دوره و شماره: دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 1، شهریور 1398 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 
مقاله پژوهشی:مفهوم سازی رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی با رویکرد بومی

صفحه 184-163

رقیه فتحی لیواری؛ علی حمیدی زاده؛ ناصر صنوبر؛ حسن زارعی متین


مقاله پژوهشی:ارائه الگویی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین دریایی در ایران با تمرکز بر توسعه راهبردی پایدار

صفحه 214-185

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ علیرضا تنگستانی؛ کامران فیضی؛ جهانیار بامداد صوفی


مقاله پژوهشی:الگوی شایستگی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا

صفحه 264-239

شعبان مرادی آیدیشه؛ مهدی خیراندیش؛ طهمورث حسنقلی‌پور؛ سیدرضا سیدجوادین


مقاله پژوهشی:شناسایی و تبیین ابعاد راهبردی دانشگاه کارآفرین

صفحه 286-265

محمد صالحی؛ علی اصغر الیاسی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند