دوره و شماره: دوره 9، شماره 37 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 
3. مقاله پژوهشی:معناشناسی و تبارشناسی رهبری سیاست‌گذاری عمومی

صفحه 67-89

DOR:20.1001.1.24234621.1398.9.37.3.4

بابک وطن‌دوست؛ علی نقی امیری؛ سید مجتبی امامی؛ علی دیواندری؛ رضا تهرانی