مدل سنجش توان دانشگاه ها جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش در خصوص ابعاد، مقوله‌های اصلی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده مدل سنجش توان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای تبدیل به دانشگاه‌های کارآفرین، دانشی راهبردی در مطالعات بین رشته‌ای است. این مقاله در پی تدوین راهبردی برای توان سنجی مراکز آموزش عالی برای تبدیل به دانشگاه‌های کارآفرین است. در این پژوهش پس از استخراج شاخص‌های دانشگاه کارآفرین و عوامل بین رشته‌ای ایجاد کننده این شاخص‌ها، اولویت‌بندی و وزن هر یک از آنها برای ارائه مدلی برای سنجش توان مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل‌شدن به دانشگاه کارآفرین سنجش شده است. استخراج این دانسته‌های جدید با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران بین رشته‌ای صورت پذیرفته است. از نظر گردآوری داده‌ها، نوعی تحقیق توصیفی است. پرسش‌نامه‌های برخط در اقشار مختلف دانشگاه‌هایی توزیع شد. در این تحقیق برای ارزیابی پایایی ابزار پژوهش از روش و فرمول آلفای کرونباخ و به‌منظور بررسی اعتبار (روایی‌) گویه‌های پرسش‌نامه، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که دوازده عامل داخلی و خارجی در ایجاد و تقویت شصت و نه شاخص لازم برای تبدیل به دانشگاه کارآفرین تأثیر دارند. 28.04% از این مدل به عوامل شاخص ساز ساختاری، 65.97% به عوامل شاخص ساز محتوایی و فقط 5.98% از عوامل به شاخص‌های زمینه‌ای مربوط است. راهبرد پیشنهادی این مقاله توجه به شاخص‌های محتوایی در مرتبه اول و در مرتبه دوم توجه به شاخص‌های ساختاری در مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل به دانشگاه کارآفرین است. در این راهبرد 68.20% از عوامل مؤثر بر آمادگی مؤسسه آموزش عالی به عوامل داخلی آن و تأثیر عوامل خارجی کمتر از یک‌سوم (31.80%) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • سپهری، یعقوب؛ لیاقت دار، محمد جواد و اسفیجانی، اعظم (1399)، «رویکردها و روش‌های یاددهی و یادگیری در دانشگاه‌های نسل چهارم از منظر اعضای هیات علمی: مطالعه موردی کیفی»، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره 12، شماره 2، صص 137-161.
  • سلام زاده، آیدین و یدالهی فارسی، جهانگیر (1390)، «طراحی یک مدل مفهومی پویا برای دانشگاه کارآفرین»، پایان نامه مدیریت کارآفرینی- بخش عمومی، دانشگاه تهران
  • صالحی عمران، ابراهیم و رستمی، فرخنده (1388). «بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی دانشجویان»، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره 1، شماره 2، صص 22-34.
  • ضیاء، بابک؛ رضوانی، مهران؛ مبارکی، محمد حسن و تاج پور، مهدی (1398). «الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)»، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 12، شماره 2، صص301-320. doi: 10.22059/jed.2019.285814.653079
  • عالی پور، علیرضا و عنایتی، ترانه (1396)، «تجاریسازی تحقیقاتدانشگاه‌های نسل چهارم»، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، شماره 26، دانشگاه عالی دفاع ملی، صص 53-76 
  • قهرمانی، محمد، حاجی خواجه‌لو، صالح رشید، و ابوچناری، عقیل (1391)، «نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)»، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 4، شماره 4، صص 185– https://jed.ut.ac.ir/article_24407.html
  • کردنائیج، اسدا... ، احمدی، پرویز، قربانی، زهرا و نیاکان لاهیجی، نازیلا (1391)، «بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس»، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 5، شماره 3، صص 47-64
  • محسنی، هدی سادات (1397)، «شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاه‏ها به دانشگاه کارآفرین»،راهبرد اجتماعی فرهنگی، دوره 7، شماره 4، صص 187-208
  • میرزایی، علی، یدالهی فارسی، جهانگیر (1395)، «مدل مفهومی کارافرینی دانشگاهی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان»، پایان نامه مدیریت کارآفرینی- بخش عمومی، دانشگاه تهران
  • نبی پور، ایرج (1399). «دانشگاه نسل پنجم: بر پایه مدل مارپیچ پنج‌گانه کارایانیس و کمبل»، مجله طب جنوب، دوره 23، شماره 2، صص ۱۹۴-۱۶۵.

  ب- انگلیسی

  • Barbieri, E., Rubini, L., Micozzi, A., Barbieri, E., Rubini, L., & Micozzi, A. (2013). Evaluating policies for innovation and university-firm relations. An investigation on the attitude of Italian academic entrepreneurs towards collaborations with firms. Economia Marche / Journal of Applied Economics, XXXII (2), 17–45.
  • Cano, M. G., urbano, david., & Kirby, D. A. (2006). A Literature Review on Entrepreneurial Universities: An Institutional Approach. Political Science, Working Papers 0608, Departament Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Clark, B. R. (2004). Delineating the character of the entrepreneurial university. Higher Education Policy, 17 (4), 355–370.
  • Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. Journal of Technology Transfer, 37 (1), 43–74.
  • Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 31 (5), 599–603.
  • Mwasalwiba, E. S. (2010). Entrepreneurship education: A review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education and Training, 52 (1), 20–47.
  • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
  • Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M.R. (2011). Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model. Global Business and Management Research: An International Journal, 3, 30-37.
  • Sharif, N., & Baark, E. (2008). Mobilizing technology transfer from university to industry. Journal of Technology Management in China, 3 (1), 47–65.
  • Sporn, B. (2001). Building adaptive universities: Emerging organisational forms based on experiences of european and us universities. Tertiary Education and Management, 7 (2), 121–134.
  • von Graevenitz, G., Harhoff, D., & Weber, R. (2010). The Effects of Entrepreneurship Education. Education. Journal of Economic Behavior and Organization, 1, 90.
  • Wang, X., Sun, X., Liu, S., & Mu, C. (2021). A Preliminary Exploration of Factors Affecting a University Entrepreneurship Ecosystem. Frontiers in Psychology, 12, DOI=10.3389/fpsyg.2021.732388.
  • Wissema, J. G., & Elgar, E. (2009). Towards the Third Generation University With contributions from Jan Verloop, author of Insight in Innovation. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar
  • Yusof, M., Siddiq, M. S., & Nor, L. M. (2012). Internal Factors of Academic Entrepreneurship: the Case of Four Malaysian Public Research Universities. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8 (1), 84–115.