دوره و شماره: دوره 12، 48 (پاییز 1401) - شماره پیاپی 3، مهر 1401، صفحه 278-7 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند) 
طراحی و اعتبار سنجی مدل کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی با رویکرد آمیخته

صفحه 250-223

شیوا شهرام فر؛ اکبر عالم تبریز؛ حسام زند حسامی؛ کمال سخدری


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند