واکاوی عوامل مؤثر بر بازاریابی دیجیتال در صنایع دریایی مبتنی بر تکنیک فراترکیب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی ، سمنان ، ایران.

چکیده

به‌کارگیری رسانه‌های دیجیتال در امر بازاریابی مفهومی است که با گسترش استفاده از اینترنت و امکانات ارتباطی دیجیتال، به امری غیرقابل اجتناب تبدیل شده است ، لذا هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی دیجیتال در صنایع دریایی با تکنیک فرا ترکیب از انواع روش‌های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به‌کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفت‌گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر بازاریابی دیجیتال در صنایع دریایی دسته‌بندی‌شده است. بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای این عوامل در 13 مقوله اصلی و 43 کد محوری تحلیل و دسته‌بندی شدند. به‌منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپای محاسبه‌شده برابر با 77/0 بوده که در سطح توافق معتبر قرارگرفته است. نتایج نشان دادند عوامل مؤثر بر بازاریابی دیجیتال در صنایع دریایی شامل؛ فناوری، سیاست، مالی، اجتماعی، فرهنگ، انسانی، زیرساخت، بازارمحوری، ارزش محوری، نوآوری محوری، مشتری محوری، سطح کسب‌وکار و سطح شرکت بودند. یافتن الگوی مناسب بازاریابی به‌ویژه بازاریابی دیجیتال که محصول عصر حاضر می‌باشد، به معنی ایجاد گام‌هایی روبه‌جلو برای پیمودن مسیر بازاریابی خدمات ارائه‌شده از طرف صنعت دریایی کشور به سایر کشورها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • منابع

  الف- فارسی:

  • ادیبی‌نیا، الهام و نایب‌زاده، شهناز (1397). «نقش بازاریابی رسانه‌ای دیجیتال و بازاریابی اجتماعی در رفتار مشتری»، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری. 4 (19)، صص 309-320.
  • اسکندری‌پور، ابراهیم؛ شفیع‌زاده، سینا؛ و احمدی‌فراچه، احسان (1394). «راهکارهای دیجیتال سنجش اثربخشی تبلیغات و نحوه پیاده‌سازی آن در اکوسیستم تحقیقات بازاریابی ایران»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران: موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش، صص 19-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • ایزدی، حمیدرضا؛ انصاری، اکبر؛ و بهرام‌زهی، فرهاد (1397). «تجزیه، تحلیل و مقایسه‌ای بر بازاریابی سنتی و الکترونیکی»، مجموعه مقالات کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، ارومیه: دانشگاه آزاد اسلامی زرقان و آموزش عالی علامه خویی، صص 12-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com.
  • الله‌دادی، مهدی؛ تاج‌زاده‌نمین، ابوالفضل (اردشیر)؛ ایراندوست، منصور؛ و سلطان‌پناه، هیرش (1397). «طراحی اکوسیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده‌فروشی‌های اینترنتی ایران»، فصلنامه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5 (2)، صص 154-135.
  • الله‌دادی، مهدی؛ تاج‌زاده نمین، ابوالفضل؛ ایراندوست، منصور و سلطان‌پناه، هیرش (1397). «طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط غرب کشور)»، فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 13 (49)، صص 90-72.
  • بازایی، قاسمعلی؛ امیری، مهسا؛ و فخاری، مجتبی (1394). «بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف‌کننده و پاسخ‌های مشتری با تأکید بر نقش عوامل آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: محصولات دیجیتال صوتی و تصویری اپل)»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران: موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش، صص 14-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • بنی‌صدر، مهتاب (1397). «تعیین اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات حمل‌ونقل دریایی کالا (مورد مطالعه: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)»، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، کرج: موسسه آموزش عالی فارابی، صص 17-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • بی‌غم، زینب؛ و دعایی، حبیب‌اله (1394). «امکان‌سنجی پیاده‌سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس»، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (1)، صص 20-1.
  • پاک‌پرور، محسن؛ محمودی میمند، محمد؛ و حسینی، میرزا حسن (1399). «الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 26 (۱۱۰)، صص 76-39.
  • جعفری، نادر؛ و قربانی، الهام (1395). «صنعت حمل‌ونقل دریایی: از پنجاه سال قبل تا پنجاه سال بعد»، مجموعه مقالات هجدهمین همایش صنایع دریایی، کیش: انجمن مهندسی دریایی ایران، صص 10-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • جواهری‌زاده، مهدی (1398). «تبیین رابطه بین بازاریابی و توسعه بازار بندرها ایران»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس، صص 15-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • خلیلی، محمد؛ انوری، سمانه سادات؛ ربیعی، مجتبی؛ و واشفانی فراهانی، فاطمه (1391). «مدیریت استراتژیک بازاریابی و ارائه مدل قیمت‌گذاری هدفمند در شرکت‌های طراحی دیجیتال»، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نور: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، صص 6-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا؛ و باقرصاد، وجیه (1396). «عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ»، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی،10 (1)، صص101-120.
  • رضایی، رضا (1396). «تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9 (17)، صص80-55.
  • سکرانی، مصطفی؛ و خاکی، فرحناز (1399). «تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی اداره کل بندرها و دریانوردی استان خوزستان (مطالعه موردی: مجتمع بندری امام خمینی(ره)»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری، ایران-تهران و ترکیه- استانبول: شرکت همایش آروین البرز، صص 15-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • شکوری، مریم؛ و محمدی، معصومه (1397). «مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال»، فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، 4 (13)، صص 19-11.
  • قطبی‌فر، فرشته؛ مرجانی، محمدرضا؛ و رمضانی، عباس (1395). «شکاف مهارت‌های بازاریابی دیجیتال: شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، گرگان: شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی نیکان حساب سامان، صص 14-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.
  • کوکبی، راضیه؛ حیدرزاده، بهرام؛ و خیری، کامبیز (1399). «الگوی بازاریابی درون‌گرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی بر نظریه داده بنیاد»، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، ۱۲ (49)، صص 164-137.
  • نجفی شوشتری، سید منصور؛ و بچاری‌لفته، محمدرضا (1398). «بررسی مفهوم بازاریابی سبز در صنعت حمل‌ و نقل دریایی»، مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فن‌آوری‌های نوین در آب، انرژی و محیط‌زیست، تهران: انجمن محیط زیست ایران و دانشگاه صنعتی شریف، صص 9-1، قابل دسترسی در: https://civilica.com/.

   

  ب- انگلیسی:

  • Assa, A. F., & Adirinekso, G. P. (2020). “Digital Platform Utilization for Indonesian Marine Products Marketing”, Advances in Economics, Business and Management Research, 132, PP. 131-133.
  • Atshaya, S., & Rungta, S. (2016). “Digital Marketing vs. Internet Marketing: A Detailed Study”, International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics, 3 (1), PP 29-33.
  • Autio, E., Rannikko, H., Handelberg, J., & Kiuro, P. (2017). “Analyses on the Finnish High-Growth Entrepreneurship Ecosystem”, Business Economy, 42, PP. 58-63.
  • Baltes, L. P. (2015). “Content marketing-the fundamental tool of digital marketing”. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences, Series V, 8 (2).
  • Chaffey, D., & Patron, M. (2012). “From web analytics to digital marketing optimization: Increasing the commercial value of digital analytics”, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 14 (1), PP. 30-45.
  • Chaffey, D., Smith, P. R., & Smith, P. R. (2013). EMarketing eXcellence: Planning and optimizing your digital marketing. Routledge.
  • Charlesworth, A. (2014). Digital marketing: A practical approach. Routledge.
  • Diez-Martin, F., Blanco-Gonzalez, A., & Prado-Roman, C.(2019). “Research challenges in digital marketing: sustainability”, Sustainability,11(10), PP. 28-39.
  • Haden, S. S. P., Kernek, R., & Toombs, L. A. (2016). “The entrepreneurial marketing of Trumpet Records Article information” Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 18(1), PP.109-126.
  • Isenberg, D. (2011). “The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship”, Presentation at the Institute of International and European Affairs, Available: http://entrepreneurial-revolution.com.
  • James, L. (2020). “Impact of Digital Marketing on SME Growth in South Asia: A Case Study on Faheem Haydar Dealzmag:, SA business pressJournal, Available SSRN: https://ssrn.com/abstract=3758480.
  • Järvinen, J., Tollinen, A., Karjaluoto, H., & Jayawardhena, C. (2012). “Digital and social media marketing usage in B2B industrial section”, Marketing Management Journal, 22 (2), PP. 102-117.
  • Jones, R., & Rowley, J. (2011). “Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration”, International Small Business Journal, 29 (1), PP. 25-36.
  • Kannan, P. K. (2017). “Digital marketing: A framework, review and research agenda”, International Journal of Research in Marketing, 34 (1), PP. 22-45.
  • Kilenthong, P. Hills, G. Sclove S., Hultman.C, &Murphy.P (2015). “an Empirical Investigation of Entrepreneurial Marketing Dimensions”, Journal of International Marketing Strategy, 3 (1), PP. 1-18.
  • Leeflang, P. S., Verhoef, P. C., Dahlström, P., & Freundt, T. (2014). “Challenges and solutions for marketing in a digital era. European”, management journal, 32 (1), PP. 1-12.
  • Li, W., Du, W., & Yin, J. (2017). “Digital entrepreneurship ecosystem as a new form of organizing: the case of Zhongguancun”, Frontiers of Business Research in China, 11 (1), PP. 1-21.
  • Liu, P., & Sun, J. (2020). “Marketing Strategy of Marine Resort: An Exploratory Study”, Journal of Coastal Research, 106 (SI), pP. 42-44.
  • Montgomery, K. C., Chester, J., Grier, S. A., & Dorfman, L. (2012). “The new threat of digital marketing”, Pediatric Clinics, 59 (3), PP. 659-675.
  • Oklander, M., Oklander, T., Yashkina, O., Pedko, I., & Chaikovska, М. (2018). “Analysis of technological innovations in digital marketing”. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 5 (3), 80-91.
  • Patrutiu-Baltes, L. (2016). “Inbound Marketing-the most important digital marketing strategy”, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences, Series V, 9 (2), PP. 61-68.
  • Piñeiro-Otero, T., & Martínez-Rolán, X. (2016). “Understanding digital marketing—basics and actions”. In MBA (PP. 37-74). Springer, Cham.
  • Royle, J., & Laing, A. (2014). “The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries”, International Journal of Information Management, 34 (2), PP. 65-73.
  • Sharma, A., Sharma, S., & Chaudhary, M. (2020). “Are small travel agencies ready for digital marketing? Views of travel agency managers”, Tourism Management, 79, Available: https://www.sciencedirect.com/.
  • Shirsat, R. S. (2016). Sustainable business eevelopment–a strategic position for internationalization success for 2025 of Irish Agri Food Drink and Marine Industry. Doctoral dissertation, Dublin Business School.
  • Sorgenfrei, J. (2018). Port business. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
  • Stone, M. (2017). “The new (and ever-evolving) direct and digital marketing ecosystem”, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 16 (2), PP. 71–74.
  • Sussan, F., & ACS, Z. J. (2017). “The digital entrepreneurial ecosystem. Small Business Economics”, 49 (1), PP. 55–73.
  • Tong, A., Lowe, A., Sainsbury, P. & Craig, J. (2008). “Experiences of parents who have children with chronic kidney disease: A systematic review of qualitative studies”, Pediatrics, 121 (2), PP. 349-360.
  • Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015). “Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study”, International Journal of Management Science and Business Administration, 1 (5), PP.69-80.