شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی

2 رئیس گروه سایبر دانشکده امنیت ملی

3 پژوهشگر ارشد

چکیده

جنگ الکترونیک به عنوان یکی از ابعاد رزمی نیروهای مسلح کشورهای پیشرفته به شمار می رود. توسعه و ارتقای آن نیز در جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف و رسالت نیروهای مسلح در حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، مورد توجه است. لذا ارزیابی و تحلیل این بعد از توانمندی نظامی، یکی از عوامل کلیدی به شمار می رود که به دغدغه بسیاری از صاحبنظران این حوزه تبدیل شده است. در این تحقیق، محقق به دنبال شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا می باشد. برای دستیابی به این هدف، نخست با گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، مطالعات اسنادی و مصاحبه عمیق با خبرگان موضوع، الگوی مفهومی پیشنهادی تدوین گردید. سپس با استفاده از نظر خبرگان، معیارهای پیشنهادی مورد سنجش قرار گرفت. نمونه آماری شامل مدیران سطوح راهبردی، اساتید، کارشناسان و متخصصان حوزه جنگ الکترونیک در سطح نیروهای مسلح و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس اصول ای اچ پی می باشد. روایی پرسشنامه توسط گروهی از صاحبنظران دانشگاهی تایید و بررسی شد . نرخ نا سازگاری پاسخ ها کمتر از 1/0 بدست آمد ( مساوی 04/0 ). لذا بر اساس جدول توماس ساعتی مشخص می گردد که، معیارها و گزینه های مورد مطالعه از قابلیت اطمینان مناسبی برخوردار است. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آدامی، دیوید (1395)، «جنگ الکترونیک»، ترجمه بایبوردی، فرخ و همکاران، نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره).
  • آدامی، دیوید (1398)، «جنگ الکترونیک (104): جنگ الکترونیک در مقابله با نسل جدید تهدیدات»، مترجمین: فرخ بایبوردی و سید مجید حسنی، تهران، نشر اتحاد.
  • آذر، داود و محمدحسینی، حمید (1397)، «کلیات جنگ الکترونیک پیشرفته»، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  • آشتیانی، محمدرضا (1390)، «تبیین مؤلفه‌های نظری عوامل نامحسوس تأثیرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی»، «فصلنامه راهبرد دفاعی»، سال نهم، شماره 32، صص 110-69.
  • بختیاری، ایرج (1396)، «طراحی نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیرعامل کشور و تدوین راهبردهای آن در شرایط جنگ»، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملّی، دانشکده دفاع.
  • رستمی، محمود (1386)، «فرهنگ واژه‌های نظامی»، چاپ سوم، تهران، انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • ریسا اِی بروکس و الیزابت اِی استنلی (1397)، «خلق قدرت نظامی، سرچشمه‌های اثربخشی نظامی»، مترجمان: علی جوشقانی، فرهاد نظری‌زاده، محمدامین فقیه، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • سعادت، اسفندیار (1388)، «مدیریت منابع انسانی»، تهران، سمت.
  • شارپ، ال والتر (1392)، «رهنامه جنگ الکترونیک آمریکا»، مترجم: جواهری، علیرضا، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • فولادی، قاسم (1390)، «ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری»، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • فرتوک­زاده، حمیدرضا و عزیزی، جواد (1388)، «شایستگی‌های دستیابی به سامانه‌های دفاعی»، «فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری»، سال 2، شماره 2، صص 96-77.
  • نای، جوزف (1390)، «آینده قدرت»، ترجمه رضامراد صحرایی، تهران، حروفیه.
  • نصرت‌آبادی، جمشید و همکاران (1398)، «الگوی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملّی، دانشکده امنیت.
  • واحدی، مرتضی (1390)، «کلیات جنگ الکترونیک»، تهران، دانشگاه فارابی.
  • یزدان­پناه، رهام؛ طباطبائیان، سید حبیب‌الله و معینی، ابراهیم (1389)، «آینده‌پژوهی فناوری‌های حوزه جنگ الکترونیک و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات این حوزه»، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، تهران، 18 آبان­ماه، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Adamy,D, EW 101(2001): A First Course in Electronic Warfare , Norwood, MA: Artech HOUSE
  • Quinn, Meinzen-Dick. Ruth, (2014), Building resilience for food and utrition,Resilience and social capital, IFPRI (International Food Policy Research Institute) and 2020 Vision
  • Collins English Dictionary, (2014), Pioneers in dictionary publishing since 1819.
  • S. Army,(2012), JP 3-13.1: Electronic Warfare Electronic, available at https://info.publicintelligence.net/JCS-EW.pdf
  • S. Army, (2014), FM 6-02: SIGNAL SUPPORT TO OPERATIONS, available at https://fas.org/irp/doddir/army/fm6-02.pdf
  • S. Army, (2015), JP 6-0: Joint Communications System, available at https://fas.org/irp/doddir/dod/jp6_0.pdf
  • S. Army,(2017), FM 3-12: Cyberspace and Electronic Warfare Operations, available at the Army Publishing Directorate site (http://www.apd.army.mil), and the Central Army Registry site (https://atiam.train.army.mil/catalog/dashboard).
  • EY Global advisory cyber security leader, (2016), Path to cyber resilience
  • Walker, D.A. Horn Z." Camilla C. Knott, Aptima, Inc ,(2012),Cognitive Readiness: The Need for a Multi-Modal Measurement Approach", Washington, DC.