تاثیر ادغام بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سازمان‏ها ‏در راستای نیل به اهداف و ارضای نیازهای جامعه دست به تحول سازمانی و تغییرات بنیادین در ساختار سازمانی می‏زنند که پدیده ادغام سازمانی یکی از عوامل مهم در این تغییر و تحولات می‏باشد. عامل دیگر که بسیار مهم می‏باشد و توجه زیادی در سال‏های ‏اخیر به آن شده است رضایت شغلی و عملکرد سازمان می‏باشد. رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. بدین‌سبب پژوهش حاضر به بررسی رضایت شغلی و عملکرد سازمانی در قبل و بعد از ادغام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز می‏پردازد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی- پژوهشی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می‏باشد. در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد سازمان و مدل انتظار برای ارزیابی رضایت شغلی استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان صنعت، ‏معدن و تجارت استان البرز می‏باشد که در مجموع 177 نفر می‏باشند و اطلاعات آن‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. بررسی نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که رضایت شغلی و عملکرد سازمانی، قبل از ادغام نسبت به بعد از ادغام بهتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
- واعظی،رضا ‏(1390). روش‌های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی، تهران: نشر اشراقی.
- آذر، عادل؛ مومنی، منصور (1376). کاربرد آمار در مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
- کاظمی، سید عباس؛ رکوعی، ایمان (1381). «طراحی یک مدل اقتضایی برای ادغام سازمان‌های بزرگ دولتی ایران، فصلنامه مدرس. شماره 24.
- تولایی، محمدحسن (1379). بررسی نتایج ادغام وزارتین دفاع و سپاه سابق، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- عظیمی، محسن (1382). بررسی نتایج وزراتخانه‏های ‏جهاد کشاورزی و سازندگی سابق از دید مدیران و کارشناسان معاونت ترویج وزارت جهاد سازندگی کشور، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- رضازاده، حجت (1393). تاثیر ادغام سازمانی بر تعهد سازمانی در ستاد مرکزی وزارت صنعت، معد و تجارت، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- رهنورد، فرج‌اله (1387). «عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال سوم، شماره 4.
- رحیمی، غفور (1385). «ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان»، مجله تدبیر، شماره 173.
- فلاح‌شمس لیالستانی، میرفیض (1392). «ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC, TOPSIS»، فصلنامه مدیریت صنعتی شماره 1، صص 100-81.
- تهوری، زهرا (1384). «بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش مدیریت پردازش کتابخانه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، صص 46-25.
- میردریکوندی، رحیم (1389). «شغل، ‏رضایت شغلی و روش‏های ‏ارزیابی آن»، فصلنامه معرفت. سال چهارم، صص 38-6.
- منوریان، ‏عباس (1379). «کوچک‌سازی»، ‏نشریه مدیریت دولتی. ‏شماره 50، صص 73-54.
- سعادت، اسفندیار (1375). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
- آرمسترانگ، مایکل (1390). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ‏ترجمه سیدمحمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: سمت.
- رابینز، استیفن‌پی (1389). مبانی رفتار سازمانی، ‏ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.
- رضاییان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
- سیدجوادین، سیدرضا (1383). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: نشر نگاه دانش.
 
ب) منابع انگلیسی
- Batterham R, Southern D, Appleby N, Elsworth G, Fabris S, Dunt D, Young D (2002). Construction of a GP integration model. Social Science & Medicine, 54: 1225-1241.
- Abdul Rashid, M.Z., Sambasivan, M. and Johari, J. (2003). The influence of corporate culture and organizational commitment on performanc», Journal of Management Development, Vol. 22 No. 8, p. 708-728.
- Gelfand.M.J,M.Erez,and Z.Aycan (2007). Cross-Cultural Organizational Behavior, Annual   Review of Psychology, V,58.N, 20:1-20.