نظام تأمین اجتماعی سالمندان؛ با تاکید بر سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران - پردیس بین‌المللی کیش

چکیده

چکیده

هدف این تحقیق تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های جمعیتی و مقابله صحیح با معضل سالمندی جمعیت است که ضمن معرفی مولفه‌های نظام تامین اجتماعی سالمندی و انطباق آن با سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی معظم له) محقق می‌گردد. در این راستا از روش تحقیقِ کیفی، نظریه مبنایی (داده بنیاد) بهره گرفته شده و در نهایت نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ قلمرو‌های نظام تامین اجتماعی از جمله بخش‌هایی هستند که در گذار جمعیتی و ظهور پدیده سالمندی جمعیت آسیب جدی می‌بیند، در عین‌حال مناسب‌ترین راه برای رفع بحران‌های ناشی از آن نیز می‌باشد. همچنین اگر چه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، گفتمان «کنترل جمعیت» به «افزایش جمعیت» مبدل گردیده، اما آنچه مسلم است رویکرد کلی و هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب «متناسب سازی جمعیت» و «توسعه پایدار» یا به تعبیر بهتر، پیشگیری از کاهش رشد نرخ رشد جمعیت با تمرکز بر اصل کمیت و کیفیت به‌صورت توأمان است. لذا از ضروری‌ترین اقدامات به‌منظور پیشگیری از سالمندی جمعیت و نیز توفیق سیاست‌های کلی جمعیت می‌توان به‌ترتیب به؛ آگاهی از وضعیت جمعیت موجود، توانمندسازی نسل جوان امروزی، آینده‌پژوهی تغییرات جمعیتی، بازنگری در قوانین و مقررات، اصلاح ساختارهای نظام‌ِتأمین‌ِاجتماعی و طراحی نظام جامع تأمین اجتماعی سالمندان متناسب با نیازمندی‌های سالمندان اشاره نمود به‌گونه‌ای که خدمات نظام جامع تأمین اجتماعی بر تکریم و مراقبت از سالمندان متمرکز گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف) منابع فارسی

  • اداره امور تأمین اجتماعی،(1386)، مترجمین: حسین مشیری تبریزی، علی ماهر، تهران ، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
  • استیگلیتز، ژوز (1391). «اقتصاد بخش عمومی»، جلد اول ترجمه عسکری، محمدمهدی. ایران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت.
  • اسکندری و دیگران (1398). «طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان تامین اجتماعی»، فصلنامه علمی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره 27. صفحه 231-198.
  • آیبه ریدل، (1389). «تأمین اجتماعی به‌مثابه حق انسانی- مبانی نظری و چالش‌های فراروی»، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران، انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران.
  • باسخا، مهدی؛ یاوری، کاظم؛ صادقی، حسین؛ ناصری، علیرضا (1394). «نگاهی بر آثار اقتصادی پدیدة سالمندی»، سالمند، دوره 10، شماره 1. صفحه 105-92.
  • بیانات و سخنرانی های مقام معظم رهبری،. قابل دسترسی در سایت.  Khamenei.ir
  • حبیب نژاد و تسخیری (1397). «حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی»، مجله حقوق تطبیقی، جلد 14، بهار و تابستان 1397، شماره 1. صفحه 112-91.
  • خرمشاد و دیگران (1398). «متغیرهای جمعیتی موثر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره 36. صفحه 34-7.
  • دادگر، یدالله، (۱۳۹۲). «اقتصاد بخش عمومی»، ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
  • دهخدا، علی اکبر، (1363)، «فرهنگ فارسی»، تهران، نشر امیر کبیر، چاپ اول.
  • راغفر و دیگران (1394). «بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های» اول تا چهارم توسعه»، فصلنامه مطالعات اقتصادی ایران، دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 79-59.
  • صالحی، نوالله، دلالی، رحیم و دیگرا (1389). «بررسی تعادل و پایداری یک مدل کلان اقتصادی بدون بهره در مقایسه با مدل کلاسیک سارجنت»، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال اول، تابستان 1389، ص 28-5.
  • عباسی لاهیجی، بیژن، (1390)، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تهران، انتشارات دادگستر.
  • عبداللهی، محمد(1380). «طرح مسائل اجتماعی در ایران، اهداف و ضرورت‌ها»، کتاب: نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 3، تهران، ناشر: مؤسسه نشز کلمه و انجمن جامعه‌شناسی ایرا، چاپ اول.
  • عراقی، عزت اله (1382). «اهمیت و جایگاه حقوق تأمین اجتماعی»، فصلنامه حقوق تأمین اجتماعی، سال اول، پیش‌شماره. صفحه 150-123.
  • غمامی، سید محمدمهدی غمامی،عزیزی، حسین (1396). «بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره 66. صفحه 156-117.
  • فتحی و دیگران (1395). «بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده آن تا افق 1430 شمسی» مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری گروه جمعیت و سلامت.
  • فتحی، الهام (1395). نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران، تهران، نشر پژوهشکده آمار.
  • کوششی، مجید و همکاران (1392). طرح سالخوردگی جمعیّت در ایران (ویژگی‌های جمعیّتی و اجتماعی- اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو)، گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
  • گروه مؤلفان (1383)، «بررسی مسائل اجتماعی ایران»، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوّم.

  محمدی و مستوفی(1393). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی (مطالعة موردی: بیمه‏شدگان سازمان تأمین اجتماعی شعبة یک قم). فصلنامه فرهنگ سازمانی، دوره 12 ،ش 12. صفحه 299- 323.

   

  ب)  انگلیسی

  • Browne, J. P., O'Boyle, C. A.,(1994), McGee, H. M., Joyce, C. R. B., McDonald, N. J., O'Malley, K., & Hiltbrunner, B. (1994). Individual quality of life in the healthy elderly. Quality of life Research, 3(4), 235-244.
  • Chvátalová, I. (2016) Social policy in the European Union. Czech Journal of Social Sciences Business and Economics, 5(1), 37-42.
  • Garner, Bryan A. (2009), Black's Law Dictionary, Ninth Edition, A Thomson Reuters Business.
  • Green, S. K. (1984). Senility versus wisdom: The meaning of old age as a cause for behavior. Basic and applied social psychology, 5(2), 105-110.
  • International Labour Organization (ILO), Social security (Minimum Standards) Convention- C102 (ILO. 1952).
  • Johnson, S. (2019). World population and the United Nations: Challenge and response. CUP Archive.
  • LAAMIRI, K. The Discursive Ethos: From The Social Conception of Language to The Social Conception of the Subject. In 7th MEDITERANNEAN INTERDISCIPLINARY FORUM ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES.
  • Lee, R. D., & Mason, A. (Eds.). (2011). Population aging and the generational economy: A global perspective. Edward Elgar Publishing.
  • Lipsitz, L. A., & Goldberger, A. L. (1992). Loss of'complexity'and aging: potential applications of fractals and chaos theory to senescence. Jama, 267(13), 1806-1809.
  • Smith, R. (2020). Social security as a developmental institution?: The relative efficacy of poor relief provisions under the English Old Poor Law. In History, historians and development policy. Manchester University Press.
  • -Tagliani, E., Shi, C., Nancy, P., Tay, C. S., Pamer, E. G., & Erlebacher, A. (2011). Coordinate regulation of tissue macrophage and dendritic cell population dynamics by CSF-1. Journal of Experimental Medicine, 208(9), 1901-1916.
  • -United Nations Population Division (2015) World Population Prospects: The 2015 Revision, Population Database, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York
  • -World Social Protection Report) 2014( Building economic recovery, inclusive development and social justice - International Labour Office. Geneva: ILO.