طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام)  با استفاده از تئوری فازی به رشته تحریر درآمده است. بدین‌منظور برای دستیابی به مدلی دقیق و علمی، در گام اول از روش نظریه داده‌بنیاد به‌منظور استخراج مدل مفهومی تحقیق استفاده گردید و در گام دوم (کمی)، ابتدا با رویکرد پیمایشی و با دریافت نظر خبرگان از طریق پرسشنامه و از نرم‌افزار PLS برای تایید مدل تحقیق استفاده شد. سپس در مرحله پایانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی، مدل بهینه شایسته‌سالاری عرضه شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت شایستگی‌های اجرایی 41 درصد، شایستگی های دانشی 59 درصد، شایستگی‌های مکتبی اسلامی- ایرانی 50 درصد، شایستگی‌های ارزش‌های اسلامی- ایرانی 39 درصد، شایستگی‌های ویژه شغل 7/53 درصد، شایستگی‌های مدیریتی 61 درصد و شایستگی‌های مهارتی 24/2 درصد بر طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) موثرند.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- بیانات حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت: www.khamenei.ir

- الوانی، سیدمهدی؛ اردلان، امید؛ محمدی، فاتح اصغر (1384). «طراحى و تدوین الگوی مناسب شایستگی‌های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج. ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»، فصلنامه منابع انسانی دانشگاه امام حسین، شماره 23.

- دانایی‌فرد، حسن؛ زنگویی‌نژاد، ابوذر (1391). «تئوری شایسته‌سالاری مدیریتی بر مبنای استراتژی تئوری داده‌بنیاد: برداشتی از نهج‌البلاغه»، فصلنامه دانشور، شماره 1.

- دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1387). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: انتشارات صفار- اشراقی.

- دانایی‌فرد، حسن (1384). «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی»، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، شماره 11، صص 70-57.

- رشیدزاده، فتح‌الله (1389). «ویژگی‌های فرماندهان آینده»، مجموعه مقالات اولین همایش راه‌کارهای ارتقای کیفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح، تهران: دانشگاه افسری امام علی(ع).

- کبریایی، الهه (1387). شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت معلم.

ب) منابع انگلیسی

- Armstrong, M. (2009). A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th Edition. London: Kogan page.

- Alvesson, Mats & Dan Karreman (2001). Perfection ofMeritocracy or Ritual of Bureaucracy? HRM in a Management Consultancy Firm.

- Creswell, J.W. (2003). Qualitative inquiry snd research design: Choosing among five traditions, Thousand Oaks, CA:Sage.

- Daud, N., (2010). Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment amongst Employees in Malaysian Firms, International Journal of Business and Management, 5(10), 75-82.

- Goulding, .C (1998). Grounded theory: the missing methodology on the interpretivist agenda, qualitative market research: an international journal, Vol.1, No.1, pp.7-50.

- Glaser, .B and Strauss, .A (1967). the discovery of grounded theory,Aldine publishing Co.Chicago, il.

- Hammersley, .M (1989). the dilemma of qualitative method, Routledge, London.

- Hauser, R. M., Warren, J. R., Min-Hsiung, H., & Carter, W. Y. (2000). Occupational status, education, and social mobility in the meritocracy. Meritocracy and Inequality. Princeton: Princeton University Press. pp. 179-229.

- polaris. (Ed.) (2009). Your Company Is Global—How About You? Global Leadership Competencies for HR Managers. SHRM Global Conference & Exposition.

- Parish, Rebecca and Sense- interview with lani Guinier, (2006). About theMeasure ofMeritocracy: http://alternet.org/story/33671.

- Tian, J.-q.; Miao, D.; Xu, Y.; Yang, Y.; Khare, M. (2009). The leadership competency modeling of military academy cadets. In SOCIETY FOR PERSONALITY RESEARCH 37 (4), pp. 525–537.