حکمرانی شبکه‌ای در پیشبرد مأموریت‌های مشترک دستگاه‌های لشکری و کشوری (تجارب و درس آموخته‌های طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه جامع امام حسین

2 هیئت علمی و مدیر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

چکیده

رشد روزافزون مسائل پیچیده جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و دفاعی و نقش بی‌بدیل شبکه‌ها در حل این مسائل، ضرورت گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی شبکه‌ای را بیش‌ازپیش نمایان ساخته است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف مستندسازی و به اشتراک‌گذاری تجربه حکمرانی شبکه‌ای در پیش برد مأموریت‌های مشترک دستگاه‌های لشکری و کشوری مبتنی بر تجارب و درس آموخته‌های طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه انجام شده است. روش استفاده شده در تحقیق کیفی است که برمبنای مطالعات حافظه سازمانی و با استفاده از رویکرد کنش نمایشی به شیوه روایت رویداد انجام شده است. 7 سند پشتیبان طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، 26 تفاهم‌نامه مشترک دستگاه‌های لشکری و کشوری و 17 نفر از مشارکت‌کنندگان کلیدی در پیاده‌سازی طرح، جامعه اطلاعاتی تحقیق را تشکیل داده‌اند که به شیوه ای هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها به دو شیوه بررسی اسناد و مصاحبه گردآوری و با استفاده از فن سه مرحله‌ای تولید داده، دسته‌بندی‌وتحلیل و تلفیق داده تجزیه‌و‌تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق در تبیین استقرار حکمرانی شبکه‌ای در پنج فاز: تفاهم، برنامه‌ریزی، اجرا، پایش و کنترل و اقدام بهبود ارائه شده است. همچنین بررسی تجارب چهارساله حکمرانی شبکه‌ای در پیاده‌سازی طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح حاکی از آن بود که: تدوین و شفاف‌سازی اهداف همکاری مشترک؛ جامعیت طرح؛ اقناع‌سازی و ایجاد اجماع ذی‌نفعان؛ طراحی سازوکارها و فرایند پیاده‌سازی و نظارت و پایش مستمر فرایندها از عوامل کلیدی و مهم در استقرار حکمرانی شبکه‌ای و تحقق اهداف مشترک بین ذینفعان به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • ابوالحسنی، خسرو؛ بیک، اصغر؛ و نقابی، رضا (1398). «تأثیر مهارت‌ورزی سربازان بر زندگی آنان بعد از رهایی از خدمت سربازی»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 9 (37)، صص 250-278.
  • خادمی کٌله‌لو، محمد (1399). «مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح: بررسی ابعاد طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح»، فصلنامه جامعه اندیشکده‌های ایران، 1 (4)، صص 78-79.
  • قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه (الف1397). قرارگاه در یک نگاه. تهران: گزارش طرح پژوهشی مصوب پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری.
  • قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه (ب1397). طرح جامع مهارت‌آموزی چیست؟، تهران: گزارش طرح پژوهشی مصوب پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری .
  • قوچانی، محمدمهدی؛ حسین‌پور، داود؛ محمود‌زاده، ابراهیم؛ الوانی، سید مهدی؛ و فیروزآبادی، سید ابوالحسن (1397). «الگوی حکمرانی شبکه‌ای با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت ‌سایبری»، فصلنامه بهبود مدیریت، 11(4)، صص 33-56.
  • واعظی‌نژاد، حجت‌اله؛ و نقابی، سید مجتبی (1399). «تبیین معیارهای به‌کارگیری بهینه کارکنان وظیفه بر اساس تحلیل مضامین فرامین مقام معظم رهبری»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 10 (39)، صص 398-375.

   

  ب- انگلیسی

  • Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). “Inside the matrix: Integrating the paradigms of intergovernmental and network management”, International Journal of Public Administration, 26 (12), PP. 1401-1422.
  • Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2011). “Organizational learning: From experience to knowledge”, Organization science, 22 (5), PP. 1123-1137.
  • Austrain Development Coorporation Agency (2011). Good Governance. Retrieved from: https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/PD_Governance. pdf
  • Börzel, T. A. (1998). “Organizing Babylon‐On the different conceptions of policy networks”, Public Administration, 76 (2), PP. 253-273.
  • Bourgoin, A., Bencherki, N., & Faraj, S. (2020). “And who are you?”: A performative perspective on authority in organizations”, Academy of management journal, 63 (4), PP. 1134-1165.
  • Brass, D. J., Galaskiewicz, J., Greve, H. R., & Tsai, W. (2004). “Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective. Academy of management journal, 47 (6), PP. 795-817.
  • Cabantous, L., & Gond, J.-P. (2011). “Rational decision making as performative praxis: Explaining rationality's Éternel Retour”, Organization science, 22 (3), PP. 573-586.
  • Callon, M., & Muniesa, F. (2005). “Economic markets as calculative collective devices”, Organization Studies, 26 (8), PP. 1110-1125
  • Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). “The whole‐of‐government approach to public sector reform”, Public administration review, 67 (6), PP.1059-1066.
  • Faulkner, R. R., & Anderson, A. B. (1987). “Short-term projects and emergent careers: Evidence from Hollywood”, American journal of sociology, 92 (4), PP. 879-909.
  • Fawcett, P., Flinders, M. V., Hay, C., & Wood, M. (2017). Anti-politics, depoliticization, and governance. Oxford: Oxford University Press.
  • Feldman, M. S., & Pentland, B. T. (2003). “Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change”, Administrative science quarterly, 48 (1), PP. 94-118.
  • Foroughi, H. (2020). “Collective memories as a vehicle of fantasy and identification: founding stories retold”, Organization studies, 41 (10), PP.1347-1367.
  • Foroughi, H., Coraiola, D. M., Rintamäki, J., Mena, S., & Foster, W. M. (2020). “Organizational memory studies”, Organization studies, 41 (12), PP.1725-1748.
  • Gond, J. P., Cabantous, L., Harding, N., & Learmonth, M. (2016). “What do we mean by performativity in organizational and management theory? The uses and abuses of performativity”, International Journal of Management Reviews, 18 (4), PP. 440-463.
  • Guérard, S., Langley, A., & Seidl, D. (2013). “Rethinking the concept of performance in strategy research: towards a performativity perspective”, Mnagement journal, 16 (5), PP. 566-578.
  • Harding, N. (1998). The Social Construction of Management. In A: Symonds & A. Kelly (Eds.), The Social Construction of Community Care (PP.113-124). London: Macmillan Haseman, B. (2006). A manifesto for performative research". Media International Australia, 118 (1), PP.98-106.
  • Huitema, D., Mostert, E., Egas, W., Moellenkamp, S., Pahl-Wostl, C., & Yalcin, R. (2009). “Adaptive water governance: assessing the institutional prescriptions of adaptive (co-) management from a governance perspective and defining a research agenda”, Ecology and society, 14 (1), PP. 1-26
  • Huxham, C., & Vangen, S. (2013). Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage (1st ed.). London: Routledge.
  • Jacobsen, D. I. (2015). “Regional governance networks: Filling in or hollowing out?”, Scandinavian political studies, 38 (2), PP. 115-136.
  • Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social networks and organizations. London: SAGE Publications
  • Kim, J. (2006). “Networks, network governance, and networked networks, International Review of Public Administration, 11 (1), PP.19-34.
  • Klijn, E.-H. (2008). “Governance and governance networks in Europe: An assessment of ten years of research on the theme”, Public management review, 10 (4), PP. 505-525.
  • Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. (2012). “Governance network theory: past, present and future”, Policy & Politics, 40 (4), PP. 587-606.
  • Kooiman, J. (2004). “Governing as governance”, International Public Management Journal, 7 (3), PP. 439-442.
  • Laranja, M. (2012). “Network governance of innovation policies: The Technological Plan in Portugal”, Science and Public Policy, 39(5), 655-668.
  • Larsson, O. (2019). “A theoretical framework for analyzing institutionalized domination in network governance arrangements”, Critical Policy Studies,13 (1), PP. 81-100.
  • Learmonth, M. (2005). “Doing things with words: the case of ‘management’and ‘administration”, Public Administration, 83 (3), 617-637.
  • Lemieux-Charles, L., Chambers, L. W., Cockerill, R., Jaglal, S., Brazil, K., Cohen, C., . . . B. (2005). “Evaluating the effectiveness of community-based dementia care networks: the Dementia Care Networks' Study”, The gerontologist, 45 (4), PP. 456-464.
  • Lester, T. W., & Reckhow, S. (2013). “Network governance and regional equity: Shared agendas or problematic partners?”, Planning Theory, 12 (2), PP. 115-138.
  • Merkus, S., Willems, T., & Veenswijk, M. (2019). “Strategy implementation as performative practice: Reshaping organization into alignment with strategy”, Organization Management Journal, 16 (3), PP. 140-155.
  • Mizruchi, M. S. (1983). “Who controls whom? An examination of the relation between management and boards of directors in large American corporations”, Academy of management review, 8 (3), PP. 426-435.
  • Nabiafjadi, S., Sharifzadeh, M., & Ahmadvand, M. (2021). “Social network analysis for identifying actors engaged in water governance: An endorheic basin case in the Middle East”, Journal of Environmental Management, Vol, 288, 112376.
  • Nochta, T., & Skelcher, C. (2020). “Network governance in low-carbon energy transitions in European cities”, A comparative analysis. Energy Policy, (138), PP. 111-298.
  • Ouden, T. (2015). “A contribution to the understanding and strengthening of network governance”,‏ Journal of Public Administration Research and Theory, (18), PP. 229-259
  • Palomo-Navarro, A., & Navío-Marco, J. (2018). “Smart city networks' governance: The Spanish smart city network case study”, Telecommunications Policy, 42 (10), PP. 872-880.
  • Peterson, R. A., & Berger, D. G. . (1971). “Entrepreneurship in organizations: Evidence from the popular music industry”, Administrative science quarterly, (1), PP.97-106.
  • Pirson, M., & Turnbull, S. (2015). “The future of corporate governance: Network governance-a lesson from the financial crisis”, Human Systems Management, 34 (1), PP. 81-89.
  • Pittman, J., & Armitage, D. (2019). “Network governance of land-sea social-ecological systems in the Lesser Antilles”, Ecological Economics, (157), PP. 61-70.
  • Pourcq, K., & Verleye, K. (2021). “Governance dynamics in inter-organizational networks: A meta-ethnographic study”, European Management Journal, 39 (3), PP. 23-56
  • Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). “Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness”, Journal of public administration research and theory, 18 (2), PP. 229-252.
  • Provan, K. G., & Milward, H. B. (1995). “A preliminary theory of interorganizational network effectiveness: A comparative study of four community mental health systems”, Administrative science quarterly, 40 (1), PP. 1-33.
  • Raab, J., & Milward, H. (2003). “Dark Networks as Problems”, Journal of Public Administration Research and Theory, 13 (4), PP. 413-439
  • Reinicke, W. H., Deng, F., Witte, J. M., & Benner, T. (2000). Critical choices. The United Nations, Networks, and the Future of Global Governance (1st edit). Ottawa: IDRC Books
  • Rhodes, R. A. W. (1996). “The new governance: governing without government”, Political studies, 44 (4), PP. 652-667.
  • Rittenhofer, I., & Gatrell, C. (2012). “Gender mainstreaming and employment in the European Union: A review and analysis of theoretical and policy literatures”, International Journal of Management Reviews, 14 (2), PP. 201-216.
  • Sorensen, E., & Torfing, J. (2005a). “The democratic anchorage of governance networks”, Scandinavian political studies, 28 (3), PP. 195-218.
  • Sørensen, E., & Torfing, J. (2005b). “Network governance and post-liberal democracy”, Administrative Theory & Praxis, 27 (2), PP. 197-237.
  • Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). “The democratizing impact of governance networks: From pluralization, via democratic anchorage, to interactive political leadership”, Public Administration, 96 (2), PP. 302-317.
  • (2015). Governance Indicators: A user guide. New York: UNDP
  • (2019). Concept of Governance. Retraive from: http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance
  • United Nation. (2000). Whate is god governance? United state of America, California: United Nation. Retratetive from: https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
  • Van Thiel, S. (2010). The Coordination of Public Sector Organizations: Shifting Patterns of Public Management. London: SAGE Publications
  • Westphal, J. D., & Zajac, E. J. (1995). “Who shall govern? CEO/board power, demographic similarity, and new director selection”, Administrative science quarterly, 40 (1), PP. 60-83.
  • World Bank (2020), Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption. World Bank: Kuala Lumpur.
  • World Bank. (2021). Whate is Governance?. Retratetive from: https://info.worldbank.org/governance/wgi/ .
  • Zhang, W., Zhang, X., & Wu, G. (2021). “The network governance of urban renewal: A comparative analysis of two cities in China”, Land Use Policy, (106), PP. 105-448.