شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشحو، دانشگاه ارومیه

2 مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات ،دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه ارومیه

چکیده

توسعه کارآفرینی ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکلات جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر بیکاران را مرتفع خواهد کرد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه­بندی ابعاد مختلف موانع کارآفرینی دانشجویان می‌باشد. رویکرد پژوهش آمیخته با طرح اکتشافی متوالی می‌باشد که در دو بخش کیفی و کمّی  انجام گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 10 نفر از صاحب‌نظران و در بخش کمّی، شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان بودند، که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه‌ای تعداد 228 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفتند. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه­ساختاریافته با صاحب‌نظران دانشگاهی و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. روایی داده‌ها در بخش کیفی، توسط راهبردهای روش‌های بازبینی توسط مشارکت­کنندگان و بازبینی توسط همکاران و در بخش کمّی، توسط روایی محتوایی و سازه تایید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به مقدار 925/0  تایید گردید. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از روش‌های آماری استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی تاییدی استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که موانع فردی،  موانع آموزشی،  موانع مالی و موانع حمایتی مانند دولت و قوانین و نگرش‌های جامعه موانع اصلی کارآفرینی دانشجویان می‌باشند.  

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

 • احمدپورداریانی، محمود(1393)، «کارآفرینی:تعاریف، نظریات، الگوها»، انتشارات ساکو، چاپ 
اول، ص 2. 

 • امیری لرگانی، مهدخت (1395)، «بررسی موانع کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه گنبد». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گنبد کاووس دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
 • انصاری، محمدتقی، فکور، بهمن (1393)، «موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش آموختگان به کارآفرینی». فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.; ۲۰ (۲) :۱۱۷-۱۴۱ 
 • حسن‌زاده طالشی، محسن. (1392). «بررسی موانع و چالش‌های توسعة کارآفرینی دانشجویان در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی بابل». پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشکده علوم انسانی، مدیریت. دانشگاه علوم تحقیقات آزاد اسلامی. 
 • حیدری پناه، زهرا و احمدی، الهام. (1391). «بررسی مشکلات بازار کار فارغ التحصیلان رشته کتابداری و اطلاع رسانی و ارائه راهکارها. در کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی»، به کوشش محمد حسن زاده و غزاله عالی. تهران: نشر کتابدار، 159-147. 
 • دهقان، رضا، طالبی، کامبیز، عربیون، ابوالقاسم (1391)،  توسعه کارآفرینی در نظام اداری (بررسی وضعیت در بخش دولتی)، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش بنیان، بابلسر.
 • ریحانی، روشنک. «بررسی عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی». پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس؛ 1386. 
 • سید نورانی، سید محمد رضا؛ وفایی یگانه، رضا (1389)، «فرهنگ کارآفرینی». مهندسی فرهنگی. شماره 46و 45. ص 75-68. 
 • شاه­حسینی، علی، کارآفرینی، انتشارات آییژ، تهران، 1388 
 • صادقی، مهدی؛ ملکی نیا، عماد. (1390). «ارزیابی دانشجویان از محیط‌های کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی». پژوهش و برنامه ریزیدر آموزش عالی، 59 ، 89-69. 
 • عباس­زاده، حسن (1391). «طراحی الگوی عوامل موثر بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور». پایان­نامه دکتری، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، 1391. 
 • غلامی، منیره (1387)، «بررسـی علـل شکـست کارآفرینـان در ایـران»، پایـان نامـه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.  
 • فتحی واجارگاه، کورش، ملکی، حمید (1391)، «مفهوم پردازی نسبت میان دو نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان؛ رویکرد تطبیقی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی، شماره 9 پاییز و زمستان 1391، 33-9. 
 • مالک­پور، کامران و دلاور، علی (1395)، «نقش آموزش‌های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راه کارهای ارتقای آن»، پژوهش‌های تربیتی. (31)، 57-32. 
 • مزینی امیرحسین. «آسیب شناسی جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور به بازار کار» (با تاکید بر نقش پارک‌های علم و فناوری) . آموزش عالی ایران. ۱۳۹۶; ۹ (۲) :۱۹-۵۰.  
 • مذبوحی، سعید، شرفی، محمد و مینا مقدم (1391)، «برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی». ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 1، شماره 3، 130-97. 
 • جمشیدی فر، مصطفی و خرمی، شهروز و راحلی، حسین (1389). «بررسی عوامل موثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی تبریز». فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. دوره 3 شماره 3.  64-53. 
 • جوادیان صراف، نصراله، شجیع، رضا، (1387). «بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب‌وکار بعد از فراغت از تحصیل». ، پژوهش در علوم ورزشی شماره 22، 31-3. 
 ب- انگلیسی

 • Alsos, G. A., Espen, J. I., & Softing, E. (2006, May). Youth enterprise experience and business start-up intentions Proceedings of the 14th Nordic Conference on Small Business Research, Stockholm 11-13 May.
 • Autio, E. (2007). 2007 Global report on high growth entrepreneurship. Babson College, London Business School, and Global Entrepreneurship Research Consortium (GERA).
 • Bosma, N., Jonse, K., Autio, E., & Levie, J. (2008). GEM 2007executive report. Babson College, London Business School, and Global Entrepreneurship Research Consortium (GERA).
 • Chambers, R., & Lake, A. (2004). In focus program on skills, knowledge and employability. Skills Working Paper, No. 3, International Labor Office, Geneva.
 • Decter, M., Bennett, D. and Leseure, M., (2007). “University to business technology transfer_ UK and USA comparisons”; Technovation; Vol.27: pp 145–55.
 • Duruflé, Gilles and Hellmann, Thomas F. and Wilson, Karen E., From Start-Up to Scale-Up: Examining Public Policies for the Financing of High-Growth Ventures. CEPR Discussion Paper No. DP12004.
 • Ebewo P. E., Shambare R. The reason business plans of start-up ventures are rejected by South African financiers. Evidence from SIFE-TUT Harmony Fashion Design Business Challenge. Emerging Markets Conference of the International Management Research Academy (IMRA); 17-18 May 2012; London.
 • European Commission (2008). Survey of entrepreneurship in higher
  education in Europe
  . Main Report, NIRAS Consultants, FORA, ECON
  Pöyry
 • Fallah Haghighi, N., Mahmoudi, M. & Bijani, M. Barriers to Entrepreneurship Development in Iran’s Higher Education: A Qualitative Case Study, Interchange (2018) 49: 353. https://doi.org/10.1007/s10780-018-9330-9
 • Flash Eurobarometer (2004). Entrepreneurship. Realized by EOS
  Gallup Europe upon request of the European Commission, No.160,
  Brussels
 • Fogel, K., Ashton, H., Randall, M., & Bernard, Y. (2006). Institutional obstacles to entrepreneurship. In Oxford Handbook of Entrepreneurship, Mark Casson, Bernard Yeung, Anuradha Basu, and Nigel Wadeson, (eds.), Oxford University Press. Retrieved from
 • Gaidzanwa. Gender and Canon Formation: Women and Men and Literary Art in Africa. Mans.2003, Council for the Development of Social Science Research in Africa; Accra, Ghana.
 • Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of Financial Economics, 82, 591– 629.
 • Lekoko M. Students' perceptions regarding entrepreneurship education: a case of two universities in Botswana. Master of Technology in Entrepreneurship, Tshwane University of Technology. 2011.
 • Martins, S., Couchi, C., Parat, L., Federico, C., Roberto, D., & Maureen, S. (2004), Barriers to entrepreneurship and business creation. EEC/Act04/02, European Entrepreneurship Cooperation. Retrieved from www.eec-observatory.org
 • Massad V. J. , Tucker J. M. Using student managed businesses to integrate the business curriculum. Journal of Instructional Pedagogies. 2009; 1: 17-29.
 • Eurobarometer (2004). Entrepreneurship. Realized by EOS Gallup Europe upon request of the European Commission, No.160, Brussels.
 • Pandey, A. (2006), Building an Entrepreneurial Culture. Retrieved from http://www.yesweb.org/thematicpublications_KenyaSummit2006/ building_an_entrepreneurial_culture.pdf.
 • Rasmussen, E.A., & Sorheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26,185–194.
 • Republic of South Africa. The National Development Plan. D.o. Communication. Pretoria, Department of Communication.2012. from http://www.gov.za/
 • Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C. and Hunt, H.K. (2005), “An attitude approach to the prediction of entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 15 No. 4, pp. 13-32.
 • Ruwitch, J. “HAQ interview: Singapore’s Deputy Prime Minister Lee Hsien Loong”, Harvard Asia Quarterly; 28 May2004, available at: www.fas.harvard .edu/, asiactr/haq/200001/0001a005.htm
 • Sally Smith, Margaret Hamilton & Khristin Fabian (2019) Entrepreneurial drivers, barriers and enablers of computing students: gendered perspectives from an Australian and UK university, Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2019.1637840
 • Schoof, U. (2006). Stimulating youth entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people. SEED WorkingPaper, No. 76, International Labor Office, Geneva, Switzerland.
 • Shambare R. Using projects in teaching Introductory Business Statistics: the case of TUT Business School. African Journal of Business Management. 2011; 5(11): 4176-4184.
 • Streeter, D.H., Jaquette, J. P., & Hovis, K. (2002). University-wide
  entrepreneurship education: Alternative models and current trends,
  Working Paper, Department of Applied Economics and Management,
  Cornell University, Ithaca, New York 14853-7801 USA.
 • Suddle, K., Beugelsdijkb, S., & Wennekers, S.(2007). Entrepreneurialculture and its effect on the rate of nascent entrepreneurship.Netherlands Ministry of Economic Affairs. Retrieved from http:// www. Entrepreneurship-SME. Eu/ PDF-ez/ H200715. PD
 • Van der Walt R., van der Walt S. J. Entrepreneurial training for Human Resources Practitioners and potential services rendered to small enterprises. Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management. 2008; 1 :( 21-34).
 • Chigunta, F., Schnurr, J., James-Wilson, D., & Torres, V. (2005). Being
  “real” about youth entrepreneurship in eastern and Southern Africa.
  SEED Working Paper, No. 72, International Labor Office, Geneva
 • Levie, J., & Autio, E. (2008). A theoretical grounding and test of the
  EM model. Small Business Economics, 31 (3), 235-263
 • Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programs raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22, 566–591