تاثیر رهبری استراتژیک بر بهبود عملکرد سازمانی با میانجی‌گری دوسوتوانی نوآوری (مورد مطالعه: یکی از سازمان‌های دفاعی نیروهای مسلح)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر رهبری استراتژیک بر بهبود عملکرد سازمانی از طریق دوسوتوانی نوآوری در یکی از سازمان‌های دفاعی نیروهای مسلح به شرته تحریر درآمده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان مدنظر در سال 1401 بوده است که بر حسب اطلاعات موجود 420 نفر بوده که با توجه به جدول کرجسی - مورگان 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده (قرعه‌کشی برحسب کد پرسنلی کارکنان) نمونه‌گیری شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه‌های رهبری استراتژیک لیر (2012)، عملکرد سازمانی اچیو و دوسوتوانی نوآوری جانسون (2009) بوده است. تحلیل داده‌ها نیز از طریق آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و رگرسیون صورت پذیرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد رهبری استراتژیک و مولفه‌های آن (چشم‌انداز آینده، ساختار و فرآیند سازمانی، سرمایه انسانی، ارزش های اخلاقی، شایستگی و فرهنگ سازمانی) بر بهبود عملکرد سازمانی از طریق دوسوتوانی نوآوری در سازمان موردمطالعه تاثیر دارد. همچنین، دوسوتوانی نوآوری بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع و مآخذ
ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی. و شعبانی مژدهی، صفورا.(1396). بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری دوسوتوانی نوآوری، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 7، شماره 3، صص 19-35.
اکبری، محسن.(1394). بررسی تاثیر رهبری استراتژیک بر مزیت‌های رقابتی با میانجی‌گری دوسوتوانی نوآوری (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهر اراک)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 74، صص 81-104.
بادین، مسعود.(1395). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر عملکرد تجاری صنعت بیمه کشور، بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، تهران.
خدادادی، سارا.؛ مرادی، محمود. و یاکیده، کیخسرو.(1397). تبیین نحوه تاثیر دوسوتوانی بر ابعاد عملکردی سازمان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک استان گیلان)، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 10، شماره 1، صص 84-100.
سعادتی، امیدرضا.؛ صیادی، سعید. و آهنگری، شورش.(1392). بررسی رابطه بین انواع سبک های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان، مدیریت بهره­وری (فراسوی مدیریت)، دوره 7، شماره 26، صص 69-91.
صحت، سعید. و یاراحمدی، محسن.(1394). بررسی تاثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تکنولوژی محور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 4، صص 1065-1090.
طالاری، محمد.؛ خدادادحسینی، سید حمید.؛ کردنائیج، اسداله. و آذر، عادل.(1396). مدیریت راهبردی پرتفولیوی شکل‌گیری دوسوتوانی در سطح شرکت‌های هلدینگ، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست‌وسوم، شماره 65، صص 13-43.
مرادی، محمود.؛ یاکیده، کیخسرو. و مدنی، فاطمه.(1394). فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان و عملکرد: نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانی، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 4، صص 1245-1266.
مرادی، پروانه. و حسین پور، محمد.(1396). شناسایی و تحلیل رابطه راهبردهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی و خود کارامدی کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره). صنعت حمل و نقل دریایی، سال سوم، شماره 1، صص 67-81.
ملائی، رباب. و قجاوند، ابوذر.(1394). نقش آفرینی رهبری استراتژیک در بهبود عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنعت برق استان اصفهان)، نوآوری­های مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره چهار، صص 117-130.
ممبینی، یعقوب. (1394). ارائه چارچوب مفهومی از نقش دوسوتوانی زمینه‌ای در بهبود عملکرد منابع انسانی پلیس، نشریه علمی-ترویجی منابع انسانی ناجا، سال دهم، شماره 40، صص 1-18.
میرکمالی، سیدمحمد. و کرمی، محمدرضا.(1395). بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان، مدیریت توسعه و تحول، شماره 24، صص 11-22.
وکیلی، یوسف. و شهریاری، سلطانعلی. (1397). تاثیر سرمایه فکری بر دوسوتوانی سازمانی: نقش تعدیل‌گر فرهنگ نوآورانه (مورد مطالعه: صنعت برق در کشور)، توسعه کارآفرینی، دوره 11، شماره 2، صص 381-400.
Aslan, S.; Diken, A. & Sendogdu, A. A.(2011). Investigation of the effects of strategic leadership on strategic change and innovativeness of SMEs in a perceived environmental uncertainity, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, PP. 627-642.
Dudin, A. Y. & Al-rababah, R. A.(2015). Strategic leadership and their effect on managing organizational change: Case study Zarqa University, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 12, PP. 81-89.
Kitonga, A. & Mwendwa, D.(2017). Strategic leadership practices and organizational performance in Not-For-Profit Organizations in Nairobi County in Kenya, Digital Repository, Avalable to:  http://ir.jkuat.ac.ke/handle/123456789/2920.
Kostopoulos, K. C., Bozionelos, N., & Syrigos, E. (2015). Ambidexterity and unit performance: Intellectual capital antecedents and cross-level moderating effects of human resource practices, Human Resource Management, 54(1), PP. 111–132.
Ozer, F. & Tinaztepe, C.(2014). Effect of strategic leadership styles on firm performance: A study in a Turkish SME, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 150, PP. 778-784.
Sanchez, A. A.; Marin, G. S. & Morales, A. M.(2015). The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 24, PP. 138-148.
Wei Z.; Zhao J. & Zhang C. (2014). Organizational ambidexterity, market orientation, and firm performance, Journal of Engineering and Technology Management, 33, PP. 134-153.
Zehir, C.; Gurol, Y.; Karaboga, T. & Kole, M.(2016). Strategic human resource management and firm performance: The mediating role of entrepreneurial orientation, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, PP. 372-381.