ (١٣٨٣). از سکس تا فراآگاهی. تهران : هودین .
  4. ــــ (١٣٨٤‌). آواز‌ سکوت‌ . ترجمه : جواد سیدحسینی. تهران : هودین .
  5. بیات ، عبدالرسول (١٣٨١). فرهنگ واژه ها‌. قم‌ : مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
  6. حمیدی، بـهزاد (١٣٩٢). جـنبش های نوپدید معنوی، دین یا عرفان . مجله ادیان‌ و مذاهب‌ ، ش یکم‌ ، بهار و تابستان ٩٢.صفحه 17.
  7. حمیدی، بـهزاد (١٣٩4). جـنبش های نوپدید معنوی. تهران : انتشارات تمدن ایرانی.
  8. دارابی، علی (1391)، درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه، تهران ، جهاد  دانشگاهی.
  9. دهخدا، علیاکبر (١٣٧٣). لغت نامه دهخدا. تهران : مؤسسه انتشارات‌ و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران
  10. ریتزر،جورج(1377)؛ نظریه‌هاى جامعه‌شناسى در دوران مـعاصر، تـرجمه محسن ثلاثى،تهران:انتشارات علمى.
  11. ساروخانی، باقر (١٣٧٠). درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی. تـهران : مـؤسسه کـیهان.
  12. شریفی‌، احمد‌ حسین‌ (١٣٧٨). درآمدی بـر عـرفان حـقیقی و عرفان های کاذب . تهران : به آموز.
  13. ـــــــــــــــــ (١٣٨٩‌) جنگ‌ نرم . قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره ).
  14. خمینی، سید روح الله‌ (١3٦١‌). صحیفه‌ نور. تهران : مـرکز مـدارک فـرهنگ اسلامی.
  15. خمینی, روح اله (1368). صحیفه امام خمینی جلدهای 3، 4،6،7،8،11،12،13،21. تهران: موسسه حفظ آثار امام خمینی.
  16. فعالی، محمدتقی (١٣٨٩). آفتاب و سایه ها، نگرشی‌ بـر‌ جـنبش های نوظهور معنویت گرا. تهران : عابد.
  17. ـــــــــــــ (١٣٨٨). نگرشی بر آراء‌ و اندیشه‌ های‌ دالایی لاما. تهران : سازمان ملی جوانان .
  18. کاستلز،مانوئل(1380) ؛عصر اطلاعات:اقتصاد،جامعه‌ و فـرهنگ؛ ترجمهء حـسن چاووشیان؛ج 2،تهران: طرح نو.
  19. کلانتری، فتح اله (1397)؛ مدیریت روانی تحولات داخلی از طریق نفوذ و جنگ شناختی ، گزارش راهبردی – پژوهشکده امنیت ملی سال پانزدهم شماره 6 شهریور 1397.صفحه 8.
  20. کلمپ ، هارولد (١٣٨٠). تمرینات مـعنوی اک. تـرجمه : مـرجان‌ داوری‌. تهران : سیگل .
  21. کوئیلو، پائولو (١٣٧٩). اعترافات یک سالک . تهران : نشر بهجت‌ .
  22. ـــــــــــ‌ (١٣٨٠). ورونیکا تـصمیم می­گیرد بمیرد. تهران : نشر کاروان .
  23. گزارش راهبردی(1385)؛ بررسی بحران هویت در ایران؛ تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک،معاونت‌ پژوهش‌های فرهنگی. صفحه 12.
  24. گل محمدی،احمد(1380)؛جهانی شدن و بحران هویت، فصلنامه مطالعات ملی، س 3،ش 01،صفحات84-31.
  25. گل محمدى،احمد(1381)؛ جهانى شدن،فرهنگ و هویت، تهران:نشر نـى
  26. گاردنر، ویلیام (١٣٨٦). جنگ علیه خانواده‌ . ترجمه‌ : محمدی‌. تهران : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان .
  27. مصباح یزدی، مـحمدتقی (١٣٨٤). نـقد و بـررسی‌ مکاتب‌ اخلاقی. قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  28. مطهری، مرتضی (١٣٦٨). مـجموعه آثـار شهید مطهری‌. تهران‌ : صدرا.
  29. مطهری, مرتضی. (1384). پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات صدرا.
  30. موسوی نسب ، محمدرضا (١٣٩٣). اهداف ، اصول و روش های تربیت عرفانی. مجله‌ اسلام‌ و پژوهش های تـربیتی، شـماره دو، صفحه 86.
  31. نگارش‌ ، حمید‌ (١٣٩٠‌). فرقه های نوظهور. قم : زمزم هدایت .
  32. ــــــــــــ‌ (١٣٨٠) هویت دینی و انقطاع فرهنگی. قـم : زمـزم هـدایت .
  33. نگارش ، حمید و همکاران (١٣٨٥‌). فرهنگ‌ شیعه . قم : زمزم هدایت .

  ب- انگلیسی

  • Chabot, C. (1995). Defining high Technology.Stanford: Stanford Publication of Stanford University.
  • Chen, J., Zhu, Z., &Xie, H. Y. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195 - 212.