دوره و شماره: دوره 12، 49 (زمستان 1401) - شماره پیاپی 4، دی 1401، صفحه 281-7 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند) 

پژوهشی

رویکردها، روش ها و اصول طراحی سامانه های اجتماعی -فنی؛ یک مطالعه ی مروری با رویکرد انتقادی

صفحه 27-7

ابوذر سیفی کلستان؛ ناصر پورصادق؛ مجید کرامت زاده کرامت زاده؛ مهدی احمدیان


ارائه الگوی خدمات اجتماعی موسسات آموزش عالی

صفحه 191-167

حجت حسنی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبداللهی


مدل سنجش توان دانشگاه ها جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین

صفحه 216-193

مرتضی برهانی؛ حیدر امیران؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند