بررسی ابعاد ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مدیریت،علم و فناوری

چکیده

متناسب با تحولات رخ داده در ماهیت، ابعاد و روش‌های عملیاتی شدن تهدیدات و بروز و ظهور آنها در اقدامات مربوط به حملات به اهداف مورد نظر، لازم است چارچوب‌های تحلیلی و الگو‌های ارزیابی پیشرفته‌‌تری در زمینه شناخت و ارزیابی تهدیدات بخصوص تهدیدات هوشمند طراحی و عرضه گردند. در پژوهش حاضر تلاش‌ شده است به این نیاز پاسخ داده شود.

این پژوهش با رویکردی هنجاری و روش‌ آمیخته انجام گرفته است. روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش، به دو دسته اسنادی و کتابخانه‌ای (با تکنیک فیش‌برداری توصیفی، بهره‌گیری از اسناد و مدارک، پویش‌های اینترنتی و وب‌کاوی) و میدانی (مصاحبه ، دلفی ، پنل خبرگان و پرسش‌نامه) بوده و جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش «مدل‌سازی معادلات ساختاری» با بکارگیری نرم‌افزار AMOS و SPSS استفاده شده است.

در فرایند این مطالعه، ابعاد هشت‌گانه: اندازه تهدید، گستره تهدید، زمان تهدید، عمق تهدید، تکرار تهدید، دامنه تهدید، مکان تهدید و نوع تهدید شناسایی و به عنوان ابعاد ارزیابی تهدیدات هوشمند معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آرمیتاژ، ریچارد و نای، جوزف (1392)، درباره قدرت هوشمند: آمریکای هوشمندتر و امن­تر، (گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی)، ترجمه پیمان اسماعیلیان، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، تهران.
  • آشنا، حسام‌الدین (1388)، درآمدی بر قدرت هوشمند، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی، تهران.
  • افتخاری، اصغر (1390)، برآورد تهدید؛ رویکردی نظام­واره، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  • افتخاری، اصغر (1385)، کالبدشکافی تهدید، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.
  • امینی، سید جواد و همکاران (1399)، کاربست روش‌های آینده‌پژوهی در مطالعات امنیتی با تأکید بر تکنیک سناریونویسیGBN، فصلنامه امنیت ملی، دوره 10، شماره 35، صفحه 34-7.
  • پورصادق، ناصر و فرج­پور علمداری، عباس (1398)، ارائه الگوی بومی برای سازمان‌های شبکه­ای در نیروهای مسلح با نگاه به جنگ­های آینده، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره 3، شماره 9، صفحه 34-7.
  • دانیالی، سیاوش (1389)، آمریکا، نظریه قدرت هوشمند و الگوهای ناموفق، ماهنامه اطلاعات راهبردی،  شماره 83، سال هشتم.
  • رشیدی اقدم، محمود و همکاران (1399)، طراحی و تبیین الگوی راهبردی مدیریت جهادی، فصلنامه علمی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، دوره 10، شماره 39، صفحه 358-331.
  • رمضانی، کاظم و همکاران (1398)، تأثیر تهدیدات زیست‌محیطی بر امنیت ملی (مطالعه موردی: کرانه‌های جنوبی دریای خزر، فصلنامه علمی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، دوره 8، شماره 31، صفحه 223-201.
  • ره­پیک، سیامک (1388)، تهدیدات قدرت ملی، مظاهر و نشانگان، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  • حسنلو، خسرو (1393)، تدوین نظریه­ دفاع هوشمند در نظام دفاعی ج.ا.ایران، رساله دکترا، دانشکده امنیت دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  • حسنلو، خسرو (1395) «نظریه دفاع هوشمند در سپهر اندیشه­های دفاعی»، فصلنامه مطالعات دفاعی-استراتژیک، شماره 63.
  • حیدری، امیرهوشنگ (1393)، مبانی و مفاهیم آینده‌پژوهی، فصلنامه علمی ترویج علم، سال پنجم، شماره هفتم، صفحه 96-81.
  • عبدالله­خانی، علی (1389)، نظریه­های امنیت، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر، تهران.
  • عبدالهی، رضا (1390)، الگوی بررسی تهدیدها و آسیب­پذیری­ها، ساحفاسا، چاپخانه شهید مطهری.
  • کبریایی­زاده، حسین (1390)، قدرت هوشمند ج.ا.ایران و انقلاب­های خاورمیانه، ماهنامه روابط فرهنگی.
  • گومپرت، دیوید سی و آروینگ لاکو، جاستین پرکینز (1392)، «جنگ هوشمند» ترجمه کریم صارمی، مسعود منزوی، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی، تهران.
  • متقی، ابراهیم (1387)، قدرت هوشمند آمریکا و استراتژی تغییر در دوران اوباما،  فصلنامه مطالعات و تحقیقات بسیج، سال یازدهم، شماره 41، صفحه 79-55.
  • مرادیان، محسن (1388)، تهدید و امنیت، انتشارات شهید صیاد شیرازی، تهران.
  • نای، جوزف (2013)، رهبران سیاسی: قدرت سخت، نرم و هوشمند.
  • نصری، قدیر و رضایی، داود (1398)، مهم‌ترین تهدیدات فراروی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق، فصلنامه علمی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، دوره 9، شماره 37، صفحه 197-168.
  • یزدان فام، محمود (1390)، آینده‌شناسی و برآورد محیط راهبردی: لازمه تصمیم‌گیری بهتر در امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 54، صفحه 32-7.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Calin, ted, Smart power, (2018) oxford, Blackwell, (CSP)Commission on smart power.
  • Chester A. Crocker, (2007) A Smarter, More Secure America, A Report of the CSIS Commission on Smart Power, November 6.
  • Durch, William J. Threat analysis and evaluation matrix The Stimson Center. Report 30, May 1999
  • Ernest J.Wilson, lll, (2015) The ANNALS of American Acdemy of Political and Social Scince, Hard Power, Soft Power, Smart Power, http://ann.sagepub.com.
  • Ernest J.Wilson, lll, (2015) The ANNALS of American Acdemy of Political and Social Scince, Hard Power, Soft Power, Smart Power, http://ann.sagepub.com.
  • Jerome C. Glenn, Elizabeth Florescu, and The Millennium Project Team State of the Future, 2015-2016
  • Joseph S. Nye Jr, (2011) The Future of Power.
  • Joseph S. Nye, (2017) the information revolution and American soft power, asia pasific review vol 9 /no1.
  • Maya KANDEL(2013) AMERICAN SMART POWER STRATEGIES: redefining leadership in a post-American world, Under the direction of: Maud QUESSARD-SALVAING.
  • Michael Brown, (1996) The International Diemmmensions of International Canflict, Cambridge, Massachusetts & Londan, The MIT Press.
  • Nossel Suzanne, (2004) Smart Power, Foreign Affairs, Volume 83, No. 2.
  • Pallaver, Matteo, (2011) "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart", (A thesis submitted to the Department of International Relations of the London School of Economics for the degree of Master of Philosophy. London.
  • Richard L. Armitage & Joseph S. Nye, Jr, (2017) A smarter, more secure America, CSIS COMMISSION ON SMART POWER.
  • Smart Power and U.S. National Strategy, Joint Special Operations University, JSOU Report 13-3, The JSOU Press, MacDill Air Force Base, Florida, 2017
  • Vidalis, Stilianos; Blyth, Andrew, (2002) Understanding and Development Methodology, School of Computing, University of Glamorgan.