ماهیت و ابعاد دیپلماسی پنهان در تنگنای مناظره محرمانگی-شفافیت ؛ با تأکید بر نقش سازمان های اطلاعاتی و امنیتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دانش و پژوهش دانشگاه

2 دانشیار

چکیده

با توجه به این که قاطبه توافقات و تعاملات بین المللی، به دنبال مذاکرات محرمانه و پنهانِ پشت درهای بسته صورت می پذیرد، از این رو فهم پیچیدگی ها و ظرافت های روابط بین الملل بدون مطالعه دیپلماسی پنهان فهمی ناقص و ناتمام است. هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت و ابعاد اخلاقی، همکاری جویانه، اعتمادسنجی و پیامدسنجی دیپلماسی پنهان با نگاه به آینده آن در تنگنای محرمانگی-شفافیت و نقش سازمان های اطلاعاتی و امنیتی در این فرآیند است. در چنین بافتاری، سوال اصلی تحقیق این است که دیپلماسی پنهان چه ضرورت و جایگاهی در تأمین منافع امنیتی کشورها و اعتماد فیمابین با نقش آفرینی سازمان های اطلاعاتی و امنیتی دارد؟ سوالات فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:1- چرا و درچه زمانی سران یک کشور ترجیح می‌دهند به جای استفاده از دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پنهان را برگزینند؟ 2- چه زمانی یک رقیب دربرابر وسوسه‌های لو دادن اطلاعات مقاومت می‌کند؟ 3- تحت چه شرایطی دیپلماسی پنهان منجر به یک همکاری سودمند و موثر می‌شود حتی اگر این همکاری موقت بوده و طرفین به یکدیگر اعتماد کامل نداشته باشد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


«منابع و مآخذ»
منابع فارسی:
بیولا، کورنلیو و موری، استوارت (1396)، دیپلماسی پنهان: مفاهیم و زمینه ها، ترجمه معاونت پژوهشی و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی. ص24
تاجیک، کاظم و همکاران.(1398) «دیپلماسی های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال بیست و دوم زمستان 1398 شماره 4 . صص 176-175
ترنر، مایکل ای (1388)، علل شکست اطلاعات سری، ترجمه: قاسم بنی هاشمی، تهران، دانشکده اطلاعات. صص 224-187
سجادپور، محمد کاظم و پروین نگین راز. (1393)«بایسته ها در هدل ارزیابی تکنیک دیپلوماسی مسیر دوم». فصلنامه سیاست خارجی. سال بیست و هشتم. شماره 2. تابستان. ص 213
کیخائی، هادی، قادری، روح الله و دیگران.(1400) « سازواره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان  ». فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی.سال 16 . شماره 59.تابستان. ص 50
کینزر ،استفن (1390). براندازی: روایت یک قرن عملیات تغییر رژیم توسط آمریکا از هاوایی تا عراق. ترجمه محمد حسین آهویی. تهران: ثالث.  صص 249-189
قادری کنگاوری، روح الله. (1392) دیپلماسی پنهان. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).ص 237
قادری کنگاوری، روح الله. (1398) مقاومت و دیپلماسی نهضتی. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع). صص 144-143
میرمحمدی، مهدی.( 1390الف) سازمان های اطلاعاتی و سیاست خارجی(مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی امریکا). تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران. صص 120-119 ؛  221-220 ؛ 4
مهدی میرمحمدی. (1390 ب) « سازمان های اطلاعاتی و سیاست خارجی: چارچوبی برای تحلیل». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال چهاردهم. شماره سوم. پاییز. صص 200-199 ؛ 192
منابع انگلیسی:
Aftergood, Steven (2009) Reducing Government Secrecy: Finding What Works, Yale Law & Policy Review 27, no. 2. Pp 402-403
Allison, Carnegie (2021), Secrecy in International Relations and Foreign Policy, Department of Political Science, Columbia University, New York, NY 10025, USA; Annu. Rev. Political Sci.
Baylis, J. and S. Smith.(2001) The Globalization of World Politics: an Introduction to Internatinal Relations. Oxford: Oxford University Press.p 393
Berridge, G. R. and Alan James (2003) A Dictionary of Diplomacy. 2nd Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.p 239
Birchall, Clare.(2011) “Introduction to 'Secrecy and Transparency' The Politics of Opacity and Openness.” Theory, Culture & Society . p 62
Bok, Sissela. (1984). Secrets : on the ethics of concealment and revelation. 1st Vintage Booksed. New York: Vintage Books.p 27
Bjola, Corneliu, and Markus Kornprobst.( 2013). Understanding international diplomacy : theory, practice and ethics. Abingdon, New York: Routledge. P 31
Bjola, Corneliu.(2014)“The Ethics of Secret Diplomacy: A Contextual Approach,” Journal of Global Ethics,10:1. P 3 , 12
Callières, Monsieur de; H M A Keens-Soper; Karl W Schweizer (1983 [1716]) The art of diplomacy, New York: Holmes & Meier Publishers. P 33, 78, 80
Carter, Charles Howard. (1964)The Secret Diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625. New and London: Columbia University Press.
De Launay, Jacques.( 1973) Histoire Secrète de Notre Temps : Histoire de la Diplomatie Secrète, 1789-1914. Nyon, Swisse : Publications G.V. Service,
De Launay, Jacques. (1962)Histoire de la diplomatie sécrète 1914-1945 .Paris : Marabout Books.
Feilleux, Leguey and  Jean Robert; (2009)The Dynamics of Diplomacy; Boulder, CO & London: Lynne Rienner Publishers.p 2
Freeman, Chas. W (1997) The Diplomat’s Dictionary, Washington, DC: United States Institute of Peace Press. P 264
Gilboa, E. (1998)“Secret Diplomacy in the Television Age”. International Communication Gazette, Vol. 60, No. 3. P 213
Glees, Anthony (2016) Open secrecy, in: Bjola, Corneliu & Murray, Stuart (2016) Secret diplomacy: concepts, contexts and cases, New York: Routledge. P 108, 119
Glees, Anthony & P. H. J. Davies and J. N. L. Morrison. (2006) The Open Side of Secrecy: Britain’s Intelligence and Security Committee, London: Social Affairs Unit.
Halevy, Efraim (2006). Main the Shadows: Inside the Middle East Crisis with the Man Who Led the Mossad. New York:St. Martin's Press. P 206
Haas, Mark (2005) The ideological origins of great power politics, Cornell University Press.
Jarvis, J. (2013) Welcome to the End of Secrecy. Guardian 13 April.Online, Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/06/nsa-surveillance-welcome-end-secrecy
Horn, E.,(2011)“Logics of Political Secrecy.” Theory, Culture and Society, Vol. 28 (7-8). P 103
Keren Yarhi-Milo and George Yin.(2017).Can You Keep a Secret? Reputation and Secret Diplomacy in World Politic. P 3. Available at: https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/kyarhi/files/secrecy.8.16.2017.pdf.
Kovacs, Amos. (1997,Oct)  Using Intelligence. Intelligence and National Securiyty.12(4).
Low, Maurice A.(1918)“The Vice of Secret Diplomacy;” The North American Review; Vol.207; No.747; Feb.  p 209, 212-2014
Momengoh, Nick Parfait. (2013)Secret Diplomacy: The Practice of Back Channel Diplomacy by Liberal Democratic States. Newark, New Jersey. P 35, 38, 31, 215-2016, 217, 222
Murray, Stuart (2016) Secret “versus” open diplomacy across the ages, in: Bjola, Corneliu & Murray, Stuart. Secret diplomacy: concepts, contexts and cases, New York: Routledge.p 13
O’Gorman, Gweneth.(2015) Secrecy and US Post 9/11 Diplomacy. In The Effectiveness of Secrecy in Diplomacy., Student No.july
O’Gorman, Gweneth.(2015) Diplomacy - Transparency versus Secrecy. In The Effectiveness of Secrecy in Diplomacy., Student No.july. pp 38-39, 41-42
Pruitt, Dean G. (2008) Back-channel Communication in the Settlement of Conflict.International Negotiation 13.Available at: pp 37-38
Putnam, Hilary(.2004) Ethics without ontology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Ramsay, Maureen. (2011). "Dirty hands or dirty decisions? Investigating, prosecuting and punishing those responsible for abuses of detainees in counter terrorism operations." The International Journal of Human Rights no. 15 (4).p 628
Rosenau, James;(2000) “Diplomacy, Proof, and Authority in the Information Age,” In Power and Conflict in the Age of Transparency; edited by Finel and Lord; New York: Palgrave.p 36
Sanchez Estop, J.D. (2014)  “WikiLeaks: From Abbe Barruel to Jeremy Bentham and Beyond (A Short Introduction to the New Theories of Conspiracy and Transparency).” Cultural Studies Critical Methodologies, Vol 14 (1). P 41
Scott, Len . (2004) “Secret Intelligence, Covert Action and Clandestine Diplomacy”. Intelligence and National Security 19 (2). Pp 330-331
Thompson, James Westfall and Saul Padover.(1963) Secret Diplomacy: Espionage and Cryptography, 1500-1825. New York, NY: Frederick Ungar Publishing Co.,
Weingast, B. R. (2009) The Political Institutions of Representative Government, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 145(4).
Wilson, Woodrow.( 1918). The Fourteen Points Speech, January 8. Available at:http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
Wright, Robin (2015). An Iran Deal, At Last. Available at: https://www.newyorker.com/news/news-desk/an-iran-deal-at-last.
Zilliacus, Koni. (1946)Mirror of The Past: A History of Secret Diplomacy. New York, NY: Current Books Inc.