مفروضات اساسی فرهنگ استعدادباوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

چکیده

برای پیاده‌سازی موفق هر فرایند سازمانی، نیاز به یک فرهنگ پشتیبان قوی است. در این راستا، برای مدیریت اثربخش استعدادهای سازمانی نیز لزوم فرهنگ استعدادباوری بیش از پیش احساس می‌گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین مفروضات اساسی فرهنگ استعداد‌‌باوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته و طی مطالعه‌ای توسعه‌ای- کاربردی از نوع اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل فرماندهان، مدیران و اساتید برجسته ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و مراکز دانشگاهی آجا با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمتی بالای 20 سال است که دارای تخصص در حوزه مدیریت استعداد و فرهنگ بودند. در مرحله نخست با رویکردی کیفی و برمبنای مطالعه اسناد و مدارک و همچنین مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، به شناسایی مفروضات اساسی فرهنگ استعدادباوری با استفاده از روش تحلیل مضمون (تِماتیک) پرداخته شد. یافته‌های این بخش منتج به مفروضات اساسی فرهنگ استعدادباوری در دو دسته کلی مفروضات اخلاقی- اعتقادی (نداشتن دیدگاه مادام‌العمر به قدرت، حق‌طلبی، سخاوتمندی، صداقت در رفتار و گفتار، خدامحوری و اعتقاد به معاد، حریت و آزادگی، وجدان) و مفروضات ذهنی (توفیق‌طلبی، هدف‌گرایی، خودباوری، دوراندیشی، غلبه منطق بر احساسات) گردید. همچنین در مرحله دوم پژوهش با رویکردی کمی، به اعتبارسنجی سازه مفروضات اساسی فرهنگ استعداد‌‌باوری به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم افزار AMOS 26 پرداخته شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در بین مؤلفه‌های‌ مفروضات ذهنی، مؤلفه هدف‌گرایی با بار عاملی 68/0 بیشترین و در بین مؤلفه‌های ‌مفروضات اخلاقی-اعتقادی، مؤلفه نداشتن دیدگاه مادم‌العمر به قدرت با بار عاملی 62/0 بیشترین حمایت را از سازه خود داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف- فارسی
احمدی، عادل؛ زاهد بابلان، حسن؛ مرادی، مسعود. و رالقرواه، علی. م 1398 . طراحی الگوی 
مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت
.266-243 : آموزش ، ی 10 م 37
احمدیمقدم، افسانه. و سلیمان پورعمران، محبوبه. م 1397 . رابطه مدیریت منابع انسانی 
الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در
.126-107 : مدیریت آموزش ، ی 9م 36
افتخار، سیدفراز. م 1394 . مدیریت استعداد در صنعت نفت وگاز، کنفرانس بینالمللی مدیریت و 
اقتصاد در قرن 2. 1
افراسیابی، رویا. و فرهادی، علی. م 1398 . تحلیلی بر الگوهای فرهنگ سازمانی و کاربرد آنها در 
-88 : آموزش و پرورش، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابدار ، ی 14
.77
اقبال، فرزانه؛ هویدا، رضا؛ سیادت، سیدعلی؛ سماواتیان، حسین. و یارمحمدیان، محمدحسین. 
م 1395 . طراحی و تدوین مدل فراین مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاههای
.27-9 : استعدادمحور، پژوهشهای مدیریت عموم ، ی 1م 1
.1400/08/ بیانات مقام معظّم رهبری، دیدار با نخبگان، 26 
.95/05/ بیانات مقام معظّم رهبری، دیدار با نخبگان، 28 
پورصادق، ناصر. م 1396 . شناسایی و تبیین فرهنگ سازمانی جهادی ، فصلنامه پژوهشهای 
.196-175 ، مدیریت انتظام ، ی 12 م 2
180
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی، شماره
پیرمغان، افسانه؛ حسینقلیزاده، رضوان؛ نونانی درت بهمنی، محسن. م 1400 . مطالعه قوم نگارانه 
فرهنگ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد،
.116-129 : جامعهشناسی آموزش و پرور ، ش 14
تقوایی یزدی، مریم. و کریمی شهری، مینا. م 1395 . بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت 
استعداد، چهارمین کنفرانس بینالمللی پژوهش در علوم و تکنولوژ ، ی سن پترزبورگ، روسیه.
توکلی عباس. م 1397 . مدیریت استعدادها: استخدام، حفظ و دریافت بیشترین بهرهوری از 
نیروهای بااستعدا،د تهران، امین الضرا.
حسینپور داوود، منطقی منو هر، ملکمحمدی سحر.م 1394 بررسی نقش مدیریت استعداد در 
.97 : توسعه سرمایه فکری سازمان، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآور ، ی 4م 3
حقانی بهمن. م 1400 . بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن بر سلامت سازمانی م مطالعه 
موردی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل ( ، فصلنامه چشماندازحسابداری و مدیری ، ت
106-122 : 4م 41
زمانی آزاده، جرنگ احمد.م 1396 . مدیریت استعداد و جانشینپروری، کنفرانس پژوهش های 
نوین ایران و جهان د ر مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی.
ساسانیان مریم، رورشیدی عباس، حمیدیفر فاطمه، مشبکی اصغر، عراقیه علیرضا.م 1399 . ارائه 
1162- : الگوی فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز، مجله علوم روانشناخت ، ی 19 م 93
.1149
سیدجوادین سیدرضا، پهلوان شری محمدامین.م 1396 . مدیریت استعدادممبانی و رویکردهای 
.141-170 : مفهومی ، اندیشه مدیریت راهبرد ، ی 11 م 1
طریقی علی، آزادی کیهان، رردیار سینا.م 1399 . ارائه الگوی فرهنگ سازمانی موثر بر کنترلهای 
دانش ، GT دارلی سازمانهای نیر انتفاعی بخش عمومی ایران با رویکرد تئوری داده بنیادم
.314-281 : حسابرس ، ی 20 م 80
عسگری ناصر، ریراندیش مهدی، بارانی صمد، لطفی جلال آبادی مصطفی.م 1397 . ارائه الگوی 
فرهنگ تحولگرا در نیروهای مسلا .ا.ا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قواممدظله العالی ،
.110-85 : آیندهپژوهی دفاعی، 3م 9
181
مفروضات اساسی فرهنگ استعدادباوری ...
علیاحمدی محمدهادی ، ماکوئی احمد ، بنیادی علی.م 1397 . تدوین راهبردهای تکامل فرهنگ 
.53-84 : سازمانی ، مطالعات راهبرد ، ی 34
نفّاری حسن، پورکیانی مسعود، شکاری نلام عباس، شیخی ایّوا.م 1396 . طرّاحی مدل مدیریّت 
.142-117 : استعداد با رویکرد یکپار هسازی، پژوهشهای مدیریت عموم ، ی 10 م 36
فرهی علی، فضائلی احمد، ابراهیمی الهام.م 1394 . معرفی الگوی مطلوا فرهنگ سازمانی با 
.64-31 : رویکرد کیفی و یهنکاوی مدیران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمان ، ی 4م 4
قاسمی جواد، نضنفری مرتضی، یدالهی علیرضا.م 1400 . بررسی فرهنگ سازمانیم مدل کویین با 
.95-83 : امکانپذیری استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه، مجله مدیریت فرهنگ ، ی 4م 51
قدسیان نرگ ، درانی کمال، پورشافعی هادی، اسدی یونسی محمدرضام 1394 . الگوی فرهنگ 
ممورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر بیرجند ، مدیریت EOCM سازمانی سازمانهای آموزشی م
.365-341 : فرهنگ سازمان ، ی 13 م 2
کوهی رور محمد، کمالیان امینرضا، یعقوبی نورمحمد، پورعزت علیاصغر.م 1399 . فراترکیم 
.143-120 : مدل یکپار ه مدیریت استعداد، چشمانداز مدیریت دولت ، ی 11 م 1
گلشاهی، بهنام. م 1399 . چرخه عمر استعداد در سازمان: رویکردی نو به مدیریت استعدا،د 
تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
گلشاهی، بهنام؛ رستگار؛ عباسعلی؛ فیض داود؛ زارعی، عظیماله. م 1397 . طراحی و رتبهبندی 
شیوههای استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلا، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان-
.102-79 : های دفاع ، ی 1م 2
گیلانی حسین، محمدی ابوالفضل، نلامپور احمد.م 1395 . ارائه الگوی فرهنگ فرماندهان سپاه در 
.105-79 : دوران دفاع مقدس، فصلنامه جامع دفاع مقد ، س 1م 1
لالهکانی فاطمه.م 1396 فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت استعداد، دومین کنفرانس بینالمللی 
مدیریت و حسابداری.
محفوظی علی، لفظفروشان داود، قربانی محمود.م 1398 . طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با 
رویکرد جانشینپروری در راستای توسعه بهرهوری سازمانی با استفاده از روش معادلات
.275-249 : سارتاریممورد مطالعه: سازمانهای دولتی ، مدیریت بهرهور ، ی 12 م 48
182
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی، شماره
محمدی سارا.م 1398 . گونهشناسی فرهنگ سازمانی دانشگاه شهید مران اهواز و تبیین اثر آن بر 
.136-113 : سلامت سازمانی کارکنان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمان ، ی 11 م 39
مهدی فیروز، مجتبیزاده محمد، کمالی نقی.م 1399 . طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ سازمانی 
.191-173 : برای نظام آموزش عالی ایران، مجله مدیریت فرهنگ ، ی 13 م 50
نصیری فخرالسّادات، عمادی سیّد رسول، سر هانی زهرا.م 1395 . تبیین نقش میانجی مدیریت 
استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورز ، ش
.221-230 : 1م 2
ولیپناه فیروزجایی فاطمه، طهماسبی لیمونی صفیه.م 1398 . تحلیل رابطه ابعاد استراتژی مدیریت 
استعداد با رلاقیت از نظر کارکنان کتابخانههای عمومی استان مازندران، فصلنامه دانششناس ، ی
.81-95 : 12 م 47
: یعقوبیان محمدحسن، قاسمپور حسن.م 1398 . تحلیل و یستی باور، معرفت فلسف ، ی 17 م 1 
.99-112
ب- انگلیسی
 Butter, M. C., Valenzuela, E. S., & Quintana, M. G. B. (2015). Intercultural Talent
Management Model: Virtual communities to promote collaborative learning in
indigenous contexts. Teachers’ and students’ perceptions. Computers in Human
Behavior, 51, 1191-1197.
 Chełkowska-Zacharewicz, M., & Kałmuk, A. (2016). People’s beliefs on the origins
of talent–the implicit theory of talent in different job and study groups (a Polish
study).
 Cotter-Lockard, D., Seashore, C., & Snow, J. (2009). Edgar Schein’s Organizational
Culture and Leadership, as seen through the lens of Ken Wilber’s AQAL
Framework (and the author’s eyes). Fielding Graduate University.
 Dorianne Cotter- Lockard (2016), Edgar Schein’s Organizational Culture and
Leadership, as seen through the lens of Ken Wilber’s AQAL Framework (and the
author’s eyes), Saybrook University.
 Golshahi, B., Rastegar, A. A., Feiz, D., & Zarei, A. (2018). The Architecture of Talent
Identifying Process at National Elite Foundation: CM and SSM Hybrid
Algorithm. Industrial Management Journal, 10(3), 387-406. doi:
10.22059/imj.2018.262586.1007469
 Golshahi, B., Rastgar, A., Feiz, D., & Zarei, A. (2018). The Architecture of Guidance
and Assignment Processes of the Scientific Talents in Iran. Journal of Research in
Human Resources Management, 10(3), 1-25.
 Golshahi, B., Rastgar, A., Feiz, D., & Zarei, A. (2019). Design and ranking of talent
identification methods in the elite centers of the Armed Forces. Innovation
Management in Defensive Organizations, 1(2), 79-102.
183