شبیه‌سازی ریاضی تعاملات و استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به کمک نظریه بازیها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

علوم ریاضیات و کاربردهای آن را می‌توان به وفور در هر علم دیگری مشاهده نمود و بر اساس نظریه های بسیاری از دانشمندان، دنیا بر اساس ریاضیات کار می‌کند. علوم سیاسی و علوم نظامی نیز از این قاعده مجزا نمی باشند. استفاده از علوم ریاضی در جبهه های جنگ سابقه ای طولانی داشته و  از جنگ جهانی دوم به بعد کاربرد آن در عرصه های نظامی فراگیرتر شد. در این مقاله، چالش­های بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را به کمک نظریه بازیها[1] مدل سازی[2] کرده و استراتژی­[3]های هر یک از این دو کشور در مقابل هم را مورد بحث و بررسی قرار می­­دهیم. در نهایت به­ منظور بررسی مطلوبیت جنگ[4] در پی یافتن نقطه تعادل استراتژیک[5] بین این دو کشور هستیم. بدین منظور تابع مطلوبیت را برای مجموعه استراتژی­ های هر یک از طرفین بدست آورده و روی آن بحث می­کنیم.
[1] Game Theory


[2] Modeling


[3] Strategy


[4] War utility


[5] Strategic equilibrium pont

کلیدواژه‌ها


منابع:

[1] J . R . S. Cristobal, ''The use of Game Theory to solve conflicts in the project management and construction industry" International Journal of Information System and Project Management, Vol. 3, No. 2, 2015, 43-58

[2] Berman, E., Shapiro, J.N. and Felter, J.H. (2011), “Can Hearts and Minds be Bought The economics of counterinsurgency in Iraq”, Journal of Political Economy, Vol. 119 No. 4,pp. 766-819.

[3] Borcherding, K., Eppel, T. and von Winterfeldt, D. (1991), “Comparison of weighting judgments in multiattribute utility measurement”, Management Science, Vol. 37 No. 12, pp. 1603-1619.

[4] Bueno de Mesquita, B. (1980), “An Expected Utility Theory of International Conflict: An Exploratory Study”, American Political Science Review, Vol. 74, pp. 917-931.

[5] J. J. Manfredi, M. Parviainen , and J. D. Rossi, “An Asymptotic Mean Value Characterization For a

Class of Nonlinear Parabolic Equations Related to Tug-of-War Games”, Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol. 42, No. 5, pp. 2058–2081

[6] B. O'neill, “Game Theory Models of Peace and War”

[7] Duursma, A. (2014), “A current literature review of international mediation”, International Journal of Conflict Management, Vol. 25 No. 1, pp. 81-98.

[8] Fearon, J.D. (2003), “Ethnic and Cultural Diversity by Country”, Journal of Economic Growth, Vol. 8 No. 2, pp. 195-222.

[9] Fearon, J.D. and Laitin, D.D. (2003), “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, American Political Science Review, Vol. 97 No. 1, pp. 75-90.

[10] Ho, A. (2014), “The economic benefits of war outweigh the costs”

[11] Lutz, C. and Crawford, N.C. (2013), "Costs of War," Watson Institute for International Studies, Brown University

[12] Malesevic, S. (2014), “Is war becoming obsolete? A sociological analysis”, Sociological Review, Vol. 62, pp. 65-86.

[13] Sharman, J.C. (2015), “War, selection, and micro-states: Economic and sociological perspectives on the international system”, European Journal of International Relations, Vol. 21 No. 1, pp. 194-214.

[14] Sturm, T. (2012), “The "Rationality Wars" in Psychology: Where They Are and Where They Could Go”, Inquiry-An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Vol. 55 No. 1, pp. 66-81.

[15] Vukovic, S. (2014), “International mediation as a distinct form of conflict management”, International Journal of Conflict Management, Vol. 25 No. 1, pp. 61-80.

[16] Yakovlev, P. (2007), “Arms Trade, Military Spending, and Economic Growth”, Defense and

Peace Economics, Vol. 18 No. 4, pp. 317-338.