دوره و شماره: دوره 10، شماره 41 - شماره پیاپی 4، اسفند 1399 (شماره 41، زمستان 1399(همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 

پژوهشی

شناسایی شاخص ها ی جاری سازی استراتژی های منابع انسانی

صفحه 38-7

امیرمسعود کروبی؛ ناصر پورصادق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ بهروز رضایی منش


نقش اندیشکده ها در سیاستگذاری خارجی ( مطالعه موردی انگلستان )

صفحه 64-39

عظیم کریمی؛ علیرضا سلطانی؛ احمد بخشایشی اردستانی


طراحی مدل شایستگی کارکنان در حوزه امنیت سایبری

صفحه 298-273

حسن کاویانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 41، زمستان 1399(همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.