ارزیابی تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجلس شورای اسلامی

2 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.

چکیده

مخارج نظامی کشورها یکی از مهم­ترین مسائلی است که در عصر حاضر بسیاری از کشورها به منظور تقویت بنیه دفاعی خود به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور خود، هزینه می کنند.  همچنین با توجه به واقع شدن بخش اعظم منابع طبیعی جهان به ‌ویژه انرژی در منطقه غرب­آسیا، باعث شده تا کشورهای برخوردار از این ذخایر، تقریباً از منابع بودجه‌ای کافی برای این امر برخوردار باشند. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر ارزیابی تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران با  کشورهای منتخب همچون ایالات‌متحده، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی طی دوره 2018-2005 می‌باشد. برای این منظور از روش داده‌های پانلی جهت تخمین مدل اقتصادسنجی تحقیق بهره­گیری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد با وجود عدم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات نظامی، عربستان سعودی، رژیم منحوس اشغالگر قدس و آمریکا در زمینه مخارج نظامی و واردات تسلیحات نظامی بیشترین فعالیت را در زمینه مخارج نظامی و واردات تسلیحات نظامی دارند. این در حالی است که در کشور ایران فقط 17/2 درصد مخارج نظامی کشور بر میزان تولید ناخالص داخلی تأثیر گذاشته است و این نشان می دهد به نسبت دیگر کشورهای منتخب مورد بررسی، ایران همواره کمترین رقم را در زمینه دفاع و هزینه دفاعی تخصیص داده است و بیشترین امنیت را به‌خصوص در کشورهای همجوار منتخب کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

  • آتش بار، توحید (1396)، شیوه‌های اولویت‌بندی اصلاحات ساختاری مرکز پژوهش­های مجلس.
  • لطفی جلال آبادی؛ مصطفی؛ غلامی کرین، محمود؛ امیری، حسن؛ موسوی، سیدعلی(1395)،  تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمآن‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 89-107.
ب- انگلیسی