بررسی جریان های سیاسی- مذهبی متاثر از از گفتمان انقلاب اسلامی در عراق و آثار آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان- گروه معارف اسلامی -

2 استادیار

چکیده

کشور عراق در طول تاریخ دارای تنوع قومی و مذهبی بوده و حاکمیت سیاسی آن بین اقوام و مذاهب مختلف در گردش بوده است. گروه های سیاسی- نظامی شکل گرفته در عراق مبتنی بر اصول مذهبی و اهداف سیاسی و نظامی متفاوت، درصدد تغییر وضع موجود به سمت وضعیتی مطلوب بوده‌اند. وضعیت پیچیده جریان های سیاسی و نظامی عراق و تاثیر فعالیت های آن ها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و روابط سیاسی بین دو کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است. بر این مبنا .مساله اصلی این پژوهش بررسی جریان های سیاسی- مذهبی متاثر از گفتمان انقلاب اسلامی در عراق و آثار آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. لذا تلاش شده است تا میزان انطباق جریان های سیاسی و نظامی متاثر از انقلاب اسلامی با گفتمان انقلاب اسلامی بررسی شده و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرن نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار پرسش‌نامه انجام شده و جامعه نمونه آن نیز 42 نفر است. نتایج پژوهش به طور کلی حاکی از آن است که به هر میزان خصوصیات فکری و عملکرد میدانی هر یک از گروه های سیاسی و نظامی عراق انطباق بیشتری با اصول گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشد بر افزایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مثبت دارند و به هر میزان از این اصول فاصله بگیرند تاثیری خنثی یا منفی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
-اسدی، علی اکبر(1388). سیاست منطقه ای عربستان سعودی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره68، صص-153 121.
-برنا بلداجی، سیروس(1383). شیعیان عراق، بررسی وضعیت جامعه شناختی، فصلنامه شیعه شناسی، شماره 7.  صص 185-147.
-حافظ‌نیا، محمدرضا(1390). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، ‌مشهد: انتشارات پاپلی.
-خرمشاد، محمدباقر(1386). انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در رویکردی نظری،اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 1.
-سبحانی، مهدی(1390). کاربست عناصر هویتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، شماره2. صص 328-295.
-سهرابی محمد, اشرفی امراله، کریمی مرتضی، کالبدشناسی احزاب و گروه های سیاسی عراق و تاثیر آنها بر روابط ایران و عراق، مطالعات روابط بین الملل، پژوهشنامه روابط بین الملل،   تابستان 1395 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 169 – 197.
-صادقی، محمدمسعود(1393). مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز مطالعات فرهنگی- بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
-قاسمی، فرج الله(۱۳۹۳). ساختار سیاسی- اجتماعی شیعیان عراق، تهران، موسسه فرهنگی هنری مشعر.
-عالم، عبد الرحمن(1375). بنیادهای علم سیاست, تهران : نشر نی
-کردی،حمیدرضا؛ پاکیزه،محمود(1394). جریان شناسی شیعه لندنی، مجله پیام، تابستان - شماره 114،ص 68.
-گلی زواره، غلامرضا(1393). سیاست حزب بعث: ستیز همه جانبه بر ضد ارزش‌های دینی، مرکز تحقیقات اسلامی، مکتب اسلام، سال 45، شماره 7.
-ماندل، رابرت(1387). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-منتظران، جاوید؛ قربانی، سعید(1395). آینده پژوهی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بستر تحولات ژئوپلتیکی، تمامیت ارضی و بحران‌های داخلی عراق، مجله سیاست دفاعی، دوره 25، شماره 97، صص 115-144.
 منابع خارجی:
-Gramsci, Antonio, critical Assesment of leading Political philosophers (2002) Voutledge.        p. 139.
-Howarth, D. Noarval, A. Stavrakakis, G, Discours theory and political analysis (Manchester university prss, 2000) p. 4.
منابع اینترنتی:
www.fararu.com
www.jahannews.com
www.jamjamonline.com