تبیین مؤلفه‌های سبک زندگی ایرانی- اسلامی خانواده کارکنان پایور نیروهای مسلح مبتنی بر توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی ایرانی- اسلامی خانواده کارکنان پایور نیروهای مسلح مبتنی بر توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام‌ شده است. سوال اصلی مقاله "مولفههای سبک زندگی ایرانی – اسللامی خانوادههای نیروهای مسلح کدامند؟" میباشد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد تحقیق آمیخته(کمی- کیفی) میباشد. جامعه آماری شامل 480 نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان آشنا به حوزه سبک زندگی ایرانی- اسلامی، حداقل دارای مدرک کارشناسی با حداقل 15 سال سابقه خدمت، ساکن در کوی‌های سازمانی که به‌دلیل مشخص بودن حجم آن‌ها بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 214 نفر برآورد شد. روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای (بیانات مقام معظم رهبری و اسناد و مدارک معتبر) و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) میباشد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.856 تأیید گردید. پس از تجزیه‌وتحلیل آمیخته داده‌ها نتایج حاصل بیان‌گر این واقعیت است که از دیدگاه مخاطبان مهم‌ترین مؤلفه سبک زندگی ایرانی- اسلامی خانواده کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در بین مؤلفههای مطرح‌شده در بعد اجتماعی دو مؤلفه پایبندی به خانواده (با میانگین 4.234 و آماره آزمون 44.829) و مؤلفه رعایت حقوق عمومی (با میانگین 4.144 و آماره آزمون 42.514) در رتبههای اول و دوم و در بعد فردی دو مؤلفه راست‌گویی و صداقت (با میانگین 3.772 و آماره آزمون 27.153) و مؤلفه اهمیت دادن به‌سلامتی (با میانگین 3.735 و آماره آزمون 28.753) به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • الف. فارسی

  • اکبرزاده، علیرضا، داداشی حاجی، مهدی، حسینی، سید حسن، میرزایی، مهدی، (1398) جایگاه سبک زندگی اسلامی- ایرانی در فرایند شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری)، دانشگاه افسری امام علی (ع).
  • امینی، نوروز، (1391)، «مؤلفه‌های سبک زندگی دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، مهندسی فرهنگی، شماره 84، تابستان 1394، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه
  • آجیلی، هادی و بیگی، مهدی، (۱۳۹۲)، کالبد شکافی سبک زندگی در جامعه سرمایه‌داری، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی (ویژه نامه سبک زندگی اسلامی)، سال چهارم، شماره ۱۳، صفحات ۸۱ - ۱۱۰.
  • آذرشب، معصومه و میر مرادی، عیسی، (۱۳۹۳)، شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، صفحات 1-12.
  • باینگانی، بهمن؛ فهیم ایران‌دوست و سینا احمدی. «سبک زندگی از منظر جامعه‌شناسی؛ مقدمه‌ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی». مهندسی فرهنگی، شماره 76، تابستان 1392، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه
  • پورکریمی، اسلام، (۱۳۸۳)، اعتدال و میانه‌روی در اسلام، ماهنامه شمیم یاس، سال چهارم، شماره ۱۴، صفحات6-8.
  • جلائی‌پور، حمیدرضا و محمدی، جمال، (۱۳۸۷)، نظریه‌های متأخر جامعه شناسی، تهران: نشر نی.
  • چانی، دیوید، (1378)، سبک زندگی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • خواجه نوری، بیژن و دیگران، (۱۳۹۰)، سبک زندگی و مدیریت بدن، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه­شناسی زنان، سال دوم، شماره ۴، صفحات21-47.
  • رستمی، احسان و اردشیرزاده، مرجان، (۱۳۹۲)، نگاهی به نظریه‌های سبک زندگی، فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال دوم، شماره ۳، صفحات9-31.
  • ساوه‌درودی، مصطفی. (1400)، بیانیه گام دوم در دو حرکت (شناخت تهدیدات- مقابله با تهدیدات). مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11(42). صفحات 221-246.
  • شریفی، احمدحسین،(1391)، همیشه بهار اخلاق و سبک زندگی اسلام.
  • شعبانی، محمدمهدی، اسفندیار، ولی ا...، فتحی، محمدحسین، (1398)، واکاوی مفاهیمی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در نیروهای مسلح در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه افسری امام علی (ع).
  • صفار هرندی، سجاد، (۱۳۸۹)، سبک زندگی چند سال دارد؟(تاریخچه تولد مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی)، سوره اندیشه، شماره ۴۶، ص60.
  • عندلیب، حسین، (1397)، سبک زندگی اسلامی با تاکید بر اندیشه­های مقام معظم رهبری، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ اول، قم.
  • فاضلی، محمد، (۱۳۸۲)، مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.
  • فتحی، سروش و مختارپور، مهدی، (۱۳۹۳)، بررسی نقش و تأثیر رسانه‌های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره ۲، صفحات101- ۱۱۸.
  • قرایی آشتیانی، محمدرضا، دهقان, نبی­ا...، رحیمی، غلامرضا، (1397)، مؤلفه­ها و شاخص­های سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح در سطح فردی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • کاویانی، محمد، (۱۳۹۰)، کمی­سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی، مجله روان‌شناسی دین، سال چهارم، شماره ۲، صفحات27- ۴۱.
  • کجباف، محمدباقر و دیگران، (۱۳۹۰)، رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان، مجله روان‌شناسی و دین، سال چهارم، شماره ۴، صفحات61- ۷۴.
  • گیدنز، آنتونی، (۱۳۸۵)، تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات نشر نی.
  • لطفی، کیوان، (۱۳۹۰)، بازنمائی الگوهای سبک زندگی در سریال‌های تلویزیونی، پایان نامه مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به راهنمائی محمد مهدی زاده.
  • مجدی، علی اکبر و دیگران، (۱۳۸۹)، سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۲، صفحات131- ۱۶۱.
  • محمدی، افشین و با‌بک آبادی، غزال، (۱۳۸۹)، بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمائی پر فروش، فصلنامه پژوهش فرهنگی، سال یازدهم، شماره ۱۱، صفحات97- ۱۳۸.
  • مصباح ‏یزدی، محمدتقی، (1384)، «آموزش عقاید» (دوره سه جلدى در یک مجلد). تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامى. چاپ هفدم.
  • مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، «ابلاغ سیاست‏هاى کلى «سلامت» مورخ 18/1/93
  • مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، بیانیه گام دوم انقلاب،22/11/1397
  • مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، در مورخه­های 19/10/1365-8/8/1370- 13/12/1372- 29/11/1372-13/02/1376- 29/05/1376- 30/07/1376-01/01/1386- 21/07/1391- 16/04/1393.
  • ملکشاهی، مجتبی؛ کشیشیان‌سیرکی، گارینه؛ حسنی‌فر، عبدالرحمن. (1400). بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب. پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی. 12(46). 135-160.
  • مهدوی کنی، محمد سعید، (1387)، دین و سبک زندگی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
  • مهدوی‏کنی، محمدسعید، (1392)، «درباره‌ی چیستی سبک زندگی». قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) به آدرس: http://farsi.khamenei.ir.
  • نیازی، محسن و نصرآبادی، محمد، (۱۳۹۲)، بررسی رابطه بین دین‌داری و سبک زندگی شهروندان (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۰)، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره ۱۶، صفحات ۲۱۳ - ۱۷۳.
  • ولی‏زاده، محمدجواد، (۱۳۹1)، «ضرورت ارائه‌ی تعریف بومی از سبک زندگی». قابل دسترسی در پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان. به آدرس: http://www.borhan.ir،
  • هادی‌نژاد، فرهاد؛ بیداله‌خانی، ف. (1398). مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نزاجا در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همایش «گام دوم انقلاب پیشران‎ها، چالش‎ها و الزامات پژوهش در نیروی هوایی ارتش» تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری، صفحات1-21.
  • هاشمی، محمود. (1400). نقش استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری مبتنی بر نظریه نظام انقلابی. فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی. 9(1)، صفحات 1-20.

  ب. انگلیسی

  • Adler, A, (1956), The Individual Psychology of Alfred Adler, New York: Basic Books
  • Chaney, D, (1996), Life style, London, Routledge.Global Magazine, Media, culture &; Society, 27 (4): 577 - 600
  • Machin, D & Leeuwen, T.V, (2005), Language style and lifestyle: The Case of a Nettelton, s, (1998), Body in Everyday Life, London and New York: Routledge.
  • Sobel, M, (1981), Lifestyle and social structure: Concepts, Definition and Analyses, Academic Press.
  • Wolman, B, (1981), Contemporary Theories & System in Psychology, Plenum Press.The components and Indicators of Islamic Lifestyle