دوره و شماره: دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 384-7 (شماره 45، زمستان 1400) 
8. ارائه مدل فرایندی موفقیت مراکز رشد با رویکرد فرا ترکیب

صفحه 238-209

محمد اسماعیل حافظی؛ کمال سخدری؛ ناصر حمیدی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 45، زمستان 1400
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
(همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند