طراحی سامانه اندازه گیری عملکرد فرودگاه‌ها با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

کاهش چشمگیر منابع مالی، محیط بسیار پیچیده و سایر مشکلات روبروی فرودگاه‌ها، ایجاب می‌نماید تا فرودگاه‌ها به بهترین نحو ممکن از منابع موجود خود بالاترین بهره­برداری را نموده و با شناسایی متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل اطراف، نیازهای ذینفعان و مشتریان خود را پاسخگو باشند. به همین منظور مدیران فرودگاه‌ها همواره به دنبال بهبود عملکرد می­باشند. برای بهبود عملکرد نیاز است تا ارزیابی و اندازه­گیری مناسبی از عملکرد مجموعه وجود داشته باشد. در گام اول حوزه­های عملکردی و سپس شاخص‌های مهم و حیاتی عملکرد در هر حوزه فرودگاهی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن شناخته می­شوند. به دلیل تفاوت محیط­های پیرامونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فرودگاه‌ها، امکان ارائه یک فهرست یکسان از شاخص‌های عملکرد برای همه فرودگاه‌ها وجود ندارد، لذا شاخص‌های عملکرد هر فرودگاه منحصر به همان فرودگاه باید شناسایی و تدوین شده و سپس سیستم اندازه گیری عملکرد آن فرودگاه طراحی شود. در ادامه با استفاده از نتایج گام اول، شاخص‌های عملکرد فرودگاه مهرآباد در حوزه‌های شناخته شده را با استفاده از نظر خبرگان شناسایی و دسته­بندی نموده­ایم. نتایج حاصل از این تحقیق، شناسایی 82  شاخص در 6 حوزه عملکردی ایمنی، اقتصادی، محیطی، کیفیت خدمات، تاخیر و ظرفیت، و بهره‌وری است.

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

 • اکبری ، ع. (1386) عملکرد چیست؟ . http://www.aliakbari.ir
 • امامی میبدی، ع. (1384)  اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری (علمی و کاربردی)، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران.
 • تولایی، ر. (1386) رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان­ها، پایگاه مقالات مدیریت.
 • حاجی جباری ، ع.، سرآبادانی ، م. (1386) راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرائی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.
 • علی سلیمانی، ع. (1384)، کارت امتیازی متوازن، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.
 • عفتی داریانی، م.، رفیع زاده بقرآباد، ع.، رونق، م. (1386)، مدیریت عملکرد (با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرائی)، انتشارات فرمنش، تهران.
 • صدوقیان، م.، تدین، ع. (1385)، دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد، ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم، ش. 179، تهران.
 • محمدبیگی خورتابسرا، ی.(1383)، الگــوی منطقی برای ارزیابی سازمان و برنامه‌ها، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، ش.44، تهران.
ب- انگلیسی

 • § Abbott, M.,Wu, S. (2002),Total factor productivity and efficiency of Australian airports, The Australian Economic Review, No. 35, pp. 244–260.
 • § Adler, N., Berechman, J. (2001), Measuring airport quality from the airlines viewpoint: An application of DEA, Transport Policy, No. 8, pp.171–181.
 • § Barros, C.P., Sampaio, A. (2004), Technical and Allocative Efficiency in Airports, International Journal of Transport Economics, No. 31, pp. 355–377.
 • § Bazargan M, Vasigh B (2003), Size versus efficiency: a case study of US commercial airports, AirTransp Manag, pp.187–193.
 • § Chin, A.T.H., Siong, L.E., (2001), Airport Performance: a Comparative Study between Changi Airport and Airports in the New York–New Jersey metropolitan area. World Conference on Transportation Research, Seoul.
 • § Doganis,R.,Graham,A., (1987), Airport management:the role of performance indicators. Transport Studies Group, Polytechnic of Central London.
 • § Dieke,P., Pestana Barrosa.C.(2007), Performance evaluation of Italian airports: A DEA, Journal of Air Transport Management, No. 13, pp.184–191.
 • § Federal Aviation Administration (1983), Airport Capacityand Delay , AC:l50/5060-5. Washington ,D.C., USA.
 • § Fernandes, E., Pacheco, R.R. (2003), Managerial efficiency of Brazilian airports, Transportation Research Part A: Policy and Practice, No. 37, pp. 667–680.
 • § Fung,M.K.Y.,Wan,K.K.H.,Hui,Y.V.,Law,J.S.,(2008), Productivity Changes in Chinese airports 1995–2004, Transportation Research Part E, No.44(3)
 • § Gillen,D.,Waters,W.G. (1997), Introduction­ to Airport performance measurement and airport pricing,Transportation Res.-E, Vol.33, No.4, pp. 245-247.
 • § Gillen,D.,Lall,A.(2001), Developing Measures of Airport Productivity and Performance:an Application of DEA, Transportation Research E, Vol. 33, pp. 261–273.
 • § Gillen,D.,LALL,A.(1997), Developing Measures of airport productivity and performance: An application of  data envelopment analysis, Transportation Res.-E , Vol.33 , No.4 , pp. 261-273.
 • § Gillen, D., Lall, A., (1997),Non-parametric measures of efficiency of US airports, International Journal of Transport Economics, No. 28, pp.283–306.
 • § Graham,A.,Dennis,N.(2007), Airport traffic and Financial performance: A UK and Ireland case study, Journal of Transport Geography, No. 15, 161–171.
 • § Hooper,P.G.,Hensher,D.A.,(1997), Measuring TFP of airports-An index number approach, Transportation Res.,Vol.33, No.4, pp. 249-259.
 • § ICAO.(1999), AIRPORT Privatization Seminar/Forum For the NAM/CAR/SAM Regions. Control And Monitoring Measures States Should Apply In A Privatized AIRPORTS Environment, Guatemala city, Guatemala.
 • § ICAO.(2006), Doc9562,Airport Economics Manual, Montréal, Canada.
 • § ICAO.(2008), Annex 16to the Convention on International Civil Aviation, Environmental Protection-Volume I Aircraft Noise, Montréal, Canada.
 • § ICAO.(2008), Annex 16, Environmental Protection, Volume II Aircraft Engine Emissions, Montréal, Canada.
 • § Lin,L.C.,Hong,C.H.(2006), Operational Performance Evaluation of International Major Airports: An Application of Data Envelopment Analysis, Journal of Air Transport Management , No.12, pp. 342–351.
 • § Murillo-Melchor, C. (1999), An analysis of technical efficiency and productive change in Spanish airports using the Malmquist Index, International Journal of Transport Economics, No. 26, pp. 271–292.
 • § Ouma ,T., Adlerb,N.,Yu,C. (2006), Privatization, corporatization, ownership forms and their effects on the performance of the world’s major airports, Journal of Air Transport Management, No. 12 , pp.109–121.
 • § Parker, D. (1999), The Performance of BAA before and after Privatization, Journal of Transport Economics and Policy, No. 33, pp.133–145.
 • § Pels, E., Nijkamp, P., Rietveld, P.(2001) Relative efficiency of European airports, Transport Policy, No. 8, pp. 183–192.
 • § Pels,E.,Nijkamp,P., Rietveld, P. (2003),Inefficiency and scale economics of European airport operations, Transportation Research Part, E. 39, pp. 341–361.
 • § Roman,C.Martin,C.(2001), An application of DEA to measure the efficiency of Spanish airports prior to privatization, Journal of Air Transport Management, pp.149-157.
 • § Sarkis, J., (2000), Operational efficiency of major US airports, Journal of Operation Management, No. 18, pp. 251–335.
 • § Sarkis, J. ,Talluri, S. (2004), Performance based clustering for benchmarking of US airports, Transportation Research Part A, pp. 329–346.
 • § Transportation Research Board.(2008), ACRP Report 4- Ground Access to Major Airports by Public Transportation, Washington,D.C., USA .
 • § Transportation Research Board,(2011). ACRP REPORT 19A. Resource Guide to Airport Performance Indicators, WASHINGTON,D.C.
 • § TRB.(2004), Mission ,Services ,Organization, Washington, D.C., USA. http://www.trb.org/AboutTRB/Public/MissionandServices.aspx.
 • § TRB.(2009), ACRP01-09 Airport Performance Indicators, Washington, D.C. ,USA. Vasigh, B., Hamzaee, R.G. (2000), Airport efficiency: an empirical analysis of the US commercial airports. Paper presentedat the Fourth Annual Conference of the Air Transport Research Group, Amsterdam.
 • § Wanga,R., Ho,C., Feng,C., Yang,Y.(2004), A Comparative Analysis of the Operational Performance of Taiwan’s Major Airports, Journal of Air Transport Management, No. 10 , pp. 353–360.
 • § Yoshida,Y.,Fujimoto, H. (2004), Japanese-airport benchmarking with DEA and TFP methods:testing the criticism of over-investment in Japanese regional airports, Transportation Research Part E, No. 40, pp. 533–546.
 • § http://www.trb.org/TRBNet/ProjectDisplay.asp?ProjectID=2569.
 • § http://www.atrsworld.org/aboutus.html
 • § http://www.atrsworld.org/docs/Benchmarking 2008.pdf
 • § http://WWW.Strategy2act.com/solutions/airport.htm
 • § http://WWW.Fly2houston.com/about Balancedscorcard.
 • § http://www.flightstats.com/company/the-minor-effect-of-sequestration-on-air-traffic-control/