دوره و شماره: دوره 8، شماره 31 - شماره پیاپی 2، شهریور 1398 (شماره 31 تابستان 1397) 

ویژگی‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 49-73

علیرضا بخش‌میدانی؛ ارسطو توحیدی؛ داود آقامحمدی؛ رحیم ممبینی


تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور

صفحه 253-281

ابراهیم محمودزاده؛ حمیدرضا حسنی‌اصل؛ محمدمهدی قوچانی؛ علی نیک‌نفس