شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح با رویکرد فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- آذر، عادل؛ پیشدار، مهسا (1390). «شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی)»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، سال چهارم، شماره 11، ص 20-5.

- آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل با عرض، عباس؛ انواری رستمی، علی‌اصغر (1389). «طراحی مدل چابکی زنجیره تامین؛ رویکرد مدل‌سازی تفسیری- ساختاری»، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 14، شماره 4، صص 1-25.

- آقامحمدی؛ داود (1390). «عوامل موثر بر چابک‌سازی نظامی کشور به تهدیدات آینده»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی- استراتژیک، سال یازدهم، شماره 44، ص 61-87.

- ابراهیمیان جلودار، سیدیاسر و ابراهیمیان جلودار، سیدمحمود (1390). «چابکی سازمانی: سرعت پاسخ‌گویی و انعطاف‌پذیری سازمانی»، فصلنامه توسعۀ سازمانی پلیس، شماره 39، صص 34-13.

- امین، فرشته؛ میر، فاطمه (1395). «بررسی تاثیرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، شماره 2، صص 255-233.

- بازرگان هرندی، عباس (1387). «روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت»، تهران: انتشارات دانش مدیریت.

- باقرزاده، محمدرضا؛ بالوئی، عزت‌الله و معانی مدنی، رضا (1389). «بررسی وضعیت قابلیت‌های چابکی در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: اداره کل پست مازندران)»، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 18، صص37-47.

- جان بیلیس و همکاران (1369). «استراتژی معاصر»، ترجمه هوشمند میرفخرایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

- جعفرنژاد، احمد؛ مروتی شریف‌آبادی، علی (1392). «مجموعه نکات درسی و مفاهیم مهم مدیریت تولید و عملیات»، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

- جعفرنژاد، احمد؛ مروتی شریف آبادی، علی؛ اسدیان اردکانی، فائزه (1392). «مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین»، چاپ اول، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

- جعفرنژاد، احمد؛ درویش، مریم (1388). «ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره تامین»، فصلنامه تولید و عملیات، سال نهم، شماره 2، صص 39-62.

- جعفرنژاد، احمد؛ بهنام، شهایی (1386). «مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک»، تهران: موسسه انتشارات کتاب مهربان ناشر.

- حمیدی، ناصر؛ حسن‌پور، اکبر؛ کیایی، مجتبی و موسوی، سیدحمید (1388). «نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی»، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شماره 8، صص 127-111.

- خسروی، ابوالفضل؛ ابطحی، سیدحسین؛ احمدی، رضا؛ سلیمی، حسین (1391). «شناسایی عوامل توانمندساز چابکی نیروهای انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک»، فصلنامه بهبود مدیریت، سال ششم، شماره 4، ص 153-129

- دولت‌مدلی، مهشید (1387). «راه‌کارهای نیل به چابکی در سازمان»، مجله وب، شماره 72.

- ریاضت، حسنعلی (1391). «چابکی در ارزیابی تامین‌کنندگان بر مبنای دانش سازمانی با بکارگیری AHP»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران.

- سهرابی، روح‌الله؛ جعفری‌سرشت، داود؛ میداندار باسمنجی، فهیمه (1396). «ارائه چهارچوب مدیریت استتعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره 2، صص 20-1.

- شعبانی‌اصل، محمدرضا؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ناجا با رویکرد ساختاری تفسیری ISM»، اولین همایش ملی معماری ناجای آینده، تهران.

- شهائی، بهنام؛ رجب‌زاده، علی (1384). «بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی در سازمان‌های دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

- شهبازخان، محمدرضا (1390). «ارزیابی زنجیره تامین ناب- چابک در صنعت نوشابه‌سازی (مطالعه موردی: شرکت پدیده دیناوند)»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

- شهرکی، علی‌رضا و قاسمی‌فرد، سمیه (1390). «ارزیابی فازی سطح نیاز به چابک شدن در سازمان‌های تولیدی»، فصلنامه مطالعه مدیریت بهبود و تحول، سال بیست‌و‌یکم، شماره 64، صص 193-167.

- ضیایی، محمدصادق؛ حسنقلی، طهمورث، عباسپور، عباس و یاراحمدزهی، محمدحسین (1391). «تبیین مدل توسعه قابلیت‌های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه‌ای در شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره پانزدهم، صص 44-27.

- صفری، علی؛ مشرف جوادی، محمدحسین؛ میرزایی‌فر، مرضیه (1396). «تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی»، فصلنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره 17، 168-149.

- عالم تبریز، ایمان (1388). «سرمایه فکری»، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

- عباس‌پور، عباس؛ آقازاده، احمد؛ باقری کراچی، امین (1391). «طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)»، سال بیست‌و‌دوم، شماره 63. صص 171-217.

- علیرضایی، ابوتراب؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). «تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال بیستم، شماره 2، صص 160-141.

- فتحیان، محمد؛ گلچین‌پور، مونا (1387). «راهکارهای چابکی در سازمان‌های تولیدی»، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 175.

- قاسمی صاحبی، هانی (1391). «ارزیابی چابکی زنجیره تامین با استفاده از شاخص چابکی فازی در صنعت الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت پیشرانه ساری)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد.

- قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ هورمنش، فاطمه؛ غلامحسینی، حسین (1390). «نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره 65، صص 47-72.

- محقر، علی؛ مروتی شریف‌آبادی، علی؛ یونسی‌فر، سیدعبدالعزیز (1391). «ارزیابی چابکی با استفاده از متغیرهای کلامی در منطق فازی و رتبه‌بندی اعداد فازی با استفاده از تکنیک نقطه ثقل مرکزی و تاپسیس»، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 24، ص 1-22.

- محقر، علی؛ مولائی، منیژه؛ افضلیان، مهدی (1392). «رتبه‌بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیرۀ تامین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی»، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، سال شانزدهم، شماره 43، ص 62-54.

- محمدی، علی؛ امیری، یاسر (1392). «ارائۀ مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان‌های تولیدی»، فصلنامه فناوری اطلاعات، دوره چهارم، شماره 13، ص 134-115.

- ملاحسینی، علی؛ مصطفوی، شهرزاد (1386). «ارزیابی چابکی سازمانی با استفاده از منطق فازی»، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 186، ص 5-3.

- نیک‌پور، امین؛ سلاجقه، سنجر (1391). «بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان»، فصلنامه فراسوی مدیریت، سال ششم، شماره 23، صص 54-39.

- واعظی، رضا؛ صداقت‌پور، فرزانه (1391). «مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 67، صص 1-17.

- یعقوبی، نورمحمد؛ شکری، علی و راحت دهمرده، محبوبه (1391). «مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره اول، ص 123-158.

- هادی‌تبار، جواد؛ مدهوشی، مهرداد (1396). «ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان»، فصلنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره 17، صص 58-35.

 

 

 

 

ب) منابع انگلیسی

- Alavi, S. & Dzuraidah, A.W. (2013). A Review on Workforce Agility. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 5(16), 4195-4199.

- Agarwal, A; Shankar, A & Tiwari, M.K (2007). Modeling Agility of Supply Chain, Industrial Marketing Management, Vol.36, No.4. Pp. 443-457.

- Aitken, J; Christopher, M & Towill, D (2002). Understanding implementing and exploiting agility and leanness. International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol.5. No.1. Pp 59-74.

- Ashrafi, N; Xu, P &Mathiyalakan, S (2005). A framework for implementing business agility through knowledge management systems. Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology Workshops (CECW’ 05).

- Aitken, J., Christopher, M. and Towill, D. Understanding (2002). implementing and exploiting agility and leanness, paper presented at UK Symposium on Supply Chain Alignment, Liverpool University, Liverpool, June.

- Booth, C; Hammer, M (1995). Agility the future ceramic manufacturing. Ceramic Engineering Science Proceeding, Vol.16. Pp 220-225.

- Bozbura, F (2004). Measurement and Application of Intellectual Capital in Turkey, The Learning Organization Vol. 11, No.4/5.

- Braunscheidel, M & Suresh, N (2009). The organization antecedents of a firms supply chain agility for risk mitigation and response, Journal of Operations Management 27, Pp 119-140.

- Breu, K & Hemingway, C.J (2001). Workforce Agility: the New Employee Strategy for the Knowledge Economy, Journal of Information Technology, Vol.17, pp.21-31.

- Chung, S., Young Lee, K., & Kim, K. (2014). Job performance through mobile enterprise systems: The role of organizational agility, location independence, and task characteristics. Information & Management ,51, 605–617.

- Christopher, M & Towill, D (2002). The Supply Chain Strategy Conundrum: To be Lean Or Agile or To be Lean And Agile?. International Journal of Logistics and Application, Vol.5, pp 299-309.

- Christopher, M & Jittner, U (2000). Developing strategic partnership in the supply chain: A practitioner. European Journal of Purchasing and Supply Chain Management, Vol.6. Pp. 117-127.

- Christopher,M (2000). "The Agile Supply Chain: Competing in Volatile Markets," Industrial Marketing Management, vol. 29, pp. 37-44.

- Dove, R (1999). Knowledge Management, Responsibility and the Agile Enterprise, Journal of Knowledge Management, Vol,3. No,1. Pp 18-35.

- Fliedner, D & Vokurka, R.J (1997). Agility: Competitive weapon of the 1990s and beyond?, Production and Inventory Management Journal, Vol38. No.3. Pp19-24.

- Ganguly, A &  Nilchiani, A  & Farr, J. V (2009). "Evaluating agility in corporate enterprises," International Journal of Production Economics ,Vol. 118, pp. 410-423.

- Giachetti, R. E & Martinez, L. D & Sáenz O. A. & Chen, C.-S (2003). "Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework," International Journal of Production Economics, Vol. 86, pp. 47-62.

- Goldman, S; Nagel, R & Preiss, K (1995). Agile competitiors and virtual organizations, New York: Van Nostrand Reinhold.

- Gunasekaran, A; Gaughey, Mc (2001). Agile manufacturing: Concept anf framework, Agile manufacturing: the 21 st century competitive Strategy. Elsevier Science, Pp 25-49.

- Gunasekaran, A. (2007). "Agile manufacturing: enablers and an implementation framework". International Journal of Production Research. Vol. 36. No. 5. Pp. 1223-1247.

- Hilo, P (2004). Managing Agility and Productivity in the Electronics Industry, Industrial Management & Data Systems, Vol.104, No.7. Pp. 567-577.

- Hu, Allen H. and Hsu, Chia-Wei. (2010). Critical factors for implementing green supply chain management practice: An empirical study of electrical and electronics industries in Taiwan, Management Research Review, 33(6), 586-608.

- Johnson, D (2004). The University- Private Sector Interface and the Ontario Economy, A Background Paper Prepared for the Ontario Economic Summit (6-7 October), Vol.9.

- Katayama, H & Bennett, D (1999). Agility adaptability and leanness: A comparison of concepts and a study of practice. International Journal of Production Economics, Vol.60. Pp 43-51.

- Kettunen, P (2011). Adopting key lessons from agile manufacturing to agile software product development- A Comparative Study, Technovation, Vol.29.

- Kid, P.T (2005). A 21th century paradigm in agile manufacturing: Forging new frontiers, Addison- Wesley, Wokingham.

- Lanti, M., (2016). Developing a lean and agile work force.Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 7 (1), 11–20.

- Lin Ching –Torng , Chiu Hero Chu Po-Young .(2006), Agility index in supply chain, International Journal of Production Economicd , Eisevier Science, 100(2).

- Maskell, B (2012). The age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, Vol 6(1).

- Mason-Jones, R: Naylor, B & Towill, D.R (2000). Lean, Agile or Leagile? Matching your supply chain to the marketplace. International Journal Production Resources, Vol.38, No.17. Pp. 4061-4070.

- Mathiyakalan, S; Ashrafi, N; Zhang, W; Waage, F; Kuilboer, J.P & Heimann, D (2005). Defining business agility: an exploratory study. Proceedings of the 16th Information Resources Management Conference, Vol.15.

- Meredith, S; Francis, D (2000). Journey toward agility: the agile wheel explored, The TQM Magazine, Vol.12, No.2, pp.43-137.

- Nagel, R & Dove, R (1991). 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy: An Industry, Led View of Agile Manufacturing, Vol.1, Iacocca Institute, Lehigh University.

- Pilevari, Nazanin. (2009). Explaining and evaluating Model of agility in supply chain based expert systems (Doctoral dissertation). science and research university, Tehran.

- Ramesh, G; Devadasan, S (2007). Literature review on the agile manufacturing critera, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol.18, No.2, pp 182-201.

- Raschke, R & David, J.S (2005). Business process agility. Proceedings of the 1th Americas Conference on Information Systems, Pp. 355-360.

- Sohrabi, R., Asari, M., & Hozoori, M. J.(2014). Relationship between Workforce Agility and Organizational Intelligence (Case Study: The Companies of” Iran High Council of Informatics”). Asian Social Science, 10(4), p279.

- Sharifi, S & Pawar, K.S (2001). "Product Development Strategies for Agility," in Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, ed Oxford: Elsevier Science Ltd, pp. 175-192.

- Sarifi, H; Zhang, Z (2001). Agile manufacturing in practice. Application of a methodology. International Journal of Operations & Production Management, Vol,21. Pp 772-794.

- Sharifi , H & Zhang, H (1999). "A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction," International Journal of Production Economics, Vol. 62, pp. 7-22.

- Sharpe, Richard (2012). Agile university: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. 2012 Higher Education SEMINAR, Thursday 15th March 2012. www.elementaleadership.co.uk.

- Swafford, P. M. Ghosh, S. and Murthy, N. (2006). The antecedents of supply chain agility of a firm: Scale development and model testing, Journal of Operations Management, 24. 170-188.

- Yusuf, Y; Sarhadi, M; Gunasekaran, A (1999). Agile Manufacturing: the drivers, concepts and attributes. International Journal of Production Economics, Vol.62. No.1-2. Pp 33-43.

- Glinska, M., Carr, S. D. & Halliday, A. (2012). Workforce Agility: An Executive Briefing. Batten Briefing Innovators. Roundtable Series, The University of Virginia.s Darden School of Business.

- Van Hoek, R.I; Harrison, A & Christopher, M (2001). Measuring agile capabilities in the supply chain. International Journal of Operation and Production Management, Vol.21, No. ½. Pp 126-148.

- Vernadat, F (1999). Research Agenda for Agile Manufacturing, LGIPM, ENIM/University International Journal of Agile Management Systems, Vol.1. No.1. Pp 37-40.

- World Bank (2011). Bank Development Report 2010.: Knowledge for Development. Washington, DC: World Bank.

- Zhang, Z & Sharfi, H (2000). A methodology for achieving agility in manufacturing organization. International Journal of Operation & Production Management, Vol.20. No.4. Pp. 496-512.