دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، خرداد 1400 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند) 
2. شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک

صفحه 76-43

علی بیاضی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی فرد


14. تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی - نظامی

صفحه 414-383

سجاد امیدی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ محمد رسایی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 45، زمستان 1400
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
(همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند