شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای برندسازی کارفرما: رویکردی آمیخته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

امروزه همان‌گونه که هر سازمانی برای محصول یا خدمت خود دست به برندسازی می‌زند، بایستی برای کلیت خود به عنوان کارفرما نیز یک برند معتبر خلق نماید. از این‌رو، هدف از این پژوهش، شناسایی راهبردهای برندسازی کارفرما در سازمان و رتبه‌بندی آنان مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد توصیفی-اکتشافی و برمبنای مطالعه‌ای کتابخانه‌ای- میدانی و از نوع تک‌مقطعی است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل صاحب‌نظران دانشگاهی و مدیران حوزه منابع انسانی (با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سنوات بالای 20 سال) و برای مرحله کمی، برخی از مدیران و کارشناسان صنعت دفاعی با تخصص منابع انسانی بوده‌ است. گردآوری داده‌ها به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و پرسشنامه خبره‌مبنا هفت لیکرتی) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون و در مرحله کمی، از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره با روش تئوری اعداد خاکستری بهره گرفته شده است. بطورکلی نتایج بخش کیفی، منتج به شناسایی دو راهبرد کلی (راهبردهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) تأثیرگذار در برندسازی کار-فرما در سازمان گردید. همچنین یافته‌های بخش کمی نشان داد که در بین راهبردهای درون‌سازمانی برند کارفرما، تعادل بین زندگی-کار و در بین راهبردهای برون‌سازمانی برند کارفرما، شبکه‌سازی اجتماعی در بستر فضای مجازی دارای بالاترین اولویت بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • مخصوصی، علی؛ سیدنقوی، میرعلی؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ و جهانگیرفرد، مجید (1401). «تبیین عوامل اثرگذار تعهد و پاداش و برنامه‌ریزی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 12 (46)، صص240-217.

   

  ب- انگلیسی

  • Adler, H., & Ghiselli, R. (2015). “The Importance of Compensation and Benefits on University Students' Perceptions of Organizations as Potential Employers”, Journal of Management and Strategy, 6 (1), PP. 1-9.
  • Alshathry, S., Clarke, M., & Goodman, S. (2017). “The role of employer brand equity in employee attraction and retention: a unified framework”, International Journal of Organizational Analysis, 25 (3), PP. 413-431.
  • Aslam, S. (2015). ‘Employer branding and intention to apply by usage of social media in banking sector, Pakistan”, International Journal of Scientific & Engineering Research, 6 (5), PP. 400-405.
  • Backhaus, K. (2016). “Employer branding revisited”, Organization Management Journal, 13 (4), PP. 193-201.
  • Banerjee, P., Saini, G. K., & Kalyanaram, G. (2020). “The role of brands in recruitment: mediating role of employer brand equity”, Asia Pacific Journal of Human Resources, 58 (2), PP. 173-196.
  • Biswas, M. K., & Suar, D. (2016). “Antecedents and consequences of employer branding”, Journal of Business Ethics, 136 (1), PP. 57-72.
  • Feiz, D., Golshahi, B. (2021). “Identifying networking human resource Practices effecs on firm performance based on a combinotrial approach: analyzing the role of strategic flexibility and environmental uncertainty”, Management Research in Iran, 21 (3), PP. 193-215.
  • Golshahi, B., Arab-Ameri, R., Lotfi, H. (2022). “Identifying the Affecting Factors in Promotion of Morale of Conscripts at Job in NEZAJA Operational Units”, Military Management Quarterly, 21 (84), PP.1-32: doi: 10.22034/iamu.2022.540655.2658.
  • Maurya, K. K., & Agarwal, M. (2018). “Organisational talent management and perceived employer branding”, International Journal of Organizational Analysis, 26 (2), PP. 312-330.
  • Minchington, B., & Morris, L. G. (2015). In Employer branding experience is everything. Employer brand international: Global Trends Whitepaper Series.
  • Mishra, S., & Kumar, S. P. (2019). “E-recruitment and training comprehensiveness: untapped antecedents of employer branding”, Industrial and Commercial Training, 51 (2), PP. 125-136.
  • Parmar, A. (2014). “The role of HR department in employer branding at public and private sector”, Journal of Human Resources Management and Labor Studies, 2 (2), PP. 201-225.
  • Rampl, L. V., & Kenning, P. (2014). “Employer brand trust and affect: linking brand personality to employer brand attractiveness”, European journal of marketing, 48 (1/2), PP. 218-236.
  • Rastegar, A., Golshahi, B. (2019). “The Challenges of Relationship between Inividuals and Organization in Knowledge Based Companies”, Management Studies in Development and Evolution, 28(92), PP.115-133: doi: 10.22054/jmsd.2019.10107
  • Scullion, H., & Collings, D. (2011). Global talent management. Routledge.
  • Sharma, R., Singh, S. P., & Rana, G. (2019). “Employer Branding Analytics and Retention Strategies for Sustainable Growth of Organizations”. In: Understanding the Role of Business Analytics (PP.189-205), Springer, Singapore.
  • Tanwar, K., & Prasad, A. (2016a). “The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: gender as a moderator”, Management Decision, 54 (4), PP. 854-886.
  • Tanwar, K., & Prasad, A. (2016b). “Exploring the relationship between employer branding and employee retention”, Global Business Review,17 (3_suppl), 186S-206S.
  • Tumasjan, A., Kunze, F., Bruch, H., & Welpe, I. M. (2020). “Linking employer branding orientation and firm performance: Testing a dual mediation route of recruitment efficiency and positive affective climate”, Human Resource Management, 59 (1), PP. 83-99.
  • Verčič, A. T., & Ćorić, D. S. (2018). “The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility”, Public Relations Review, 44 (4), PP. 444-452.
  • Xie, C., Bagozzi, R. P., & Meland, K. V. (2015). “The impact of reputation and identity congruence on employer brand attractiveness”, Marketing Intelligence & Planning, 33 (2), PP. 124-146.