نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران (با رویکرد راهبردی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سمنان.

2 دانشیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).

3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

معضل طولانی شدن حل و فصل اختلافات در محاکم قضایی«اطاله دادرسی» مختص کشور خاصی نیست. این مشکل تقریباً در اغلب نظام‌های قضایی کشورها کم و بیش دیده می شود و یکی از بحث های حقوقی جدی کشورهاست. وکلا به عنوان بخشی از دستگاه قضایی و سیستم دادرسی می توانند در کاهش«اطاله دادرسی» نقش مهمی ایفاء نمایند و روند دادخواهی یک پرونده را تسریع بخشند و یا آن را تطویل دهند. چه بسا وکلایی که به دلیل پیچیدگی پرونده مدتهای مدیدی پرونده را به تعویق می اندازند و در مقابل کم نیستند وکلایی که به دلیل بی ملاحضگی روند دادرسی را بدون علت تطویل می دهند. لذا روند اطاله دادرسی از دو جهت مثبت و منفی قابل بررسی است. در این مقاله هدف محقق بررسی دلایل اطاله دادرسی از جانب وکیل و تأثیر آن بر روند دادرسی است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش وکیل در اطاله دادرسی و تعیین پیامدهای اطاله دادرسی بر نارضایتی وبدبینی مردم نسبت به دستگاه قضایی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اطاله دادرسی ممکن است به علل متنوعی ایجاد گردد که؛ حضور نیافتن وکیل درجلسه دادرسی و تقدیم نکردن لایحه، طرح دعاوی طاری، سکوت وکیل دربرابر اشتباه احتمالی قاضی، استعفای مغرضانه و بی موقع وکیل و تشریفات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی از قبیل: اخطاریه، احضاریه، اظهارنامه، دادنامه از جمله موارد مهم اطاله دادرسی در در نظام قضایی ایران است که در این امور تشریفاتی نقش وکیل بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • اصغرزاده بناب، مصطفی (1390). شرح تفصیلی و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
  • اصغرزاده بناب؛ مصطفی (1384). «علل اطاله دادرسی و عوامل مؤثر در ایجاد آن»، مجله مأوی (3)، صص 217-146.
  • افشارنیا، طیب؛ و مبین، حجت (1380). «اطاله دادرسی و آن به نقل از اطاله دادرسی و توسعه قضایی»، نشریه سیاست روز.
  • افشارنیا، طیب؛ و مبین، حجت (1389). اطاله دادرسی و توسعه قضایی. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول.
  • جعفر لنگرودی، محمدجعفر (1386). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم.
  • خزایی، منوچهر (1376). «بررسی نظری و عملی تسریع آیین دادرسی کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1 (122).
  • شاهرودی، سید محمود (1383). «سخنرانی آیت‌الله شاهرودی در نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران»، مورخ 15/11/ 1383.
  • شمس، عبدالله (1387). آئین دادرسی مدنی (دوره بینادین). جلد اول. تهران: انتشارات دراک، چاپ اول.
  • شمس، عبدالله (1388). آئین دادرسی مدنی (دوره بینادین). جلد دوم، تهران: انتشارات دراک، چاپ هشتم.
  • شمس، عبدالله (1388). آئین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته). جلد سوم، تهران: انتشارات دراک، چاپ نوزدهم.
  • کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفه حقوق. جلد دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
  • محسنی، سعید؛ و صادقی، مریم (1391). «استعفای وکیل در دادرسی مدنی»، نشریه حقوق خصوصی، 9 (21)، صص 154-125.
  • مقدم، امیر (1385). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات حسام‌الدین، چاپ دوم.
  • منصور، جهانگیر (1388). قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. تهران: انتشارات دوران، چاپ سی و یکم.
  • مهاجری، علی (1390). قانون آئین دادرسی مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر فکر سازان، چاپ اول.
  • واحدی، قدرت‌الله (1380). بایسته­های آئین دادرسی مدنی. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.