دوره و شماره: دوره 10، شماره 40 - شماره پیاپی 3، آبان 1399 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 

پژوهشی

تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

صفحه 32-7

میترا ابراهیمی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری راد؛ شیوا آزادفدا؛ سیدمحمدصادق مهدوی


ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه

صفحه 170-139

مهدی پوررمضان؛ حمید رضا جمالی؛ غلامحسین مسعود


تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 224-199

فاطمه رحیمی مقدم؛ مجتبی امیری؛ حسین صفری؛ محمد خوش چهره


طراحی الگوی جوسازمانی متعالی

صفحه 440-415

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ علیرضا مرادی صالح


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 41، زمستان 1399(همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.