تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مطالعه مورد یک نیروی نظامی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دافوس

2 پژوهشگر موضوعات فرهنگی

چکیده

شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثیرات گوناگونی بر کاربران دارند. این پژوهش به تاثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد سازمانی کارکنان یک نیروی نظامی پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش شناخت و تبیین تاثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد سازمانی کارکنان یک نیروی نظامی است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: تاثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد سازمانی کارکنان یک نیروی نظامی چیست؟ تحقیق از نوع کاربردی است، روش‌های انجام تحقیق توصیفی و موردی زمینه‌ای است.

جامعه آماری تحقیق عبارت است از اسناد و مدارک مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مدیریت و فضای مجازی در داخل و خارج از آجا که حداقل دارای مدرک تحصیلی دکتری و بیست‌وپنج سال سابقه خدمت هستند. حجم جامعه آماری حدود 250 نفر برآورد و براساس فرمول کوکران حجم جامعه نمونه 72 نفر تعیین ‌شده است. در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات استفاده ‌شده است. اطلاعات مورد نیاز‌ به روش‌های کیفی(اسناد و مدارک و مصاحبه با هشت نفر از صاحبنظران) و کمی(پرسشنامه) جمع‌آوری شده و با رویکرد آمیخته مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی مجازی با «افزایش ارتباطات و تعاملات سازمانی» و «ارتقای آگاهی و آموزش سازمانی کارکنان» بر عملکرد سازمانی کارکنان یک نیروی نظامی تاثیر مثبت و با «تضعیف فرهنگ‌سازمانی» و «کاهش انگیزه خدمتی کارکنان» بر عملکرد سازمانی کارکنان یاد شده تاثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-آذری، امین(۱۳۹۷)، نقش شبکه های اجتماعی در عملکرد سازمانی کارکنان نیروهای مسلح، اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، کرمانشاه.
- بایرس، لوید ال، (۱۳۹۶)، مدیریت منابع انسانی (مترجمان دکتر محمد­تقی ضیایی بیگدلی، نادر آریا، سید محمدرضا احمدی)، نشر کوهسار، تهران، چاپ دوم.
- بریمانی ابوالقاسم و علیزاده پاجی وحید(۱۳۹۸)، رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال نهم شماره ۳۵، صفحات ۱-۲۴.
-اسکندری، مجتبی و محسن لو، حسن(۱۳۹۳)، بررسی میانجیگری استرس بر رابطه بین رضایت شغلی و انگیزه خدمتی فرماندهان و مدیران آموزش یکی از نیروهای مسلح، فصلنامه روانشناسی نظامی، دوره پنجم، شماره ۱۹، پاییز.
-حافظ نیا، محمدرضا(۱۳۹۰)، جغرافیای سیاسی فضای مجازی،  تهران، انتشارات سمت.
-حامدی سنجابی، علیرضا، (۱۳۹۷)، امکان‌سنجی ارائه برنامه‌های عقیدتی سیاسی نداجا در شبکه‌های اجتماعی مجازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دافوس آجا،
-خدایاری، کلثوم و دیگران(۱۳۹۳)، میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره ۱، بهار، ۱۸۲- ۱۶۸
-رحمان ­زاده، سیدعلی(۱۳۸۹)، کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره ۱، شماره۱، اسفند.
- سراقی، حجت‌الله و خورشید وند یاسر(۱۳۹۳)، فرهنگ سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه میشل فوکو. فصلنامه علوم و فنون نظامی.، دافوس آجا، سال دهم. شماره ۲۷. بهار
- سند جامع فضای مجازی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مصوب فرمانده محترم کل آجا ۱۳۹۲)
- سید علوی، سید مسعود و  نقیب السادات، سیدرضا(۱۳۹۱)، حوزه عمومی در فضای مجازی مولفه­های شکل گرفته حوزه عمومی مجازی از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی در دانشگاه­های ایران،  فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۵۷، ۱۱۰-۱۵۸
-شعبانی، حسن.(۱۳۹۸)، کاهش آسیب­های روانی و اجتماعی استفاده از فضای مجازی در کارکنان ارتش ج ا.ا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
-قلی زاده، آذر و زمانی، عباس(۱۳۹۶)، مطالعه کیفی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران، فصلنامه رسانه، سال ۲۸، شماره ۱، بهار.
-قدوسی، امیر(۱۳۹۶)، تأثیر فضای مجازی بر امنیت ملی ج.ا.ا، رساله دکتری دانشگاه دفاع ملی.
- کهوند، محمد، (۱۳۹۵)، شبکه عنکبوتی، قم، انتشارات ذکری، چاپ اول.
-گروه مطالعاتی شماره ۴ دوره ۲۷ (۱۳۹۶)، پیامدهای شبکه‌های اجتماعی بر سرمایه‌های انسانی آجا، دافوس آجا.
-گروه مؤلفان(۱۳۹۷)، فضای مجازی ویژه دانشجویان دافوس آجا، انتشارات دافوس آجا.
- منتظرقائم، مهدی و همکاران، (۱۳۹۸)، اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه­های خاموش، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره۳۶.
- میهن خواه، عبدالغنی(۱۳۹۴)، ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان بلوچستان.
-www.khamenei.ir