موضوعات = اقتصاد
طرح ایده چرخش استراتژیک در مقابل تحریم های اقتصادی غیر هسته ای

دوره 13، شماره 53، اسفند 1402، صفحه 60-35

محمد آقارضی درمنی؛ امیرحسین رهبر؛ علیرضا نصر اصفهانی؛ مهدی ثنایی


تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد(IPMA) شاخص های تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 12، 48 (پاییز 1401)، مهر 1401، صفحه 222-197

فریدون آرما؛ حسین صفرزاد؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی


چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 261-233

حسین حاجی بیگلو؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ وجه الله قربانی زاده


رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامه ریزی اقتصادی و توسعه ای دهه 60 در ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 125-154

حسن دانایی فر؛ علیرضا سلطانی


آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 84-65

مهدی نیکنام؛ حسین علی احمدی جشفقانی


دولت و سیاستگذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 120-85

امیرحسین الهامی؛ وحید ریاضی